Przegląd mleczarski 11/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr Marlena Żarnecka
Białe certyfikaty w branży mleczarskiej

Streszczenie: Artykuł prezentuje informacje dotyczące systemu białych certyfikatów w Polsce, dotyczących efektywności energetycznej, wraz z uwzględnieniem nowych regulacji w tym zakresie obowiązujących od 1 października 2016 r.

White certificates in milk industry
Abstract: The article presents an overview with regard to system of white certificates in Poland, pertaining to energy efficacy, with consideration of new regulations being in force since October 1, 2016.

dr inż. Agnieszka Obiedzińska
Streszczenie: Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na efektywne funkcjonowanie systemów żywnościowych, które będą prowadzić do zrównoważenia w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Dlatego też w artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stratami i marnotrawstwem żywności, które występują na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego: od produkcji pierwotnej do konsumpcji w gospodarstwie domowym. Omówiono przyczyny powstawania strat i marnowania żywności oraz skutki, jakie są przez nie generowane, wykorzystując dostępne dane i publikacje związane z branżą mleczarską. Ponadto, zaprezentowano inicjatywy, jakie są podejmowane w celu redukcji oraz prewencji strat i marnotrawstwa żywności, w tym mleka i produktów mlecznych.

Food loss and waste in dairy industry
Abstract: Today, more and more often the attention is paid to the effective functioning of food systems which will lead to sustainability in the economic, environmental and social dimension. Therefore, the article presents issues related losses and food waste, which occur at all stages of the food chain from primary production to consumption in the households. It discusses the causes of food losses and waste and the effects which are generated by them using available data and publications related to the dairy industry. Moreover, the initiatives that are being taken to reduce and prevent food losses and waste, including milk and dairy products, are presented.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Wskaźniki sprawności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Streszczenie: Wskaźniki skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności są podstawą monitorowania postępu oraz doskonalenia systemów. W artykule przedstawiono podstawy oceny skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także scharakteryzowano wskaźniki ogólnie stosowane w zarządzaniu jakością oraz wskaźniki przedmiotowe stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności. W opracowaniu opisano także metodykę ustanawiania ilościowych mierników skuteczności systemu i zaprezentowano praktyczne przykłady wskaźników mających zastosowanie we wszystkich systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Performance measurements of the food safety management systems
Abstract: Performance measurements of the food safety management systems create the basics for the monitoring of progress and systems improvements. In the article some fundamentals of performance assessment of the food safety management systems were presented and some general indicators applied in quality management and some specific indicators applied in food safety management were characterised. In the paper also methodology of defining of effectiveness measurements was described as well as some examples of indicators applied in all food safety management systems were proposed.

dr Artur Wilczyński
Perspektywy rozwoju sytuacji na unijnym rynku mleka i przetworów mleczarskich – implikacje dla gospodarstw mlecznych

Streszczenie: W artykule poruszono zagadnienia związane z rozwojem sytuacji na rynku mleka i produktów mleczarskich do 2020 roku oraz oszacowano dochodowość gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Poza obliczeniem dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego dokonano obliczenia dochodu z tytułu zarządzania uwzględniającego w kalkulacji opłatę pracy własnej rolnika i jego rodziny. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że do 2020 roku w Unii Europejskiej wystąpi wzrost produkcji mleka przy jednoczesnym zmniejszaniu się pogłowia krów mlecznych. Jak szacuje Komisja Europejska wzrośnie eksport produktów mleczarskich do krajów trzecich oraz wzrost ceny serów czy mleka w proszku. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że do 2020 roku sytuacja dochodowa gospodarstw mlecznych będzie ulegać pogorszeniu, co w konsekwencji może zagrozić dalszemu funkcjonowaniu gospodarstw mlecznych, w których wielkość stada krów jest niższa od 20 sztuk.

Prospects of milk and milk products market – implication for dairy farms
Abstract: This article presents an overview for development of the situation on the milk market and dairy products by 2020 and estimated profitability of the dairy farms in 2013-2020. Besides calculating the income of the family farm has been calculated entrepreneur's profit those taking in the calculation unpaid annual work. The results showed that by 2020 that in the European Union will be an increase in milk production while reducing the herd of dairy cows. European Commission forecasts increase of dairy exports to third countries and the increase in the price of cheese and milk powder. The results from the simulations indicate that the income situation of dairy farms will decline especially in farms with less than 20 cows.