Przegląd mleczarski 6/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz
Nowoczesne opakowania produktów mleczarskich

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd nowoczesnych metod pakowania określanych jako pakowanie aktywne oraz pakowanie inteligentne. Podano charakterystykę tego rodzaju opakowań oraz wskazano na możliwość ich zastosowania do pakowania produktów mleczarskich. Wskazano, że postęp w nanotechnologiach wykorzystywanych w wytwarzaniu materiałów opakowaniowych pozwoli zmniejszyć znacząco masę odpadów obciążających środowisko naturalne. Rozwój nanotechnologii pozwoli na zastosowanie nowoczesnych systemów znakowania opakowań przez wbudowanie w ich struktury mikroczipów (elektronicznych nośników informacji), co znacząco zwiększy ilość informacji umożliwiających łatwą identyfikację produktu „od pola do końca życia produktu”.

Modern packaging of dairy products
Abstract: The paper presents a review of modern packaging methods described as active packaging and intelligent packaging. It characterizes those types of packages and indicates their possible applications in the dairy products packaging. It also points out that advancement of nanotechnology used in packaging materials will allow to significantly reduce the mass of packaging waste and its footprint on natural environment. Further development of nanotechnologies will enable modern packaging signage systems by integrating microchips (electronic data transmitters) in their structures and thus increasing the amount of information used to easily identify and track the product ‘from field to end of product life’.

mgr Marlena Żarnecka
Jeszcze o znakowaniu i reklamie produktów mleczarskich

Streszczenie: Artykuł prezentuje niektóre praktyczne kwestie związane ze znakowaniem żywności, z uwzględnieniem ostatniego orzecznictwa w zakresie jakości handlowej mleka i przetworów mlecznych, reklamy środków spożywczych, a także weryfikacji składu produktów z perspektywy ich potencjalnego statusu jako nowej żywności.

Labelling and advertising of dairy products – to be continued
Abstract: The article presents some practical issues regarding food labeling, including recent jurisprudence on quality of milk and dairy products, advertising of foodstuffs, as well as verification of products from perspective of their potential status as novel food.

dr Iwona Wiśniewska, mgr inż. Paweł Mirosz
Oświadczenia zdrowotne – jak uniknąć błędów przy etykietowaniu żywności

Streszczenie: Oświadczenia zdrowotne mogą być stosowane w etykietowaniu lub reklamie żywności pod warunkiem, że uzyskały autoryzację Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006 i zostały wpisane do rejestru dozwolonych oświadczeń. Wyjątek od powyższego stanowią oświadczenia, w sprawie których nie zakończył się jeszcze proces oceny i które korzystają z okresu przejściowego (głównie oświadczenia dotyczące składników roślinnych). W grudniu 2016 r. minie dziesięć lat od daty publikacji rozporządzenia dotyczącego oświadczeń zdrowotnych, które istotnie wpłynęło na sposób i zasady przekazywania konsumentom dobrowolnych komunikatów, które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości.
Obserwacje rynku żywnościowego wskazują, że pomimo publikacji wielu aktów prawnych, przewodników i wytycznych, stosowanie oświadczeń oraz aplikowanie w sprawie autoryzacji nowych treści nie są proste.

Health claims – how to avoid mistakes in food labeling?
Abstract: Nutrition and health claims may be used in the labeling or advertising of foods only when they have been authorized by the European Commission in accordance with Regulation No 1924/2006 and have been put into the register of permitted health claims. The claims for which evaluation process is not yet ended, may be used during the transitional period (mainly botanical health claims). In December 2016 there will be ten years from the date of publication of Regulation No 1924/2006, which significantly influenced methods and rules concerning voluntary information on particular characteristics of food addressed to consumers. Observations from food market show that despite of several number of legal acts and guides the practical application of new health claims is not easy.

dr inż. Małgorzata Nowacka, mgr inż. Jolanta Kurowska
Analiza rynku opakowań w branży mleczarskiej

Streszczenie: Opakowania stanowią niezbędny element stosowany w przemyśle spożywczym, który pozwala na przedłużenie trwałości produktu przy jednoczesnym zachowaniu jego jakości. Dodatkowo opakowanie spełnia funkcję informacyjną oraz jest jednym z podstawowych środków reklamy. Postęp cywilizacyjny, zmiany demograficzne, a także poprawa poziomu zdrowotnego ludności oraz wzrost wymagań higieniczno-sanitarnych sprawiają, iż coraz większe znaczenie ma przemysł opakowaniowy. Dlatego też podjęcie badań w zakresie preferencji konsumentów i analizy rynku opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest niezbędne do wyboru właściwego opakowania dla konkretnego produktu. Istotne jest by jakość i trwałość produktów mleczarskich stanowiły podstawowe kryteria selekcji opakowań, a ostateczny wybór dotyczący danego materiału opakowaniowego był wnikliwą analizą ekonomiczną i ekologiczną.

Analysis of the packaging market for dairy products
Abstract: Packaging is necessary element used in the food industry, which allows extend the life of the product and maintaining its quality. Additionally, the packaging inform consumers about the product and encourages the purchase it. The progress of civilization, demographic change, as well as the improvement of the people health and growth of hygiene and sanitation requirements cause increasingly important role of packaging. Therefore, the research in the field of consumer preferences and market analysis of food packaging is essential to choose the right package for a specific product. It is important that the quality and durability of dairy products were the main criteria for the selection of packaging, and the other important factors is economic and ecological aspects.

dr Grzegorz Głód
Konkurencyjność przedsiębiorstwa – jak mierzyć i umacniać?

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad tego podejścia do badania konkurencyjności przedsiębiorstw. Artykuł ten opisuje podstawowe zagadnienia związane z konkurencyjnością przedsiębiorstw oraz zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa.

The competitiveness of the company – how to measure and strenthgen?
Abstract: The purpose of this paper is to present the principles of this approach to study the competitiveness of enterprises. This paper describes the basic issues related to the competitiveness of enterprises, formulated model of Competitiveness of Enterprises.

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Rola przypisywana przez oferentów produktów mleczarskich nabywcom w kontekście ich potencjału marketingowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjałem marketingowym współczesnych oferentów, w tym oferentów produktów mleczarskich. Szczególną uwagę zwrócono na kluczową rolę potencjału marketingowego, jakim dysponują nabywcy, podkreślając fakt jego niepełnego wykorzystywania przez oferentów. Potwierdzeniem tego wniosku są wyniki badań wskazujące, że chociaż relacje z oferentami, zarówno z producentami, jak i handlowcami, są bardzo ważne dla respondentów reprezentujących nabywców finalnych, oferenci nie przypisują im roli pozwalającej na efektywne wykorzystywanie ich potencjału marketingowego.

The role assigned by dairy products offerers to consumers in the context of their marketing potential
Abstract: In the article the aspects connected with contemporary offerers’ marketing potential including offerers of dairy products were presented. The special attention was paid to the key role of marketing potential of consumers underlining its non-correct using by offerers. This conclusion was confirmed by the results of the field research. The relations with producers and with retailers were very important for respondents but in their opinions the offerers didn’t assign to consumers the market role allowing for effective using their marketing potential.

dr inż. Krystyna Wiśniewska, prof. dr hab. Arnold Reps, inż. Agnieszka Skwarek
D-aminokwasy w produktach mleczarskich – podpuszczkowe sery dojrzewające

Streszczenie: Dojrzewające sery są produkowane z mleka, do którego dodano podpuszczkę i zakwas bakterii fermentacji mlekowej. Obecność wolnych D-aminokwasów w serze jest przede wszystkim wynikiem lizy ściany komórkowej bakterii oraz aktywności bakteryjnych racemaz, które konwertują wolne L-aminokwasy powstałe w wyniku proteolizy białek. Wolne D-aminokwasy mogą być uważane jako wskaźnik dojrzałości sera.

D-amino acids in dairy products – ripening cheeses
Abstract: Ripened cheeses are manufactured from milk by the addition of starter and rennet. The presence of free D-amino acids in cheeses could be related mainly to lysis of bacterial wall and activity of bacterial racemases which convert free L-amino acids generated during protein proteolysis. Free D-amino acids can be considered as reliable markers for the ripening of cheeses.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Higiena pracowników – dobre praktyki, wymagania prawne i normatywne

Streszczenie: Higiena pracowników jest jednym z fundamentalnych środków kontroli/nadzoru umożliwiających zapobieganie lub minimalizowanie krzyżowych zanieczyszczeń żywności. W artykule opisano dobre praktyki w zakresie higieny pracowników, dotyczące higieny osobistej, stanu zdrowotnego, chorób zakaźnych i ran, a także dotyczące stosowania odzieży roboczej. Charakterystyka dobrych praktyk została przedstawiona w kontekście wymagań przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej i Polski oraz wybranych kodeksów praktyk higienicznych Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO. Opracowanie zawiera także prezentację wytycznych dotyczących higieny pracowników zawarte w dobrowolnych normach zawierających opis wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem (BRC, IFS oraz ISO/TS 22002-1).

Employee hygiene – good practices, food law and normative requirements
Abstract: Employee hygiene is one of the fundamental control measures enabling to prevent and minimize of foodstuffs cross-contamination. In article some good practices relating to the personal hygiene, health status, illness and injuries, as well as relating to protective clothing were described. Characterisation of the good practices was presented in the context of requirements resulting from European Union and Polish food law regulations and described in selected codes of hygienic practices developed by the Codex Alimentarius Commission (CAC) FAO/WHO. The paper also contains presentation of guidelines resulted from voluntary standards describing requirements for the food safety management systems (BRC, IFS and ISO/TS 22002-1).

dr n. wet. Katarzyna Kosek-Paszkowska
Nowe wymagania systemów zarządzania jakością i standardów sieciowych wyzwaniem dla producentów żywności

Streszczenie: W artykule omówiono najważniejsze zmiany zawarte w nowo wydanym standardzie sieciowym BRC wersja 7 oraz w normach FSSC 22 000 i ISO 9001:2015. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania związane z kontrolą oznakowania i pakowania żywności oraz jej ochroną przed zafałszowaniem.

The new requirements of quality management systems and retail standards as a challenge for food producers
Abstract: In this article the main changes in the newly released version 7th of the BRC standard and in FSSC 22 000 and ISO 9001: 2015 norms were presented. Particular attention was paid to the requirements related to the control of labeling and packaging of food and its protection against fraudulence or adulteration.