Przegląd mleczarski 7/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr hab. inż. Michał Smoczyński
Nowe trendy w gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle mleczarskim

Streszczenie: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle mleczarskim stanowi istotny element procesu produkcyjnego. Z produkcją mleczarską wiąże się znaczne zużycie wody, a co za tym idzie duża ilość generowanych odpadów. Rosnące koszty wody o odpowiedniej jakości, rygorystyczne kontrole jej jakości oraz potrzeba utylizacji ścieków mogą mieć istotny wpływ na stabilny rozwój zakładów przemysłowych, zwłaszcza w świetle proekologicznej polityki Unii Europejskiej. Stąd potrzeba stosowania nowych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zużycia wody jak i generowanych odpadów. W artykule zwrócono uwagę na nowe, innowacyjne trendy w gospodarce wodno-ściekowej pojawiające się w literaturze naukowej. Wszelkie inwestycje poniesione w celu lepszego wykorzystania wody i utylizacji ścieków mogą w przyszłości wpłynąć na konkurencyjność firmy jak i jej lepszy wizerunek możliwy do wykorzystania w działaniach marketingowych.

New trends in the water and wastewater management in the dairy industry
Abstract: Water and wastewater management is an important element of the production process in the dairy industry. Dairy production involves significant water consumption and hence a large amount of generated waste. The increasing cost of water of appropriate quality, strict control of water quality and the need for wastewater treatment can have a significant impact on the stable development of industrial plants, especially in light of the proecological policy of the European Union. Hence the need for new solutions for reducing water consumption and waste generated. The article draws attention to new, innovative trends in the water and wastewater management appearing in the scientific literature. Any investment leading to lowering the use of water and better wastewater treatment may affect the company's competitiveness in the future and its better image possible for use in marketing.

dr inż. Fabian Dajnowiec
Co warto wiedzieć o myciu membran filtracyjnych?

Streszczenie: Wzrost zainteresowania procesami membranowymi związany jest z dostępem do coraz nowszych, lepszych i bardziej wyspecjalizowanych dla potrzeb przemysłu membran. Procesy membranowe w mleczarstwie zastępują istniejące procesy produkcyjne, dają możliwość separacji i frakcjonowania składników mleka oraz są wykorzystywane jako narzędzie do tworzenia nowych produktów. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji membran tj. opory permeacji, właściwości membran ceramicznych i polimerowych oraz mycie. Najnowsze analizy wskazują, że rynek związany z membranowymi technikami rozdziału będzie stale się rozwijał i w 2020 roku przekroczy 22,7 mld USD.

What you should know about cleaning filtration membranes?
Abstract: Different types of membrane processes are used in the dairy industry. The use of membrane filtration technology offers a wide range of advantages for the producers.
Membrane processes in the dairy replace the existing production processes, offer the possibility of separation and fractionation of milk components and can be used as a tool to create new products. The article discusses some issues concerning the use of membranes, ie. permeation resistances,  properties of ceramic and polymer membranes and washing.
Recent analyzes indicate that the market associated with membrane separation techniques will continue to grow and in 2020 will exceed 22.7 billion USD.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Woda w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Streszczenie: Woda zdatna do picia jest niezbędna do produkcji bezpiecznej żywności zgodnie z obligatoryjnymi wymaganiami przepisów prawa oraz dobrowolnych norm związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności. W artykule opisano podstawy prawne Unii Europejskiej i Polski, a także przedstawiono charakterystykę zaleceń dotyczących zaopatrzenia zakładów w wodę pitną, które zdefiniowano w międzynarodowych przewodnikach (ILSI, CAC FAO/HO, WHO). Ponadto, zaprezentowano wymogi dla zaopatrzenia w wodę zdatną do picia, zawarte w dobrowolnych standardach BRC, IFS oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 22000. Opracowanie zawiera także wytyczne do systemowego podejścia do nadzoru nad zaopatrzeniem zakładu w wodę pitną.

Water in food safety management
Abstract: Drinking water is necessary for the production of safe foods complying with compulsory law regulations and in conformance with voluntary standards related to food safety management systems. In article some fundamentals of European Union and Polish regulations on drinking water supply are characterized as well as some recommendations included in several international guidelines (ILSI, CAC FAO/HO, WHO) are presented. Besides it, some requirements are desribed included in the voluntary BRC and IFS standards and defined in technical specification ISO/TS 22002-1 which are addressed to drinking water supply. The paper also contains some basic guidelines to systemic approach to control of drinking water supply.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Chemiczne aspekty higieny żywności cz.17 / Aminy biogenne – jako potencjalne chemiczne zanieczyszczenie produktów spożywczych w tym mleka i produktów mlecznych

Streszczenie: W pracy omówiono bardzo ważny problem higieny żywności związany z występowaniem amin biogennych w produktach spożywczych w stężeniu mogącym powodować zagrożenie zdrowia konsumentów. Najpierw przedstawiono charakterystykę chemiczną amin biogennych, które pod względem struktury obejmują trzy podstawowe struktury: alifatyczne (monoaminy), aromatyczne oraz heterocykliczne. Podkreślono ich pozytywną biochemiczną i fizjologiczną rolę w żywych komórkach oraz wykazano możliwość działania szkodliwego, a nawet rakotwórczego w chwili nadmiernego ich nagromadzenia w organizmie człowieka. Przybliżono główne szlaki (reakcje) powstawania oraz metabolizmu amin biogennych w organizmie człowieka. Omówiono źródło pochodzenia amin biogennych w żywności wskazując na czynniki sprzyjające ich powstawaniu – procesy fermentacyjne, temperaturę, stężenie jonów wodorotlenowych czy dostępność substratów, a także wskazano na drobnoustroje sprzyjające wytwarzaniu się amin biogennych. Wskazano na żywność jako główne źródło amin biogennych w organizmie człowieka i zasadność ich oznaczania we wszystkich składnikach codziennej racji pokarmowej. Następnie szczegółowo omówiono obecność amin biogennych w mleku i przetworach mlecznych wskazując, iż konsumpcja tej grupy żywności może być przyczyną zatruć aminami biogennymi. Przedstawiono też przyczyny obecności amin biogennych w mięsie i produktach mięsnych, gdzie ich zawartość może być wskaźnikiem jakości mięsa oraz w rybach i produktach rybnych, które należą do grupy produktów spożywczych charakteryzujących się wysoką zawartością amin biogennych. Wykazano, że owoce, warzywa oraz ich przetwory – soki, przeciery, a także wina i czekolada mogą również zawierać aminy biogenne, jednakże w znacznie mniejszych ilościach, przy czym uważa się, że zawartość ta zależy od warunków uprawy roślin, procesu ich przetwarzania i przechowywania. W podsumowaniu zwrócono uwagę na ważniejsze sposoby postępowania zmierzające do uniemożliwienia wytwarzanie się amin biogennych w żywności oraz na obowiązujące przepisy prawne limitujące zawartość tych związków w żywności, w tym w serach dojrzewających.

Chemical aspects of food hygiene part 17 / Biogenic amines as potential chemical contamination of food products, including milk and dairy products
Abstract: This paper discusses a topical issue of food hygiene, related to the occurrence of biogenic amines in food products at concentrations potentially harmful to consumer health. First, the chemical characteristics of biogenic amines are provided. These can be classified structurally into aliphatic – monoamines, aromatic and heterocyclic amines. Their positive biochemical and physiological role in live cells has been emphasised and their potentially harmful, or even carcinogenic, action has been shown when accumulated in excessive amounts in the human body. The main pathways of the formation and metabolism of biogenic amines in the human body are presented as well as the sources of biogenic amines in food and factors which favour their formation – fermentation, temperature, hydrogen ion concentration, availability of substrates, salt and sugar, and microorganisms present in production processes – factors which promote the formation of biogenic amines. Since food has been indicated as the main source of biogenic amines in the human body, it is necessary to determine the content of amines in all components of a daily food ration. Subsequently, the occurrence of biogenic amines in milk and dairy products has been discussed in detail and the consumption of this type of products has been identified as a possible cause of food poisonings. The causes of the presence of biogenic amines in meat and meat products are presented, in which their content can be an indicator of the meat quality and in fish and fish products, which contain high levels of biogenic amines. Fruit and vegetables and their products – juices, pulp, as well as wine and chocolate – have also been shown to contain biogenic amines, but at lower concentrations. Such concentrations are also regarded as being dependent on the conditions of plant cultivation, processing and storage. In conclusion, practical methods of preventing amine formation in food are suggested and regulations are described which lay down the highest acceptable levels of such compounds in food products, including ripened cheeses.

mgr inż. Krzysztof Sałacki
Handel zagraniczny wybranymi produktami mleczarskimi w 2015 r. / Cześć 2 – import

Streszczenie: W artykule dokonano analizy importu wybranych produktów mleczarskich w okresie I-XII 2015 r. wg wstępnych danych CAAC Izby Celnej w Warszawie, w ujęciu ilościowym i wartościowym. Przedstawione dane dotyczą analizowanego okresu w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Omówiono przywóz w podziale na główne kierunki – pierwsze dziesięć państw o najwyższym eksporcie w ujęciu ilościowym. Import produktów mleczarskich w 2015 r. wzrósł w ujęciu ilościowym.

Foreign trade selected dairy products in 2015 / Part 1 – import
Abstract: The article analyzes the import of selected dairy products in the period January-December 2015 according to preliminary data from the Customs Chamber in Warsaw in terms of volume and value. These figures relate to the analyzed period compared to the same period of 2014. Discussed import by main directions – the first ten countries with the highest exports in terms of volume. Imports of dairy products in 2015 compared to 2014 have increased in terms of volume.