Przegląd mleczarski 5/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr Marlena Żarnecka
Wymogi higieniczne w zakresie mleka i produktów mleczarskich

Streszczenie: Artykuł prezentuje wymogi prawne w zakresie higieny środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem mleka i produktów mleczarskich w świetle ustawodawstwa unijnego – rozporządzenia 852/2004 oraz rozporządzenia 853/2004 oraz ostatniego orzecznictwa sądowego.

Hygiene requirements for milk and dairy products
Abstract: The article presents legal requirements with regard to hygiene of foodstuffs, with special focus on raw milk and dairy products in the light of EU legislation – regulation 852/2004 and regulation 853/2004 and the latest jurisprudence.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Nowoczesne i innowacyjne prowadzenie mycia i odkażania w mleczarstwie – warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego mleka i produktów mleczarskich

Streszczenie: Praca dotyczy przeglądu problematyki związanej z procesem mycia i odkażania (dezynfekcji) w mleczarstwie z uwzględnieniem postępu i innowacji gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne mleka i produktów mlecznych. Pozyskiwanie mleka i produkcja wyrobów mleczarskich odbywa się w poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego obejmującego wiele różnych zabiegów zapewniających odpowiednie warunki higieniczne. Wraz z postępem technicznym produkcji niezbędne jest ciągłe unowocześnianie sposobów mycia, poszukiwanie i stosowanie uniwersalnych chemicznych substancji myjących i odkażających opartych na rozwiązaniach innowacyjnych. Dlatego też w pracy zdefiniowano pojęcia innowacyjności produktowej i procesowej w mleczarstwie i następnie zwrócono uwagę na historię związaną z procesem mycia i odkażania w poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego. Podkreślono znaczenie innowacyjnych rozwiązań w budowie aparatów do mechanicznego doju, w tym nowoczesnych robotów udojowych, ich wyposażenia oraz sposobów utrzymania odpowiednich warunków higienicznych. Omówiono też czynności przeddojowe wykazując postęp polegający na sposobie i kolejności mycia i odkażania strzyków oraz przedzdajania. Następnie przybliżono problemy związane z myciem i dezynfekcją w zakładach mleczarskich wykazując innowacyjne kierunki mycia powierzchni i urządzeń tam zainstalowanych. Zwrócono uwagę na znaczny postęp związany z myciem w układzie zamkniętym, gdzie przemysł mleczarski okazał się być liderem. Szczególną uwagę zwrócono na unowocześnienie i postęp w gospodarowaniu wodą, stosowanych środkach chemicznych, metod ograniczania ścieków podczas produkcji różnych wyrobów mleczarskich. W podsumowaniu przedstawiono najnowsze kierunki mycia i dezynfekcji aparatury membranowej, stosowanych tam środków myjących oraz znanych i dostępnych metod oceny skuteczności mycia i odkażania.

Chemical aspects of food hygiene – part 17. Improvement and innovation cleaning and disinfection processes in dairy industry provided health safety of milk and dairy products.
Abstract: This paper presents a review of the cleaning and disinfection processes in the dairy industry, with account taken of the progress and innovation which guarantee the health safety of milk and dairy products. Acquisition of milk and manufacturing dairy products takes place at different stages of the production process, which includes a variety of measures aimed at ensuring the appropriate hygienic conditions. Progress in the production process must be accompanied by continuous modernisation of cleaning methods, seeking and using innovative cleaning and disinfecting agents. Therefore, the paper defines product innovation and process innovation in the dairy industry and presents the history of cleaning and disinfection at consecutive stages of the production cycle. Subsequently, the paper emphasises the importance of innovative solutions in the construction of milking equipment, including modern milking robots, their accessories and methods of maintaining proper hygienic conditions. It discusses pre-milking operations and demonstrates progress in the methods and sequence of cleaning and disinfection of teats and preliminary milking. It then presents issues of cleaning and disinfection in dairy plants and shows some innovative trends in cleaning surfaces and equipment. Attention is drawn to considerable progress in cleaning in an enclosed system, in which the dairy industry has proven to be the leader. Particular attention is drawn to modernisation and progress in managing water and chemicals, as well as methods of limiting the amount of sewage originating in the production process of different dairy products. The summary presents the latest trends in cleaning and disinfection of membrane equipment, cleaning agents used, as well the major methods of assessing the effectiveness of cleaning and disinfection in the dairy industry.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Elementy zarządzania alergenami pokarmowymi w zabiegach mycia i dezynfekcji
Streszczenie: Zabiegi mycia i dezynfekcji stanowią jeden z głównych elementów zarządzania alergenami pokarmowymi w zakresie minimalizacji ryzyka krzyżowych zanieczyszczeń alergenami będącymi składnikami żywności. W artykule opisano podstawy oceny skuteczności mycia i dezynfekcji w zakresie redukcji i usuwania alergenów pokarmowych z powierzchni kontaktu z żywnością poddawanych ww. zabiegom. Opracowanie zawiera teoretyczne podstawy oraz praktyczne wytyczne dotyczące walidacji i weryfikacji zabiegów mycia oraz dezynfekcji w obs

Elements of food allergen management in cleaning and disinfection process
Abstract: Cleaning and disinfection are one of the main elements of food allergen control in relation to reduction of cross-contamination risk caused by the food allergens. In article are presented some fundamentals of cleaning and disinfection efficacy assessment regarding to reduction and elimination of the food allergens from food contact surfaces which were cleaned and disinfected. The paper contains both the theoretical basics and practical guidelines on the validation and verification of cleaning and disinfection in the area of systemic food allergen management.

mgr inż. Mariusz Śliwiński
Rola matrycowych materiałów odniesienia w analizie mleka i produktów mleczarskich

Streszczenie: W artykule opisano definicje terminów i klasyfikację materiałów odniesienia na podstawie różnych źródeł. Przedstawiono parametry charakteryzujące materiały odniesienia. Autor scharakteryzował matrycowe materiały odniesienia mleka i przetworów mleczarskich. W artykule wskazano jakie są obszary stosowania materiałów odniesienia w analizie mleka i produktów mleczarskich oraz przedstawiono producentów materiałów odniesienia.

Role of matrix reference materials in milk analysis and dairy products
Abstract: The article describes the definitions of terms and classification of reference materials from various sources. Presented parameters characterizing reference materials. The author described the matrix reference materials of milk and dairy products. The article indicates what are the areas of the use of reference materials in the analysis of milk and dairy products and presents producers of reference materials.

mgr inż. Elżbieta Tońska, dr inż. Joanna Łuczyńska
Wybrane mikro- i makroelementy w preparatach mlecznych do początkowego żywienia niemowląt

Streszczenie: Żywność dla niemowląt zalicza się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Rynek żywnościowy oferuje obecnie wiele preparatów o składzie upodobnionym do mleka kobiecego. Podejmuje się badania naukowe, mające na celu poznanie składu chemicznego, w tym zawartości składników mineralnych, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie komórek, tkanek i innych narządów, pełniących również rolę budulcową, regulującą oraz wiele innych. Liderami na polskim rynku, produkującymi preparaty mleczne dla niemowląt są: Nutrica, Nestle i Hipp. Przeprowadzono badania, mające na celu określenie zawartości wybranych mikro- i makroelementów w preparatach mlecznych, zakupionych na rynku olsztyńskim, przeznaczonych do początkowego żywienia niemowląt. Zawartość składników mineralnych oznaczono przy zastosowaniu spektrometru absorpcji atomowej (AAS).

Selected micro- and macroelements in milk preparations for infants
Abstract: Food for infants is one of the foodstuffs intended for particular nutritional uses. Food market currently offers a number of products having a similar composition to human milk. There are many investigations led to recognize the chemical composition, including mineral content, responsible for the proper functioning of cells, tissues and other organs. The leaders on the Polish market, producing milk preparations for infants are: Nutric, Nestle and Hipp. A study was conducted to determine the content of selected micro- and macroelements in milk products for infants purchased in the region of Olsztyn. Mineral content was determined using the atomic absorption spectrometer (AAS).

mgr inż. Krzysztof Sałatki
Handel zagraniczny wybranymi produktami mleczarskimi w 2015 r. / Część 1 – eksport

Streszczenie: W artykule przedstawiono dane dotyczące eksportu wybranych produktów mleczarskich za okres I-XII 2015 r. wg wstępnych danych CAAC Izby Celnej w Warszawie, w ujęciu ilościowym i wartościowym. Omówiono dane za analizowany okres w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Autor opisuje wywóz artykułów mleczarskich w podziale na główne kierunki i prezentuje wyniki pierwszych dziesięciu państw o najwyższym eksporcie w ujęciu ilościowym. W artykule przedstawiono eksport produktów mleczarskich za okres I-XII 2015 r., który wzrósł w ujęciu ilościowym, ale w wyniku gorszej sytuacji cenowej na rynkach światowych jego wartość w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. zmalała.

Foreign trade selected dairy products in 2015 / Part 1 – export
Abstract: The article presents data on exports of selected dairy products for the period January-December 2015 according to the preliminary data from CAAC Custom Chamber in Warsaw, in terms of volume (in tones) and value (in PLN, EUR, USD). Discusses data for the analyzed period compared to the same period of 2014. The author describes exports by major directions and presents the results of the first ten countries with the highest exports in terms of volume. The article presents exports of dairy products for the period January-December 2015 compared to the same period of 2014, which grew in volume terms, but decreased in terms of value – as a result of much lower prices on world dairy markets.