Przegląd mleczarski 10/2023 Artykuły firmy Kontakt do firmy

09.10.2023

Spis treści | Zamów u wydawcy

Paweł Wyrzykowski
Zrównoważona przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce

Streszczenie: Akcesja Polski do struktur UE była jednym z kluczowych czynników wzrostu branży mleczarskiej w XXI wieku. Wzrost popytu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz inwestycje w przetwórstwo generowały większe zapotrzebowanie na surowiec. Branża mleczarska, podobnie jak sektor spożywczy i gospodarka, stoi jednak przed wyzwaniem związanym ze zrównoważoną transformacją, która jest wynikiem obserwowanych zmian klimatu. Proces transformacji swoich działalności w kierunku mniej emisyjnym niewątpliwie będzie wyzwaniem dla branży, a jego powodzenie będzie zależało głównie od umiejętnej współpracy w ramach łańcucha dostaw. Kierunki transformacji w branży w dużej mierze wyznaczone są przez Europejski Zielony Ład i Strategię od Pola do Stołu. Praktyki rolnictwa regeneratywnego oraz budowa biogazowni mogą być przykładami działań w kierunku ograniczenia emisyjności. Dzięki umiejętnie przeprowadzonej transformacji polski sektor mleczarski ma szanse na dalszy trwały rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, mleko, klimat, emisje, ESG, rolnictwo regeneratywne, od Pola do Stołu

A Sustainable Future for Poland's Dairy Sector
Abstract: Poland's accession to the structures of the European Union was one of the key factors in the growth of the dairy industry in the 21st century. Increased demand in domestic and foreign markets and investments in processing generated greater demand for raw material. However, the dairy industry, like the food sector and the economy, faces the challenge of sustainable transformation as a result of observable climate change. The process of transforming its operations in a less carbon-intensive direction will undoubtedly be a challenge for the industry, and its success will depend mainly on skillful cooperation within the supply chain. The industry's transformation directions are largely set by the European Green Deal and the Farm to Fork Strategy. The practice of regenerative agriculture and the construction of biogas plants can be examples of efforts to reduce carbon emissions. With a skillfully executed transformation, the Polish dairy sector has a chance to continue its sustainable development and remain competitive on international markets.
Keywords: sustainability, milk, climate, emissions, ESG, regenerative agriculture, From Farm to Fork

dr. inż. Waldemar Dzwolak
Systemowe zarządzanie produkcją w przetwórstwie mleka – nowe wyzwanie dla technologa mleczarstwa

Streszczenie: Wobec nieustannie zmieniających się uwarunkowań produkcji żywności, klasyczne wykształcenie technologiczne nie jest wystarczające do kompleksowego nadzorowania bardzo złożonych procesów produkcji żywności realizowanych w podejściu systemowym. W artykule opisano podstawy zarządzania produkcją ze szczególnym odniesieniem do branży mleczarskiej. Opracowanie przybliża ogólne elementy składowe i działania realizowane w ramach zarządzani a produkcją oraz konkretyzuje i wskazuje obszary zarządzania produkcją w przetwórstwie mleka. Wskazano także potencjalne korzyści wynikające z zarządzania produkcją w sektorze spożywczym. Opisane w artykule składowe zarządzania produkcją w przetwórstwie mleka stanowią nowe wyzwanie dla technologów mleczarstwa, którzy chcąc skutecznie konkurować na runku, muszą nieustannie doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności.
Słowa kluczowe: zarządzanie produkcją, przemysł mleczarski, kompetencje pracowników, doskonalenie kompetencji, przetwórstwo mleka, wiedza technologiczna

Systemic Production Management in Milk Processing – a New Challenge for the Dairy Technologist
Abstract: Due to the constantly changing conditions of food production, classical technological education is not sufficient to comprehensively control very complex food production processes implemented in a systemic approach. The article describes the basics of production management with particular reference to the dairy industry. The study presents the general components and activities carried out as part of production management and specifies and indicates the areas of production management in milk processing. Potential benefits resulting from production management in the food sector were also indicated. The components of production management in milk processing described in the article constitute a new challenge for every dairy technologist who, in order to effectively compete on the market, must constantly improve their knowledge and skills.
Keywords: production management, dairy industry, employees` competences, competence improvement, milk processing, technological knowledge

lic. Agata Studenna
Czy składniki mleka mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne?

Streszczenie: Mleko jest bogatym źródłem aminokwasów, które pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu. Tryptofan, zawarty w mleku, jest prekursorem serotoniny, która wpływa na regulację nastroju i snu. Zdrowie psychiczne jest trudnym i złożonym zagadnieniem, i choć składniki mleka mogą wpływać na zdrowie psychiczne, nie ma jednoznacznych dowodów na ich bezpośredni wpływ na leczenie, w tym leczenie depresji. Istotne jest podejście do zdrowia psychicznego w sposób holistyczny i skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego w przypadku problemów z nastrojem oraz wsparcie w kształtowaniu zdrowego stylu życia, którego zasadniczym elementem jest odżywianie.
Słowa kluczowe: mleko, tryptofan, serotonina, zdrowie psychiczne

Can Milk Ingredients Affect Mental Health?
Abstract: Milk is a rich source of amino acids, which play a key role in the functioning of the body. Tryptophan, found in milk, is a precursor to serotonin, which affects mood and sleep regulation. Mental health is a difficult and complex issue, and while the components of milk can affect mental health, there is no clear evidence of their direct effect on treatment, including the treatment of depression. It is important to approach mental health holistically and consult a doctor or mental health specialist for mood problems, and to support the development of a healthy lifestyle, of which nutrition is an essential component.
Keywords: milk, tryptophan, serotonin, mental health