Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

13.11.2023
Przegląd mleczarski 11/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy inż. Kinga Karwacka Porównanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku surowym i pasteryzowanym Streszczenie: Celem pracy było porównanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku surowym oraz pasteryzowanym podczas przechowywania w temperaturach: 5, 10 i 15ºC. Przedmiotem badań było mleko surowe oraz mleko pasteryzowane. Surowe mleko poddano pasteryzacji w temperaturze 85ºC przez 20 sekund. Następnie zaszczepiono pr&o...
09.10.2023
Przegląd mleczarski 10/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy Paweł Wyrzykowski Zrównoważona przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce Streszczenie: Akcesja Polski do struktur UE była jednym z kluczowych czynników wzrostu branży mleczarskiej w XXI wieku. Wzrost popytu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz inwestycje w przetwórstwo generowały większe zapotrzebowanie na surowiec. Branża mleczarska, podobnie jak sektor spożywczy i gospodarka, stoi jednak przed wyzwaniem zw...
19.09.2023
Przegląd mleczarski 9/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Anna Piotrzkowska, mgr inż. Jan Marjanowski Innowacyjne metody utrzymania jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody lodowej w mleczarstwie Streszczenie: Woda lodowa chłodząca mleko i produkty mleczarskie powinna pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadać wymaganiom jakości wody pitnej dla ludności. Wskutek korozji wymienników ciepła i innych rozszczelnień instalacji, woda lodowa może ulec zaniec...
01.08.2023
Przegląd mleczarski 8/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Proces pakowania w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności  Streszczenie: W systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności analiza zagrożeń związana z pakowaniem żywności ogranicza się do identyfikacji zagrożeń pochodzących z opakowań i materiałów opakowaniowych, a samo pakowanie jest traktowane jako pojedynczy etap produkcji. W artykule zwrócono uwagę na złożoność etapu pakowania środk&o...
11.07.2023
Przegląd mleczarski 7/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Marika Bielecka, inż. Agnieszka Michalska  Znaczenie mleka i jego przetworów w osiągnięciu globalnego celu „zero głodu” Streszczenie: Aktualnie, jednym z najpoważniejszych globalnych problemów, które należy rozwiązać, jest wyeliminowanie głodu oraz niedożywienia we wszystkich jego formach. Osiągnięcie tego celu jest kluczowym warunkiem dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Przewiduj...
05.06.2023
Przegląd mleczarski 6/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Plan HACCP w przetwórstwie mleka – cz. 2 Identyfikacja i monitorowanie CCP/OPRP Streszczenie: Identyfikacja CCP i OPRP oraz monitorowanie tych punktów stanowią kluczowe obszary determinujące skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnością bazującego na zasadach HACCP Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO. W artykule opisano najważniejsze wytyczne do identyfikacji CCP i OPRP, a t...
09.05.2023
Przegląd mleczarski 5/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Trendy w projektowaniu opakowań w 2023 roku Streszczenie: Projektowanie opakowań stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw branży spożywczej, ze względu na mnogość i kompleksowość funkcji pełnionych przez opakowania. Dodatkowo zmiany rynkowe, mody i oczekiwania konsumentów stanowią dodatkowe wyzwanie i potrzebę częstej zmiany warstwy wizualnej opakowań. Determinanty wpływające na współczesne opakowania mają z...
05.04.2023
Przegląd mleczarski 4/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Wiśniewski Patryk, mgr Zarzecka Urszula Właściwości funkcjonalne bakterii fermentacji mlekowej (LAB) w produkcji wyrobów mleczarskich Streszczenie: W artykule omówiono wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji mleczarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii fermentacji mlekowej (LAB) i ich właściwości funkcjonalnych w produkcji wyrobów mleczarskich. LAB odpowiadają nie tylko za nadawanie odpowie...
13.03.2023
Przegląd mleczarski 3/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy Marta Roguska Aspekty prawne reklamy w świetle regulacji unijnych i krajowych Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce znakowania i reklamy produktów spożywczych, wśród których swoje miejsce mają również produkty mleczarskie. Europejski rynek artykułów spożywczych, w ramach działań harmonizacyjnych, zmierzających do jego ujednolicenia, doczekał się stworzenia szeroko rozumianego prawa żywnościowego,...
31.01.2023
Przegląd mleczarski 2/2023
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Justyna Tarapata, mgr inż. Monika Małkowska-Kowalczyk, dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM Nietermiczne metody przetwarzania żywności: wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktów mleczarskich Streszczenie: W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i wydłużenia terminu przydatności do spożycia, w przemyśle mleczarskim wykorzystywane są głównie termiczne metody utrwalania produktów,...