Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
 
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (13)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (6)
Opakowania (6)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (3)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka
Pozostałe (1)
Obsługa produkcji mleka (3)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (1)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (5)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (5)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Barierowe worki termokurczliwe Sprzedam
Barierowe worki termokurczliwe
Folie Laminaty Sprzedam
Folie Laminaty
Miksery i Saturatory Sprzedam
Miksery i Saturatory
Obsługa producentów
Podłoga rusztowa dla bydła przejezdna Sprzedam
Podłoga rusztowa dla bydła przejezdna
Linia Emilac Rumen Sprzedam
Linia Emilac Rumen
Wstępne schładzanie mleka Sprzedam
Wstępne schładzanie mleka
Skup i przetwórstwo
Maślanka Naturalna 1l karton Sprzedam
Maślanka Naturalna 1l karton
Mleko zagęszczone i skondensowane - w kartonikach Sprzedam
Mleko zagęszczone i skondensowane - w kartonikach
Jogurty Sprzedam
Jogurty
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (4)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (1)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (11)
Desery mleczne Desery mleczne (1)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (4)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (15)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (3)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 4/2020
Cena: 15.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

mgr inż. Natalia Kozik

Opakowanie ma znaczenie – trendy 2020

Streszczenie

Spośród wielu narzędzi oddziałujących na kupującego w punkcie sprzedaży, to opakowanie jest tym najważniejszym i stanowi kluczowy element systemu komunikacji marketingowej, traktowany jako system znaków. Jest kanałem przekazu, który stanowi nośnik zakodowanej informacji o produkcie. Odgrywa istotną rolę podczas podejmowania przez konsumenta tzw. decyzji zakupowych, dlatego istotnym jest uwzględnianie trendów konsumenckich podczas projektowania opakowań. Obecnie jednym z wiodących trendów jest szeroko pojęty zrównoważony rozwój i wpisująca się w jego założenia zrównoważona konsumpcja. W artykule przedstawiono działania, które w najbliższym czasie będą determinować kwestie dotyczące opakowań m.in. produktów mlecznych.

Słowa kluczowe: opakowania produktów mlecznych, trendy konsumenckie, zrównoważony rozwój

Packaging matters – 2020 trends

Abstract

Of the many tools at the point of sale, the packaging is the most important and is a key element of marketing communication. It’s treated as a sign system. It’s a communication channel that is a carrier of encoded product information. It plays an important role when the consumer undertakes the so-called purchasing decisions, so it is important to take into account consumer trends when designing packaging. Currently, one of the leading trends is broadly understood sustainable development and sustainable consumption which is part of its assumptions. The article presents actions that in the near future will determine packaging issues, including dairy products.

Keywords: dairy packaging, consumer trends, sustainable development

 

dr inż. Marlena Piekut

Zachowania konsumenckie na rynku mlecznych produktów kozich

Streszczenie

W ostatnich latach wzrost świadomości konsumentów na temat zdrowego żywienia i zainteresowanie tradycyjną żywnością mogą pozytywnie wpłynąć na popyt na kozie mleko i produkty z koziego mleka. Celem opracowania jest przedstawienie zachowań konsumenckich na rynku mlecznych produktów kozich. Cena, zdrowie, wartość odżywcza, wygoda trawienia i dostępność są najskuteczniejszymi czynnikami wpływającymi na spożycie mleka koziego oraz jego produktów. W ramach produktów z koziego mleka konsumenci najczęściej wolą spożywać kozi ser i używają głównie supermarketów jako miejsca zakupu. Artykuł ma charakter przeglądowy.

Słowa kluczowe: produkty kozie, konsument, zachowania konsumenckie, rynek

Consumer behavior on the goat dairy products market

Abstract

Recent years, the increased consumer awareness on healthy food consumption and interest on traditional food can affected goat milk and goat milk products demand positively. The aim of the study is to present consumer behawior on the goat dairy products market and a presentation of the Polish market for goat dairy products. The health, nutrition value, price, digestion convenience and availability are the most effective factors on goat milk and its products consumption and purchase behavior. The article is for review.

Keywords: goat dairy products, consumer, consumer behavior, market

 

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk

Współdziałanie nabywców finalnych z oferentami produktów mleczarskich – kontekst relacyjno-wizerunkowy

Streszczenie

Artykuł jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. Jego celem było określenie roli, jaką w zainicjowaniu współdziałania między nabywcami finalnymi i oferentami produktów mleczarskich odgrywają wybrane elementy o charakterze wizerunkowo-relacyjnym. Do przygotowania części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu. Na podstawie jej wyników stwierdzono, że istnieje luka poznawcza i luka badawcza w zakresie wizerunkowo-relacyjnego kontekstu współdziałania między nabywcami i oferentami. Dążąc do jej zmniejszenia, sformułowano dwie hipotezy badawcze. W celu ich sprawdzenia przeprowadzono badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano test chi-kwadrat, współczynnik V Cramera i test Kruskala-Wallisa. Zidentyfikowano zależność statystycznie istotną między opiniami respondentów na temat skuteczności oferentów w zachęcaniu nabywców do współpracy oraz ich opiniami na temat znaczenia przypisywanego przez oferentów dobrym relacjom z nabywcami, jedynie w przypadku usługodawców. Okazało się również, że postrzeganie oferentów w roli inicjatorów wspólnych działań nie jest cechą różnicującą opinie respondentów na temat znaczenia przypisywanego przez oferentów dobrym relacjom z nabywcami.

Słowa kluczowe: współdziałanie, nabywca finalny, oferent, produkt mleczarski, wizerunek, relacje

Cooperation of final buyers with dairy products’ bidders – relationship and image context

Abstract

The article is a theoretical and empirical study. Its purpose was to determine the role that selected elements of image-relational character play in initiating cooperation between final buyers and suppliers of dairy products. To prepare the theoretical part, a method of cognitive-critical analysis of world literature on the subject was used. Based on its results, it was found that there is a cognitive and research gap in the image-relational context of cooperation between buyers and bidders. Striving to reduce it, two research hypotheses were formulated. In order to check them, empirical research was carried out, during which the survey method was used to collect primary data. The collected data was subjected to statistical analysis, in which the chi-square test, the Cramer V coefficient and the Kruskal-Wallis test were used. A statistically significant relationship was identified between the opinions of respondents on the effectiveness of bidders in encouraging buyers to cooperate and their opinions on the importance attributed by bidders to good relations with buyers only in the case of service providers. It also turned out that the perception of bidders as initiators of joint operations is not a feature that differentiates respondents’ opinions about the importance attributed by bidders to good relations with buyers.

Keywords: cooperation, final buyer, bidder, dairy product, image, relations

 

dr inż. Waldemar Dzwolak

Mycie i dezynfekcja rąk w produkcji bezpiecznych środków spożywczych

Streszczenie

Mycie i dezynfekcja rąk stanowią kluczowy obszar dobrych praktyk higienicznych w produkcji środków spożywczych. W artykule przedstawiono teoretyczne i praktyczne podstawy tych zabiegów. Opisano wymagania nt. mycia rąk zawarte w przepisach prawa żywnościowego i normach BRC, IFS oraz ISO/TS 22002-1, a także scharakteryzowano metody mycia socjalnego, higienicznego i chirurgicznego. Opracowanie zawiera także informacje dotyczące rąk jako wektora transmisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych na żywność i powierzchnie kontaktu z żywnością, a także opis czynników determinujących skuteczność mycia rąk. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono liczne praktyczne wskazówki dotyczące techniki skutecznego mycia i dezynfekcji rąk.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, higiena rąk, mycie rąk, dezynfekcja rąk, skuteczność mycia rąk, wektory przenoszenia

Hand washing and disinfection in the production of safe foodstuffs

Abstract

Hand washing and disinfection are a key element of good hygienic practices in production of foodstuffs. In article some theoretical and practical fundamentals of such procedures are presented. Some requirements and guidelines contained in food regulations and defined in BRC, IFS and ISO/TS 22002-1 standards are described. Social, hygienic and surgical methods of handwashing also are characterized. The paper contains description of factors determining effectiveness of hand washing. Furthermore, some information in terms of transmission via employee` s hands microbiological contaminations to food and to food-contact surfaces are discussed. In article many practical guidelines regarding effective hand washing and disinfection are summarized.

Keywords: food safety, hand hygiene, hand washing, hand disinfection, effectiveness of handwashing, transmission vectors

 

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Chemiczne aspekty higieny żywności cz. 26.Pestycydy syntetyczne, pestycydy naturalne – korzyści i zagrożenia a jakość zdrowotna żywności, w tym mleka i produktów mleczarskich

Streszczenie

W pracy podjęto próbę przedstawienia aktualnych problemów związanych ze stosowaniem w rolnictwie chemicznych środków szkodnikobójczych tzw. pestycydów, głównie syntetycznych. Mimo wprowadzania coraz mniej trwałych i mniej toksycznych preparatów, pestycydy syntetyczne pozostają zagrożeniem dla konsumentów żywności w wyniku obecności w niej szkodliwych ich pozostałości. Krótko przybliżono historię stosowania chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie. Zwrócono uwagę na uzyskiwane korzyści i skonfrontowano je z zagrożeniami spowodowanymi pozostałościami pestycydów w płodach rolnych i w surowcach pochodzenia zwierzęcego, w tym głównie w mleku i produktach mleczarskich. Podkreślono, że mleko i produkty mleczarskie, ze względu na powszechną i codzienną konsumpcję oraz konieczne ich bezpieczeństwo zdrowotne, muszą być szczególnie monitorowane pod kątem potencjalnej obecności syntetycznych pestycydów. Zwrócono przy tym uwagę na możliwości alternatywne, głównie poprzez wprowadzanie tzw. pestycydów naturalnych i biologicznych metod ochrony roślin. Omówiono możliwość wykorzystywania tzw. ziołowych środków ochrony roślin oraz występujących w niektórych roślinach ich metabolitów wtórnych o działaniu aktywnym w odniesieniu do szkodników. W podsumowaniu przedstawiono pestycydy naturalne, które są szczególnie poszukiwane w rolnictwie ekologicznym, wykluczającym stosowanie syntetycznych środków ochrony roślin.

Słowa kluczowe: środki ochrony roślin, chemiczne syntetyczne, naturalne biologiczne, korzyści, zagrożenia, rolnictwo ekologiczne

Chemical aspects of food hygiene, part 26. Synthetic pesticides and natural pesticides – benefits and hazards, and the health quality of food including milk and dairy products

Abstract

This paper presents current problems arising from the use of chemical pest control agents i.e. pesticides (mainly synthetic) in agriculture. Despite the introduction of increasingly less persistent and toxic preparations, synthetic pesticides continue to pose a threat to food consumers due to the presence of harmful residues in food. The paper briefly presents the history of the use of chemical crop protection agents in Polish agriculture. Attention is drawn to the benefits achieved which are compared with the hazards caused by pesticide residues in agricultural produce and raw materials of animal origin, mainly in milk and dairy products.

It is stressed that milk and dairy products, in view of their widespread daily consumption and the required health safety, must be particularly monitored for the possible presence of synthetic pesticides. Moreover, attention is drawn to alternative options, mainly through the introduction of the so-called natural pesticides and biological methods of crop protection. The paper discusses the possibility of the use of so-called herbal crop protection agents as well as secondary metabolites efficient against pests, which are found in certain plants. The summary of the article presents natural pesticides that are particularly sought after in organic farming which excludes the use of synthetic crop protection agents.

Keywords: crop protection agents, chemical synthetic, natural biological, benefits, hazards, organic farming

 

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski

Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych, czyli bolusy jako innowacyjne i precyzyjne dodatki żywieniowe

Streszczenie

Rynek dodatków paszowych oferuje hodowcom szeroki wybór produktów. Są one niezbędne w przypadku wysokowydajnych krów mlecznych ze względu na uzupełnienie ich zapotrzebowania m.in. na makro- i mikroelementy, pierwiastki śladowe, witaminy czy inne substancje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu krów. Bolusy to jedna z możliwości bardzo precyzyjnego dostarczania krowom odpowiednich dodatków w poszczególnych fazach laktacji. Firmy komercyjne oferują bolusy zarówno w formie leków, ale także w formie uzupełniających i/lub dietetycznych dodatków paszowych.

Słowa kluczowe: przeżuwacze, żywienie, bolus, dodatki paszowe

Feeding high-yielding dairy cows, or boles, as innovative and precise nutritional supplements

Abstract

The animal feed additives market offers breeders a wide range of products. They are necessary in case of high-yielding dairy cows due to supplementing their demands, among others for macro- and microelements, trace elements, vitamins and other substances necessary for the proper functioning of the cow’s body. Bolus is one of the possibilities of very precisely delivering the right additives to cows in particular stages of lactation. Commercial companies offer boluses both in the form of medicines but also in the form of complementary and / or dietary feed additives.

Keywords: ruminants, nutrition, bolus, feed additives

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 3/2020
3/2020
Przegląd mleczarski - 2/2020
2/2020
Przegląd mleczarski - 1/2020
1/2020
Przegląd mleczarski - 12/2019
12/2019
Polecamy
FlexiClose (re) – ekologiczne rozwiązania na rynku opakowań dla przemysłu mleczarskiego
Schur Flexibles Poland stawia na nowoczesne rozwiązania i wprowadza nową folię. FlexiClose (re) to innowacyjna koncepcja pakowania, która zapewnia optymalną ochronę produktu, jest przyjazna w u...

WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych w Kenii
Kalendarium
pw śc ps n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Najbliższe wydarzenia

brak zbliżających się wydarzeń...
FAO
Cytaty
Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje (przysłowie).
Czy wiesz, że...
Produkcję sera homogenizowanego w Polsce rozpoczęto w 1971r., a serka grani w 1991r.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
STM Sp. z o. o.
Packo Inox nv
RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
Virgo Sp z o.o.
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
TREPKO S.A.

Obsługa producentów
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Emiwo-Żywienie Zwierząt

Skup i przetwórstwo
Zorina Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa
Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2020 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl