Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (19)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (9)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Pergaminy Sprzedam
Pergaminy
Urządzenia pomiarowe Sprzedam
Urządzenia pomiarowe
Automatyczne maszyny rotacyjne do napełniania i zamykania gotowych pojemników Sprzedam
Automatyczne maszyny rotacyjne do napełniania i zamykania gotowych pojemników
Obsługa producentów
Ketopass, Lenmin Sprzedam
Ketopass, Lenmin
IN - COMBILAC Sprzedam
IN - COMBILAC
Zasuwy do kanałów Sprzedam
Zasuwy do kanałów
Skup i przetwórstwo
Serek topiony średzki z twarogiem wędzonym 125g Sprzedam
Serek topiony średzki z twarogiem wędzonym 125g
Jogurty AmorOZO Sprzedam
Jogurty AmorOZO
Maślanka Sprzedam
Maślanka
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 7/2019
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

Aleksandra Purkiewicz, dr inż. Joanna Ciborska

Mleko i napoje roślinne w żywieniu – czy zawsze alternatywnie?

Streszczenie
Około 15% Europejczyków z różnych przyczyn unika spożywania mleka i jego przetworów. W piśmiennictwie podkreśla się, że obserwowana w ostatnich latach zmniejszająca się konsumpcja mleka, spowodowana jest między innymi gwałtownym rozwojem rynku napojów roślinnych. Włączenie do diety napojów roślinnych często wiąże się z wykluczeniem mleka i jego przetworów. Tymczasem w prawidłowym modelu żywieniowym zdrowego człowieka jest miejsce na produkty spożywcze z różnych grup, które gwarantując różnorodność diety, dają szansę na prawidłowe odżywienie organizmu i zachowanie zdrowia.

Słowa kluczowe: mleko, napoje roślinne, żywienie

Milk and vegetable drinks in nutrition – is it always alternatively?

Abstract
About 15% of Europeans for various reasons avoid eating milk and its products. The literature emphasizes that the declining milk consumption observed in recent years is caused, among others, by the rapid development of the market of plant drinks. Including vegetable drinks into the diet is often associated with the exclusion of milk and its products. Meanwhile, in a healthy nutritional model of a healthy person, there is a place for food products from various groups, which guarantee diversity of the diet, gives the Chance to properly nourish the body and preserve health.

Keywords: milk, plant drinks, nutrition

 

prof. dr hab. Cichosz Grażyna, dr inż. Marika Magdalena Bielecka, dr inż. Adam Ambroziak

Od czego zależy prozdrowotny potencjał mleka?

Streszczenie
Najważniejszym czynnikiem determinującym prozdrowotne właściwości mleka jest jego jakość cytologiczna. Skład mleka oraz liczba komórek somatycznych w istotnym stopniu zależne są od sposobu żywienia krów (tradycyjny z wykorzystaniem zielonki pastwiskowej, według technologii TMR).
Proporcjonalnie do ilości zielonki pastwiskowej, w dawce pokarmowej krów, stwierdza się wzrost zawartości unikalnych składników tłuszczu mlekowego oraz antyoksydantów lipofilnych o działaniu prozdrowotnym. Stosowanie technologii TMR w żywieniu krów nie jest korzystne dla jakości pozyskiwanego mleka, a także zdrowia zwierząt.
Mleko mastitisowe stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, ze względu na wysokie stężenie cytokin prozapalnych, albuminy serum, tiocyjanianów, histaminy, bradykininy, reaktywnych form tlenu i jednocześnie niską koncentrację α-laktoalbuminy, β-laktoglobuliny, witaminy C i trójjodotyroniny. Wzrost aktywności związków o działaniu prozapalnym, spadek zawartości witamin, enzymów i bioaktywnych peptydów, destrukcja otoczki kuleczki tłuszczowej skutkują nie tylko obniżoną wartością odżywczą.

Słowa kluczowe: jakość cytologiczna mleka, profile kwasów tłuszczowych, witaminy lipofilne

What are the determinants of the health-promoting potential of milk?

Abstract
Cytological quality is the main determinant of the health benefits of cow’s milk. Milk composition and somatic cell count are significantly affected by dairy cattle feeding regimes (conventional – green fodder-based diets, total mixed ration – TMR).
The content of unique milk fat components and health-promoting lipophilic antioxidants increases proportionally to the amount of green fodder in the feed ration of cows. The TMR feeding system may have an adverse influence on milk quality and the health status of cows.
Milk from cows with mastitis poses a health risk to consumers due to high concentrations of proinflammatory cytokines, albumins, thiocyanates, histamine, bradykinin and reactive oxygen species, and low concentrations of α-lactalbumin, β-lactoglobulin, vitamin C and triiodothyronine. Increased activity of proinflammatory compounds, a decrease in the content of vitamins, enzymes and bioactive peptides as well as the destruction of milk fat globule membranes reduce the nutritional value of milk and exert other negative effects

Keywords: cytological quality of milk, profile of fatty acids, lipophilic vitamins


prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski

Związki zapachowe w słodkim proszku serwatkowym

Streszczenie
Analizowano związki zapachowe w słodkim proszku serwatkowym; niskołańcuchowe kwasy tłuszczowe, aldehydy i ketony, laktony, związki siarki, fenole, indole, pirazyny, furany i piroliny. Niektóre z nich pochodziły z mleka, powstały podczas produkcji sera albo w czasie wytwarzania proszku serwatkowego. Wiele składników zapachowych powstaje w wyniku autooksydacji lipidów, karmelizacji cukru i nieenzymatycznego brązowienia (reakcja Maillarda), co tłumaczy ich mnogość.

Słowa kluczowe: związki zapachowe, serwatka, proszek serwatkowy, karmelizacja cukru, reakcje Mailarda

Odour compounds in sweet whey powder

Abstract
Analyzed aroma volatiles compounds in sweet whey powder; the short-chain fotty acids, aldehydes and ketones, lactones, compounds, phenols, indoles, pyrazines, furans and pyrroles. Some of them are derived from milk formed during cheese making,whereas others are formed during whey powder processing. Many aroma compounds cary the generation during autooxidation of lipids, caramelization of sugar, and Maillard browining, what to explain on great number.

Keywords: fragrances, whey, whey powder, caramelization, Maillard browning


prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne aspekty higieny żywności – cz. 24
Homocysteina – rozpoznane chemiczne zagrożenie zdrowia związane z żywnością i żywieniem

Streszczenie
Celem pracy było przybliżenie stosunkowo nowego problemu higieny żywności w aspekcie chemicznym, ważnego w ocenie jakości żywieniowej i zdrowotnej produktów spożywczych, których składniki mogą w pewnych warunkach przyczyniać się do zagrożenia zdrowia konsumentów. Badania epidemiologiczne z przełomu XX i XXI wieku wykazały, że nowym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym również udaru mózgu, jest homocysteina. Jest to aminokwas siarkowy, którego prekursorem może być białko zwierzęce zawierające metioninę, wprowadzane do organizmu w racji pokarmowej. Dotyczy to również mleka i wyrobów mleczarskich, których białko zawiera aminokwas – metioninę, która może być źródłem homocysteiny w wyniku przemiany wewnątrzkomórkowej metioniny w organizmie człowieka. W pracy przedstawiono charakterystykę białek zwierzęcych podkreślając ich znaczenie w żywieniu ludzi. Omówiono także białka roślinne, wskazując na konieczność ich uzupełniania innymi białkami. Następnie przedstawiono stare i nowe czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej oraz przybliżono aminokwas homocysteinę jako czynnik ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Zwrócono też uwagę na informacje i mechanizm toksycznego działania homocysteiny. W podsumowaniu przedstawiono znane już sposoby zapobiegania gromadzeniu się homocysteiny w organizmie i wywoływanie hiperhomocysteinemii.

Słowa kluczowe: homocysteina, hiperhomocysteinemia, metionina, białko zwierzęce, czynniki ryzyka, choroby sercowo-naczyniowe

Chemical aspects of food hygiene – part 24
Homocysteine – identified chemical health risk connected with food and nutrition

Abstract
This paper presents a relatively new problem of chemical food hygiene, which is important in the nutritional and health evaluation of food products whose components may contribute to consumer health risks under certain conditions. Epidemiological studies originating from the turn of the 20th and 21st centuries revealed a new risk factor of cardiovascular diseases, including brain stroke, which is homocysteine. This is a sulphur amino acid, whose precursor may be animal protein, including methionine introduced to the body through the diet. This includes milk and dairy products, whose protein contains methionine, which may be a source of homocysteine as the result of methionine intracellular transformation in the human body. This paper characterises animal proteins and underlines their role in human nutrition. Plant proteins were also described along with the necessity of their supplementation with other protein. Old and new risk factors of cardiovascular diseases were also presented and homocysteine was indicated as a cardiovascular disease risk factor. Attention was also paid to the information and mechanism of toxic activity of homocysteine in the human body. In conclusion, old and new homocysteine accumulation prevention methods and methods of inducing hiperhomocysteinaemia were presented.

Keywords: homocysteine, hiperhomocysteinaemia, methionine, animal protein, risk factors, cardiovascular diseases


dr inż. Waldemar Dzwolak

Zagrożenia biologiczne pochodzenia bakteryjnego w produkcji żywności – charakterystyka i środki kontroli

Streszczenie
Bakterie patogenne obecne w środkach spożywczych stanowią bardzo istotne zagrożenie bezpieczeństwa żywności negatywnie wpływające na zdrowie i życie konsumentów. W artykule przedstawiono charakterystykę bakterii chorobotwórczych najpowszechniej występujących w produkcji żywności. Opracowanie zawiera zestawienie wybranych patogenów bakteryjnych z podaniem naturalnych źródeł ich pochodzenia, występowania w środkach spożywczych, a także z uwzględnieniem czynników determinujących aktywność bakterii. Artykuł zawiera bardzo obszerne zestawienie środków kontroli stosowanych w różnych branżach przemysłu spożywczego, za pomocą których można sprawować nadzór nad bakteriami patogennymi związanymi ze środkami spożywczymi.

Słowa kluczowe: bakterie patogenne, bezpieczeństwo żywności, zatrucia pokarmowe, środki kontroli, zagrożenia biologiczne

Biological hazards of bacterial origin in food production – characterization and control measures

Abstract
Pathogenic bacteria related to foodstuffs present a very significant food safety hazard adversely affecting consumers` health and life. In article characterization of pathogenic bacteria commonly occuring in the food production is presented. The paper contains a list of selected pathogenic bacteria including natural sources of their origin, the occurence in foods and presentation of factors determining activity of bacteria. A comprehensive description of control measures exisitng in different branches of the food industry which enable control of the pathogenic bacteria also is presented.

Keywords: pathogenic bacteria, food safety, food poisoning, control measures, biological hazards

 

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski

Obserwacja i rejestracja – podstawy skutecznej diagnostyki mastitis

Streszczenie
Skuteczny monitoring mastitis jest procesem wymagającym codziennego kolekcjonowania danych z dojów i analizowania takich wskaźników jak LKS i OLB. Rzetelna profilaktyka wymaga codziennej obserwacji zwierząt, ich dobrej znajomości i odnotowywania każdego przypadku mastitis. Natomiast w przypadku zwierząt chorych szybka diagnostyka jest kluczowa, by skutecznie opracować program ich leczenia.

Słowa kluczowe: diagnostyka mastitis, zapalenie wymienia, krowy mleczne, prewencja

Observation and registration – basics of effective mastitis diagnostics

Abstract
Effective mastitis monitoring requires daily collection of data from all milkings and analyzing such indicators as SCC and TBC. Reliable prevention is connected with daily observation of the animals, good knowledge about their behavior and recordings of each mastitis case. On the other hand, in the case of sick animals, rapid diagnosis is crucial to effectively develop a treatment program.

Keywords: mastitis diagnostic, udder inflammation, dairy cows, prevention

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 6/2019
6/2019
Przegląd mleczarski - 5/2019
5/2019
Przegląd mleczarski - 4/2019
4/2019
Przegląd mleczarski - 3/2019
3/2019
Polecamy
WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Domowa produkcja jogurtu na handel - Konakra, Gwinea
FAO
Cytaty
Krowa krowie mleka nie wypije (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Pierwsza polska spółdzielnia mleczarska została założona w 1882r., w Pawłówku k.Buku
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Schoeller Allibert sp. z o.o.
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa
Cromo-Stal sp. z o.o.
Romex Aleksander Wasilewski
EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Packo Inox nv

Skup i przetwórstwo
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa
POLINDUS - ZP w Gąsewie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2019 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl