Lista artykułów firmy: Lacpol sp. z o.o. - (biuro)

07.10.2020
Przegląd mleczarski 10/2020
dr inż. Agnieszka Kawecka Współczesne trendy na rynku żywności oraz ich wpływ na projektowanie i innowacje w opakowaniach / Streszczenie Rosnące wymagania konsumentów w odniesieniu do jakości żywności powodują presję na producentach wprowadzania innowacyjnych produktów spożywczych, zapakowanych w opakowania podkreślające nowatorski i wyjątkowy charakter oferowanych dóbr. Obecnie identyfikuje się kilka istotnych trendów na rynku żywności, do których należ...
03.09.2020
Przegląd mleczarski 9/2020
mgr inż. Anna Garczewska-Murzyn Ricotta – ser znany i nieznany / Streszczenie W artykule przedstawiono pochodzenie serów typu ricotta, ich technologię produkcji oraz wartości odżywcze. Wykazano wpływ zastosowanej technologii na zawartość wapnia w gotowym produkcie oraz wpływ innych, równocześnie występujących składników na biodostępność, wchłanianie wapnia w organizmie człowieka. Sery typu ricotta zostały ukazane jako produkty wysokowapniowe o wysokiej biodostępności t...
06.08.2020
Przegląd mleczarski 8/2020
dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska Żywność ekologiczna i konwencjonalna w aspekcie bezpieczeństwa żywności / Streszczenie Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku na arenie międzynarodowej zaczęto interesować się problematyką zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Niewątpliwie ważną kategorią produktów, które mają istotny wpływ na środowisko, są produkty spożywcze. Intensywne rolnictwo nastawione głównie na wydajność i redukcję kosztów produkcji prowa...
08.07.2020
Przegląd mleczarski 7/2020
inż. Arleta Bieniek, inż. Gabriela Golanowska Koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym / Streszczenie W niniejszym artykule poruszono kwestie czynników składających się na koszty opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Opisano elementy, które mają wpływ na cenę opakowania oraz te, które są istotne z punktu widzenia utrzymania odpowiedniej jakości produktów zapakowanych. Przybliżono cechy, które składają się na jakość produktu opakowaniowego i maj...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 6/2020
mgr inż. Małgorzata Czatzkowska, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Rola wody w zapewnieniu mikrobiologicznej jakości procesów produkcji i przetwórstwa mleka / Streszczenie Woda, wykorzystywana w dużych ilościach przez zakłady mleczarskie, jest medium, odgrywającym znaczącą rolę w higienie produkcji oraz bezpieczeństwie żywności. Woda wykorzystywana w procesach technologicznych, powinna charakteryzować się właściwą jakością mikrobiologiczną, warunkującą dobrą jakość produkt&o...
23.06.2020
Przegląd Mleczarski 5/2020
prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński Wirusowe – chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności, w tym mleka i jego przetworów z uwzględnieniem zagrożenia chorobami zakaźnymi / Streszczenie Celem niniejszej pracy było przedstawienie wirusa jako szczególnego mikroorganizmu będącego w ujęciu chemicznym – nieożywioną cząsteczką i w ujęciu biologicznym – żywym organizmem wraz ze zwróceniem uwagi na źródła wirusów w środowisku oraz w warunka...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 4/2020
mgr inż. Natalia Kozik Opakowanie ma znaczenie – trendy 2020 / Streszczenie Spośród wielu narzędzi oddziałujących na kupującego w punkcie sprzedaży, to opakowanie jest tym najważniejszym i stanowi kluczowy element systemu komunikacji marketingowej, traktowany jako system znaków. Jest kanałem przekazu, który stanowi nośnik zakodowanej informacji o produkcie. Odgrywa istotną rolę podczas podejmowania przez konsumenta tzw. decyzji zakupowych, dlatego istotnym jest uwzgl...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 3/2020
mgr inż. Małgorzata Czatzkowska; dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Oczyszczanie ścieków mleczarskich w oparciu o metodę osadu czynnego / Streszczenie Przemysł mleczarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie. Proces produkcji mleka i jego wyrobów wiąże się z wysokim zużyciem wody, a co za tym idzie, generuje powstawanie dużej ilości ścieków. Ścieki wytwarzane przez zakłady przemysłu mleczarskiego są obciążone wysoką zawartością substanc...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 2/2020
dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, mgr inż. Oskar M. Brożek Brevibacterium linens w dojrzewaniu twarogów / Streszczenie Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian wybranych cech podczas dojrzewania twarogów z udziałem Brevibacterium linens. W twarogach świeżych oraz po 1, 2 i 3 tygodniu dojrzewania oznaczono: masę i wymiary serków, kwasowość czynną i ogólną, zawartość suchej masy, tłuszczu, chlorku sodu, związków azotowych ogółem, azotu rozpuszczal...
23.06.2020
Przegląd mleczarski 1/2020
dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumentów / Streszczenie W pracy scharakteryzowano nieekonomiczne motywy zachowań konsumentów i omówiono czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji zakupowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych typów osobowości oraz przejawiane przez nie sposoby zachowań rynkowych. Przedstawiono również przyczyny i sposób kszt...