Przegląd mleczarski 9/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr Marlena Żarnecka
Trochę aktualności w prawie żywnościowym

Streszczenie: Artykuł w głównej mierze skupia się na zaprezentowaniu warunków prawnych dla materiałów/wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W artykule poruszane są również praktyczne kwestie związane z niedługim rozpoczęciem stosowania przepisów rozporządzenia 1169/2011 w zakresie informowania o wartości odżywczej, a także z możliwością stosowania w etykietowaniu komunikatów dotyczących laktozy oraz z najnowszą wykładnią przepisów rozporządzenia 1924/2006 dokonanej przez Trybunał.

Some news in food law
Abstract: The article to vast extent focuses on presentation of legal conditions regarding food contacts materials. There have been presented in the article also practical matters relating with application within a short time of Regulation 1169/2011 requirements with regard to information on nutrition reference value, as well as to possibility of using in the labeling communications referring to lactose and to the most recent interpretation of Regulation 1924/2006 performed by the Tribunal.

dr inż. Michał Soliwoda, mgr Aleksander Gorzelak
Prawne i polityczne uwarunkowania kondycji ekonomiczno-finansowej gospodarstw mlecznych. Ujęcie międzynarodowe

Streszczenie: Uwarunkowania prawne i polityczne (dotyczące regulacji z zakresu prawa rolnego i działań polityki rolnej) kształtują otoczenie sektora produkcji i przetwórstwa mleka. Polityka rolna, choć zakres jej kształtowania jest ograniczony w przypadku państw członkowskich UE, USA czy Kanady, wpływa na opłacalność produkcji (poprzez zmiany stóp subsydiowania), a także może stymulować/destymulować przemiany struktury agrarnej. Celem opracowania będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak czynniki związane z prawem rolnym i polityką rolną mogą oddziaływać na kondycję ekonomiczno-finansową gospodarstw mlecznych (szczególnie na przykładzie Kanady i USA).

Legal and political determinants of economic and financial situation of dairy farms. An international approach
Abstract: Legal and political determinants (related to regulation in the area of agricultural law and agricultural policy) shape environment for of sectors of dairy farms and milk processing (dairy sector). Agricultural policy, though its scope is limited in EU Member States, the U.S. or Canada, affects profitability of milk production (by means of change in subsidization rate) and may also stimulate/destimulate transition in agrarian structure. The paper aims to answer the question of how factors related to agricultural law and agricultural policy may determine economic and financial situation of dairy farms (in particular, on an example of Canada and the U.S.).

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Prawo żywnościowe w zakresie chemicznych aspektów higieny w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono światowe działania zmierzające do ustanowienia podstaw prawnych zapewniających bezpieczeństwo żywności, szczególnie mleka i produktów mlecznych. Pokazano działania, jakie w tym kierunku wykonały organizacje FAO i WHO oraz Unia Europejska w ramach Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). Przedstawiono aktualne regulacje prawne dotyczące kontroli chemicznych substancji szkodliwych w mleku i przetworach mlecznych, obejmujących czynniki decydujące o ich bezpieczeństwie żywieniowym (ang. food safety). Zwrócono uwagę na przepisy prawa żywnościowego dotyczące szkodliwych metali ciężkich w mleku i produktach mlecznych, w tym ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich. Przedstawiono obowiązujące w Unii Europejskiej bardzo ostre normy dotyczące zawartości azotanów (III i V) w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Omówiono najwyższe dopuszczalne zawartości kongenerów PCB – dioksynopodobnych i wskaźnikowych w mleku i produktach mlecznych. Zwrócono uwagę na dioksyny oraz na najwyższe dopuszczalne zawartości ich w mleku i produktach mlecznych. Przedstawiono najwyższe dopuszczalne zawartości aflatoksyn w mleku i przetworach mlecznych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na wymogi prawne dotyczące pobierania i analizy próbek mleka i produktów mlecznych celem kontroli zawartych w nich chemicznych substancji szkodliwych.

Food law in the scope of chemical aspects of milk and dairy product hygiene
Abstract: This paper presents global activities aiming at establishing the legal bases to ensure food safety, particularly for the safety of milk and dairy products. The activities carried out by the FAO, WHO and the European Union, within the Codex Alimentarius Commission are described. The paper includes current legal regulations on controlling harmful chemical compounds in milk and dairy beverages, including food safety factors. Attention is drawn to the food safety regulations related to heavy metal contents in milk and dairy products, including lead, cadmium, etc. The very strict norms of nitrate (III and V) contents in food, designed for newborns and very young children which are currently in force in the European Union are presented. The maximum permissible contents of dioxin-like and indicator PCB congeners in milk and dairy products are discussed. Attention is also drawn to dioxins and their maximum permissible content in milk and dairy products. The maximum permissible content of aflatoxins in milk and dairy products are presented. In the conclusion, the legal requirements concerning sampling and analysis of milk and dairy products to control the content of harmful chemical products are outlined.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Melamina w środkach spożywczych – charakterystyka zagrożenia i środki kontroli

Streszczenie: Z uwagi na swoją toksyczność, melamina obecna w środkach spożywczych stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W artykule scharakteryzowano to zagrożenie chemiczne z uwzględnieniem jego szkodliwości, objawów intoksykacji, potencjalnych źródeł i dróg przenikania do żywności. Opisano także niektóre ustalenia dotyczące tolerowanego dziennego pobrania TDI melaminy oraz regulacje prawne w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów melaminy w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i do dalszego żywienia niemowląt, a także w pozostałych środkach spożywczych. Opracowanie zawiera dodatkowo opis możliwych do wdrożenia środków kontroli niezbędnych do opanowania tego zagrożenia chemicznego.

Melamine in foodstuffs – hazard characteristic and control measures
Abstract: Taking into account toxicity of melamine contained in foodstuffs, this chemical substance presents a significant hazard for the human health and life. In article such chemical food safety hazard is characterized including its severity, symptoms of intoxication, potential sources and routs of melamine migration to food products. Some establishments relating to Tolerable Daily Intake TDI for melamine as well as some regulations on maximal levels of melamine in powdered infant formulae and follow-on formulae and in other foodstuff is described. The paper contains additionally description of possible to implement control measures required for control of this chemical hazard.

dr inż. Krzysztof Bohdziewicz
Wady oczkowania serów

Streszczenie: W artykule podjęto próbę charakterystyki wad serów związanych z nieprawidłowym oczkowaniem. Omówiono zarówno wady pochodzenia mikrobiologicznego jak też wynikające z błędów popełnionych w trakcie wyrobu i pielęgnacji serów. Wskazano na główne przyczyny powstawania wad oczkowania.

Defects related to eye formation in cheese
Abstract: Defects related to eye formation in cheese were discussed in the article, including defects of microbial origin and those resulting from inadequate methods of manufacture and curing. The main causes of defects related to eye formation in cheese were also identified.

mgr inż. Krzysztof Sałacki
Skup mleka w Polsce w okresie I-VI 2016 r. wg województw

Streszczenie: Artykuł przedstawia dane dotyczące skupu mleka wg siedziby producenta za okres styczeń-czerwiec 2016 r. w podziale na województwa na podstawie danych GUS. Skup mleka w Polsce w pierwszych miesiącach 2016 r. dynamicznie wzrastał, ale od maja zanotowano spadek dynamiki, a w czerwcu skup był o 1,7% niższy niż przed rokiem. Ceny mleka w skupie są najniższe od 2010 r.

Milk procurement in Poland for period I-VI 2016 according to province
Abstract: Article presents data on the milk procurement by the seat of manufacturer for the period January – June 2016 according to province based on the data from the Main Statistic Office (GUS). Milk procurement in Poland in the first months of 2016 dynamically grow, but as from May there was a decrease in dynamic, and in June the procurement was 1,7% lower than last year. Farmgate milk prices are the lowest since 2010.