Lista artykułów firmy: FOOD LAW Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Szymecka-Wesołowska, Szostek sp.j.

27.07.2023
Hasło „Premium” na etykiecie
Hasło „PREMIUM” należy potraktować jako informację dobrowolną, która w świetle art. 36 ust. 2 w zw. z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 [1] nie powinna wprowadzać  konsumenta w błąd m.in. co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu. Określenie „premium” powszechnie rozumiane jest jako wskazanie, że jest to produkt „najwyższej jakości”. Zatem użycie tego hasła niewątpliwie b...
21.06.2023
Jak ustalić funkcję technologiczną dodatku do żywności?
Substancje dodatkowe stosowane jako dodatki do żywności muszą być zamieszczane w wykazie składników środka spożywczego ze wskazaniem nazwy lub numeru E dodatku oraz funkcji technologicznej, jaką pełni dany dodatek w produkcie (tak cz. C zał. VII rozporządzenia nr 1169/2011 [1]). Jeśli dodatek do żywności pełni jednocześnie kilka funkcji technologicznych w produkcie (np. jednocześnie zagęszcza i stabilizuje), to na etykiecie wskazuje się jego zasadniczą (główną) funkcję technologic...
24.05.2023
Czy wstrzymanie wprowadzania produktu to to samo co wycofanie produktu z obrotu?
Wprowadzając na rynek produkty objęte wymogiem notyfikacji przedsiębiorcy muszą mieć świadomość ryzyka wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W czasie jego trwania – na co wskazuje art. 32 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1] – właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny posiada kompetencję do wydania decyzji o czasowym wstrzymaniu wprowadzania środka spożywczego do obrotu lub wycofania go z obrotu do czasu zakończenia postępowania. Problematyczn...
17.01.2023
Spory o mięso hodowane komórkowo
Dyskusja o mięsie in vitro trwa od dawna. W USA poczyniono pierwsze kroki w kierunku wprowadzenia go na rynek. Amerykańska Agencja Żywności i Leków wydała ostatnio pozytywną opinię dla firmy zajmującej się mięsem hodowanym komórkowo. Co prawda, nie jest to jeszcze zezwolenie na wprowadzenie go na rynek, ale na pewno silny sygnał dający nadzieję, na pozytywne zmiany regulacji w tym zakresie. W Unii Europejskiej również trwają debaty dotyczące możliwości prowadzenia mięsa hod...
16.01.2023
Deklaracja pochodzenia mleka jako składnika produktu – obowiązkowa czy dobrowolna?
W świetle obowiązujących przepisów UE informowanie konsumentów o pochodzeniu mleka jako podstawowego składnika produktu (np. sera, napoju mlecznego, jogurtu itd.) jest wymagane, jeśli spełnione są łącznie następujące dwa warunki (tak art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 1169/2011 [1]): w oznakowaniu jest wskazany kraj lub miejsce całego środka spożywczego (słownie lub graficznie), oraz pochodzenie mleka jest inne niż pochodzenie całego produktu. W takim przypadku podmiot zobowiąz...
17.10.2022
Bezpieczeństwo żywności i żywienia – komentarz
Jesteśmy autorami pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesolowskiej współautorstwa m.in. Daniela Szostaka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego. Uwzględniono w niej także zagadnienia regulowane w aktach unijnego prawa żywnościowego, kt&o...
03.06.2022
Obecność substancji słodzących, a informacje dodatkowe na etykiecie
W świetle przepisów prawnych obecność w produkcie substancji słodzących wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia obok nazwy środka spożywczego informacji „zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie występuje substancja słodząca(-e), ale nie występuje cukier) lub „zawiera cukier (cukry) i substancję(-e) słodzącą(-e)” (w przypadku, gdy w produkcie oprócz substancji słodzącej występuje również cukier). Należy jednak pamiętać, iż w p...
22.03.2022
Znakowanie żywności na polskim rynku w języku ukraińskim
W ostatnich dniach do Polski dotarło ponad 1 200 000 Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną. Szacuje się, że już wcześniej w naszym kraju przebywało około 1 300 000 obywateli tego kraju. Ukraińcy będą stanowić duży odsetek konsumentów polskiego rynku, więc producenci żywności wychodząc naprzeciw ich potrzebom, chcą znakować produkty w języku ukraińskim. Co na to przepisy? Zgodnie z aktualnymi regulacjami środki spożywcze sprzedawane w Polsce muszą być oznakowane w języku...
25.01.2022
Opłata za czynności w ramach urzędowych kontroli żywności
Co do zasady każdy podmiot działający na rynku artykułów spożywczych wcześniej lub później napotka kontrolę Inspekcji Sanitarnej. W najkorzystniejszym przypadku taka kontrola nie wykaże żadnych nieprawidłowości. Zdarza się jednak, że podjęte przez inspektorów działania pozwalają na stwierdzenie naruszenia przepisów. Kto jednak pokrywa koszty podejmowanych przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej działań? Odpowiedzią na zadane pytanie jest art. 75 ustawy o bezpiecze...
17.11.2021
Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji szkoleń dla przedsiębiorców z sektora spożywczego
Szkolenia pracowników są ważnym elementem działalności każdej firmy działającej na rynku spożywczym. Oferujemy bogaty wybór szkoleń z zakresu całej tematyki dotyczącej prowadzenia działalności na rynku spożywczym. Szkolenia prowadzimy w formie otwartej na terenie całej Polski oraz zamkniętej, tj. w dedykowane dla pojedynczego podmiotu z wybranej tematyki (w siedzibie Klienta). Poza szkoleniami standardowymi (stacjonarnymi) organizujemy także webinaria oraz oferujemy szkolenia w for...