Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (32)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (1)
Budownictwo przemysłowe (3)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (16)
Opakowania (9)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (6)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (2)
Pozostałe (4)
Obsługa produkcji mleka (9)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (2)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka (1)
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka (1)
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (2)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (2)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (19)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (19)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Zwijadło automatyczne do wody i powietrza PN 20 bar ze stali kwasoodpornej Sprzedam
Zwijadło automatyczne do wody i powietrza PN 20 bar ze stali kwasoodpornej
Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Inne
Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.
Automatyczne maszyny do pakowania w kostki Sprzedam
Automatyczne maszyny do pakowania w kostki
Obsługa producentów
Podciagi Sprzedam
Podciagi
IN - R 18 Sprzedam
IN - R 18
Linia Protect Sprzedam
Linia Protect
Skup i przetwórstwo
Maślanka stracciatella Sprzedam
Maślanka stracciatella
Ser twarogowy tłusty (pergamin) Sprzedam
Ser twarogowy tłusty (pergamin)
Kefir Sprzedam
Kefir
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 7/2018
Cena: 13.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

WAŻNE!

  • Klikając "ZAMÓW" zamawiasz prenumeratę od tego numeru
  • Jeżeli chcesz zamówić pojedyncze numery napisz do nas na adres przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
  • Zamówienia mogą składać tylko firmy
Opis:

mgr inż. Sebastian Niestępski, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz metody ich oczyszczania

Streszczenie

Przemysł mleczarski jest prężnie rozwijającym się działem gospodarki spożywczej. Zwiększenie produkcji przetworów mlecznych skutkuje wzrostem generowania ścieków poprodukcyjnych. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokimi ładunkami zanieczyszczeń m.in. związków azotu i fosforu, a także różnorodnymi wartościami pH. Ponadto ścieki pochodzące z zakładów przetwórstwa mleka wykazują wysokie sezonowe i dobowe wahania ilości i ładunku zanieczyszczeń. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ścieki mleczarskie są trudne do unieszkodliwiania i wymagają zastosowania złożonych układów oczyszczania.

W niniejszej pracy przybliżono charakterystykę ścieków mleczarskich wraz z metodami ich oczyszczania.

Characteristics of dairy wastewater and methods for their purification

Abstract

The dairy industry is a dynamically developing branch of the food industry. Increasing production of dairy products results in an increase of effluents production. High loads of contaminants, nitrogen and phosphorus compounds as well as various pH values are typical for dairy wastewater. Furthermore, wastewater originating in milk processing plants has high daily and seasonal fluctuations in the quantity and load of pollutants. All these factors make dairy wastewater difficult to treatment and require the use of complex treatment systems.

In this work, the characteristics of dairy wastewater along with the methods of their treatment have been approximated.

 

mgr inż. Aleksandra Zagulska

Biogazownie jako przyszłość pozyskiwania energii w zakładach przemysłu mleczarskiego

Streszczenie

Zmiany, jakie wywołuje globalizacja, prowokują w sferze energetyki powoływanie do życia rozsądnych rozwiązań, których wkrótce nie uda się uniknąć. W grę, obok rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, wchodzą płynnie zmieniające się normy prawne, które mają na celu chronić przyrodę w obliczu szybkiego tempa postępu technologicznego. W artykule poruszono temat inwestycji przedsiębiorstwa przemysłu mleczarskiego, jakimi są biogazownie. Przybliżono przebieg procesu fermentacji metanowej, a także omówiono najpopularniejsze rozwiązania techniczne w zakresie instalacji oraz wskazano na korzyści płynące z inwestycji.

Biogas plant as an energy acquisition company in the dairy industry

Abstract

The changes caused by globalization provoke bringing to life sound solutions in the sphere of energy, which won’t soon be avoided. In addition to the growing awareness of the society in the field of environmental protection, there are fluently changing legal norms that aim to protect nature in the face of the rapid pace of technological progress. The article discusses the investment of a dairy industry enterprise, such as biogas plants. The methane fermentation process was elaborated, as well as the most popular technical solutions in the field of installations and some benefits of the investment.

 

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM, dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

Potencjał zastosowania systemów intensywnej produkcji biomasy mikroglonów w sektorze ochrony środowiska w zakładach mleczarskich

Streszczenie

Technologie wykorzystujące biomasę mikroglonów są postrzegane jako rozwiązania o znacznym potencjale, mogące znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej inżynierii środowiska. Przeprowadzone dotychczas prace badawcze udowadniają, że istnieje możliwość wykorzystania systemów służących do intensywnego namnażania biomasy mikroglonów w procesach oczyszczania ścieków i odcieków, zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych, biosekwestracji ditlenku węgla, wzbogacania biogazu czy oczyszczania spalin. Biomasa mikroglonów jest również traktowana jako perspektywiczny i cenny surowiec do produkcji nośników energii, których wykorzystanie charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń do środowiska w stosunku do paliw konwencjonalnych. Dodatkowo biomasa mikroglonów wytwarzana w instalacjach stosowanych do usuwania zanieczyszczeń może być źródłem wielu cennych gospodarczo związków i substancji chemicznych, co bezpośrednio wzmacnia pozytywne aspekty ekonomiczne i środowiskowe tego rodzaju technologii. Efektywność technologiczna systemów produkcji biomasy mikroglonów wynika z właściwości tych organizmów, które charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością wykorzystywania energii promieniowania słonecznego oraz szybkim wzrostem biomasy. Bioreaktory mogą być eksploatowane z wykorzystaniem odpadów pochodzących z przemysłowej i bytowo-gospodarczej działalności człowieka. Umożliwia to zlokalizowanie komercyjnych systemów produkcji biomasy mikroglonów na terenach, które nie mogą być wykorzystane na cele rolnicze, w pobliżu ciepłowni i elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków oraz innych obiektów przemysłowych stanowiących źródło ditlenku węgla oraz związków biogennych.

The potential of using systems of intensive production of microalgae biomass in the environmental protection sector in dairy industry

Abstract

Technologies with microalgae biomass are considered as significant potential solutions that can be applied in environmental engineering. The studies carried out so far have proved that intensive cultivation of microalgae biomass might be based on the processes of wastewater and leachate treatment, management of waste and sewage sludge, carbon dioxide biosequestration, biogas enrichment or exhaust gas treatment. Microalgae biomass is also regarded as a perspective and valuable raw material for the production of energy carriers that utilization is characterized by lower emission of pollutants into the environment in relation to conventional fuels. Additionally, microalgae biomass cultivated in systems used for removing pollutants can be the source of many economically valuable compounds and chemicals. These factors underline the positive economic and environmental aspects of this type of technology.

Technological efficiency of the systems for microalgae biomass cultivation is a result of properties of these microorganisms that are characterized by very high efficiency of utilization of solar energy and high growth rate. Bioreactors might be operated with wastes from industrial and municipal human activity. Commercial systems for microalgae biomass production are localized in lands that cannot be used for agriculture purposes, but in the vicinity of heat and power plants, wastewater treatment plants and other industrial facilities constituting a source of carbon dioxide and biogenic compounds.

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

System zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001: 2015

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wymagania normy międzynarodowej ISO 14001:2015 dla systemu zarządzania środowiskowego. Artykuł zawiera podsumowanie najistotniejszych zmian wprowadzonych do normy, dotyczących udokumentowanej informacji, koncepcji ryzyk i szans, a także uwzględnienia cyklu życia wyrobów w identyfikacji aspektów środowiskowych. Ponadto, zaprezentowano ogólną charakterystykę głównych obszarów normy dotyczących kontekstu organizacji, przywództwa, planowania, wsparcia, działań operacyjnych, oceny efektów działalności oraz doskonalenia.

Environmental management system according to PN-EN ISO 14001: 2015 standard

Abstract

In the paper some requirements of the international standard ISO 14001: 2015 in terms of the environmental management system are presented. The article contains summarizing the most significant changes applied in the ISO 14001 standard relating to documented information, risks and opportunities concept as well as to life cycle of the products during identification of the environmental aspects. Above that some general characteristics of ISO 14001 areas also are shown, especially the areas related to context of organization, leadership, planning, suport, operation, performance evaluation and imrpovement.

 

mgr Agnieszka Jeżewska

Mleko i produkty mleczne u osób na diecie redukcyjnej

Streszczenie

Mleko i produkty mleczne są często wykorzystywane jako wartościowy pokarm dla osób na różnych dietach, w tym również na diecie redukcyjnej. Mleko stanowi również obiekt wielu sporów dietetyków, których można ogólnie podzielić na dwa obszary: przeciwnicy i zwolennicy mleka i jego produktów. Zwolennicy twierdzą, że mleko stanowi niezbędny produkt, będący najlepszym źródłem wapnia i białka, jest łatwo dostępne i wzbogaca naszą mikroflorę jelitową. Przeciwnicy twierdzą, że mleko jest produktem alergizującym, powodującym obrzęki i zakwaszającym.

Przyjrzyjmy się jak to wygląda z naukowego punktu widzenia.

The meaning of milk and dairy products for people on weight-reducing diet

Abstract

Milk and dairy products are often used as a valuable food for people who are on various diets, including weight-reducing diet. Milk causes many controversies among dieticians who are divided on opponents and adepts of milk and it’s derivatives. Adepts claim, that milk is an indispensable product and is the best source of calcium and protein. Moreover is easily accessible and enriches our digestive tract microflora. However, opponents claim that milk is allergenic, acidifying, and causes edema. Let’s see how it is from a scientific point of view.

 

prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski

Wpływ wysokich ciśnień na składniki i cechy jakościowe mleka

Streszczenie

Wysokie ciśnienie (HP – High Pressure) wpływa w istotny sposób na składniki i właściwości mleka. Struktura micel kazeinowych ulega rozerwaniu, a α-laktoalbumina i β-laktoglobulina denaturacji. Ciśnienie wpływa na przesunięcie równowagi składników mineralnych mleka, krystalizację tłuszczu, wzrost pH mleka, obniżenie zmętnienia, zmiany w wyglądzie, redukcję czasu koagulacji oraz wzrost wydatku sera.

The influence of high pressure on constituents and properties of milk

Abstract

High pressure (HP) treatment has significant on constituents and properties of milk. The structure of casein micelles is disrupted and the α-lactoalbumin and β-lactoglobulin are denatured. Pressure-induced shifts in the mineral balance in milk and also crystallization of milk fat. HP treatment increases the pH of milk, reduces its turbidity, changes its appearance, and can reduce the rennet coagulation time of milk and increase cheese yield.

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 6/2018
6/2018
Przegląd mleczarski - 5/2018
5/2018
Przegląd mleczarski - 4/2018
4/2018
Przegląd mleczarski - 3/2018
3/2018
Polecamy
Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Transport Mleka Karol Wasiński
Nasza Firma zajmuje się specjalistycznym transportem mleka od dostawcy (producentów) do mleczarni (podmiotów skupujących). Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i przewozu mleka z gospodarstw rolnych ...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Mumbai Milk Collony
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Mleko w opakowaniach kartonowych wprowadzono do sprzedaży po raz pierwszy w 1906r. w USA.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
SPOMASZ Bełżyce SA
Continental Trade sp. z o.o
PROLAN sp. z o.o.
Logopak East sp. z o.o.
EXPACK Spółka Jawna Krystyna Romer, Bożena Pawlik, Andrzej Pietrzyk
MiDaTech Daniel Kurc
Foodcom SA

Obsługa producentów
Center Plast sp. z o.o.
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
Emiwo-Żywienie Zwierząt
AGRO-TEST Galiczak Marek
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – KROSNO SA

Skup i przetwórstwo
POLINDUS - ZP w Gąsewie
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Ceny mleka   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl