Lista artykułów firmy: Przegląd Mleczarski

11.01.2021
Przegląd mleczarski 3/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Małgorzata Czatzkowska; dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM Oczyszczanie ścieków mleczarskich w oparciu o metodę osadu czynnego Streszczenie: Przemysł mleczarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie. Proces produkcji mleka i jego wyrobów wiąże się z wysokim zużyciem wody, a co za tym idzie, generuje powstawanie dużej ilości ścieków. Ścieki wytwarzane przez zakłady przemysłu mleczarskieg...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 2/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, mgr inż. Oskar M. Brożek Brevibacterium linens w dojrzewaniu twarogów Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian wybranych cech podczas dojrzewania twarogów z udziałem Brevibacterium linens. W twarogach świeżych oraz po 1, 2 i 3 tygodniu dojrzewania oznaczono: masę i wymiary serków, kwasowość czynną i ogólną, zawartość suchej masy, tłuszczu, chlorku sodu, związków az...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 1/2020
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumentów Streszczenie: W pracy scharakteryzowano nieekonomiczne motywy zachowań konsumentów i omówiono czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji zakupowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych typów osobowości oraz przejawiane przez nie sposoby zachowań rynkowych. Przedstaw...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 12/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Skuteczność zasad HACCP w gwarantowaniu bezpieczeństwa żywności – prawda czy przekłamanie? Streszczenie: Zasady HACCP stosowane powszechnie w produkcji i obrocie żywnością, sprawiały i sprawiają producentom żywności wiele problemów świadczących o wątpliwej skuteczności stosowania tych zasad. Artykuł zawiera opis wyników badań skuteczności wdrożenia zasad HACCP w wybranych zakładach produkcji żywnośc...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 11/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Janusz Turowski Mleczarstwo wobec zagrożeń klimatycznych Streszczenie: Globalne ocieplenie klimatu, spowodowane działalnością człowieka, powoduje zgrożenia dla mleczarstwa wynikające z możliwego spadku produkcji pasz i występowania stresu cieplnego u krów. Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu jest trudne ze względu na wzrost liczby ludności i wzrost konsumpcji energii oraz żywności. Średnia emisja gazów cieplarnianych...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 10/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy mgr inż. Konrad Wiśniewski Użytkowanie mleczne bydła w Polsce i w krajach ościennych Streszczenie: Produkcja mleka towarowego w Polsce od dziesięcioleci opiera się głównie na rasie holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, a przetwórstwo mleka to jedna z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki rolnej. Jednakże użytkowanych mlecznie w Polsce jest także 11 innych ras. W krajach ościennych ten rodzaj produkcji zwierzęcej r&o...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 9/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Agnieszka Kawecka Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa opakowań w przemyśle mleczarskim Streszczenie: Akty prawne stanowią fundament działania rynku i tworzących go przedsiębiorstw, wyznaczają ramy działania i określają wymagania, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Prawo Unii Europejskiej w zakresie rynku żywnościowego obecnie tworzą rozporządzenia oddziałujące bezpośrednio na całym obszarze Unii Europejskiej. Podsta...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 8/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr inż. Waldemar Dzwolak Higiena produkcji żywności – stan zdrowotny i higiena osobista pracowników Streszczenie: Higiena osobista pracowników zakładów produkcji i obrotu żywnością jest bardzo istotnym elementem higieny produkcji środków spożywczych. Opracowanie zawiera zestawienie źródeł zawierających wytyczne do higieny osobistej pracowników oraz zestawienie przykładów skonkretyzowanych...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 7/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy Aleksandra Purkiewicz, dr inż. Joanna Ciborska Mleko i napoje roślinne w żywieniu – czy zawsze alternatywnie? Streszczenie: Około 15% Europejczyków z różnych przyczyn unika spożywania mleka i jego przetworów. W piśmiennictwie podkreśla się, że obserwowana w ostatnich latach zmniejszająca się konsumpcja mleka, spowodowana jest między innymi z gwałtownym rozwojem rynku napojów roślinnych. Włączenie do diety napo...
11.01.2021
Przegląd mleczarski 6/2019
Spis treści | Zamów u wydawcy dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM; dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM Streszczenie: Artykuł opisuje możliwość zastosowania procesu anaerobowego w oczyszczaniu wysokostężonych ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego. Wskazano niższy koszt oczyszczania beztlenowego w porównaniu z klasycznymi metodami tlenowymi. Przedstawiono również inne zalety beztlenowego oczyszczania np. znacząco niższy w porównani...