Hasło „Premium” na etykiecie Artykuły firmy Kontakt do firmy

27.07.2023

Hasło „PREMIUM” należy potraktować jako informację dobrowolną, która w świetle art. 36 ust. 2 w zw. z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 [1] nie powinna wprowadzać  konsumenta w błąd m.in. co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu.

Określenie „premium” powszechnie rozumiane jest jako wskazanie, że jest to produkt „najwyższej jakości”. Zatem użycie tego hasła niewątpliwie będzie wskazywać na szczególne właściwości produktu i istotnie wpływać na decyzję zakupową konsumenta. Widząc takie oznaczenie kupujący będzie oczekiwać, że produkt wyróżnia się odczuwalnie wyższą jakością niż inne towary w ofercie producenta oraz dostępne na rynku produkty konkurencyjne.

To na producencie spoczywa obowiązek posiadania (i przedstawienia na żądanie organów urzędowej kontroli) obiektywnego uzasadnienia dla użycia określenia „premium” (np. wykorzystywanie wyłącznie surowców bardzo wysokiej jakości, stosowanie bardziej rygorystycznych procedur kontroli niż ogólnoprzyjęte, lepszy skład niż u innych produktów tej kategorii itd.).

Jeśli zastanawiasz się na stosowaniem jakiegoś marketingowego tekstu lub hasła w odniesieniu do swojego produktu i nie masz pewności, czy w ten sposób nie narazisz się na zakwestionowanie – skontaktuj się z nami, Food Law przeanalizuje dla Ciebie ryzyka prawne związane z takim hasłem.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

Źródło i fot.: FOOD LAW