Przegląd mleczarski 12/2016 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr Marlena Żarnecka
Białe certyfikaty w branży mleczarskiej
/ Urzędowa kontrola żywności w orzecznictwie sądowym i nie tylko
Streszczenie: Artykuł omawia kilka przykładów w ramach ostatniego orzecznictwa sądowego dotyczącego produktów wytwarzanych w sektorze mleczarskim. Ponadto zaprezentowano również wnioski raportu z audytu przeprowadzonego przez NIK w organach inspekcji odpowiedzialnych za urzędową kontrolę żywność w Polsce.

Official food control in courts’ jurisprudence and more
Abstract: The article presents several examples of the recent jurisprudence relating with products manufactured in dairy sector. In addition to that there have been also presented conclusions of the Supreme Chamber of Control’s report on the audit carried out at the inspections responsible for official food control in Poland.  

prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge
Rynek mleka w drugiej połowie 2016 r. i perspektywy jego rozwoju w 2017 r.

Streszczenie: Znaczący wzrost cen przetworów mleka na światowym rynku rozpoczęty w maju br. wskazuje, że rozpoczął się kolejny cykl zmian cen, którego faza wzrostowa nie powinna trwać krócej niż 14 miesięcy. Zapowiada to poprawę koniunktury także na krajowym rynku mleka, dla którego obroty handlowe z zagranicą są coraz ważniejszym elementem zapewniającym równowagę rynkową oraz mającym wpływ na kondycję finansową przetwórców.

Dairy market in the second half 2016 and outlook for 2017
Abstract: Since May 2016 the prices of milk on the world markets have considerably increased. The increase indicates a preliminary stage of the next price cycle. The prices are expected to grow by at least 14 months. Such developments pronounce an improvement of the situation also on the domestic market, where foreign trade became a very important factor assuring it’s balance and supporting financial situation of the manufacturers.

dr inż. Marlena Piekut
Rynek regionalnych serów w Unii Europejskiej

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie serów chronionych w Unii Europejskiej znakami ochronnymi (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) stanowiącymi gwarancję jakości i smaku wyrobów. Polska posiada 5 serów objętych unijną ochroną. Prym w liczbie chronionych serów wiodą kraje Europy Południowej: Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja.

Regional cheese market in the European Union
Abstract: The aim of the article is to present regional and traditional cheese protected in the European Union (Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication, Traditional Speciality Guaranteed). In Poland, 5 cheese have EU protection. Most of the cheese is protected in the countries of Southern Europe: Italy, France, Spain, Greece.

dr inż. Waldemar Dzwolak
BRC Globalna norma – Opakowania i materiały opakowaniowe, wersja 5: 2015 – Część 1

Streszczenie: Globalna Norma BRC – Opakowania i Materiały Opakowaniowe z 2015 r. należy do grupy znormalizowanych standardów zawierających wymagania dla systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności opracowanych przez British Retail Consortium. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące podstaw prawnych w produkcji opakowań do środków spożywczych, a także zaprezentowano główne informacje dotyczące 5. wersji normy BRC dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do opisu wymagań dotyczących 5. wersji normy i zawiera opis struktury normy, układ wymagań, wymagania fundamentalne, a także charakterystykę wymagań odnoszących się do obszaru zaangażowania kierownictwa najwyższego szczebla, systemu zarządzania zagrożeniem i ryzykiem oraz zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu.

BRC Global Standard – Packaging and Packaging Materials, issue 5: 2015 – Part 1
Abstract: BRC Global Standard – Packaging and Packaging Materials published in 2015 belongs to the group of standardised requirements for quality and food safety management systems developed and published by British Retail Consortium. In article some fundamental information on law regulations required in production of packaging and packaging materials used in food packaging and filling operations are presented and some general information related to the 5 issue of the BRC Global Standard for packaging and packaging materials are shown. The paper is an introduction to description of requirements of the BRC Global Standard for packaging and packaging materials and contains presentation of structure of the BRC standard, setup of requirements, general requirements as well as a description of requirements related to senior management commitment, hazard and risk management system and safety and quality product management.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Chemiczne aspekty higieny żywności – 19. Prion – białkowa cząsteczka infekcyjna, czy to też chemiczne zagrożenie żywności ?

Streszczenie: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy rozpoznany dzisiaj rodzaj białka nazwany prionem – czyli przesączalnym czynnikiem zakaźnym (ang. proteinaceous infectious particie PrP) można uznać za chemiczne zagrożenie żywności. Wiąże się to z występującym groźnym schorzeniem bydła określanym jako gąbczaste zwyrodnienie mózgu BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy) oraz możliwymi zagrożeniami dla człowieka. Stąd praca przedstawia najważniejsze informacje związane z występowaniem, rozprzestrzenianiem się i potencjalnym zagrożeniem ludzi ze strony białka prionowego. Przybliża krótką historię białka prionowego, które stało się podstawą hipotezy Stanleya Prusinera o możliwym oddziaływaniu tego białka na białka wchodzące w skład tkanki mózgowej przekształcając je w białka zakaźne, czyli samoreplikującej się struktury białkowej o bardzo swoistych cechach. Następnie omówiono charakterystykę i właściwości prionu oraz jego występowanie u zwierząt i ludzi. Zwrócono też uwagę na odmienne teorie dotyczące przyczyn występowania BSE, między innymi na te, które związane są z wynikami badań u drożdży wskazujące na odkryty tam rodzaj białka posiadającego również zdolność do tworzenia nowej formy bez udziału materiału genetycznego. Podkreślono też, że czynnik zakaźny nie został dotąd wykryty w mięsie wołowym i mleku. W podsumowaniu zwrócono uwagę na trudności w jednoznacznym określeniu etiologii – biologicznej czy chemicznej chorób prionowych. Przedstawiono też sposoby przeciwdziałania chorobie BSE w Unii Europejskiej i Polsce.

Chemical aspects of food hygiene – 19.  Prion – a protein infectious particle or a chemical threat to food?
Abstract: This paper analyses whether a certain type of protein such as prions (filterable agent) (proteinaceous infectious particle PrP) can be regarded as a chemical threat to food. This is associated with a dangerous cattle disease called Bovine Spongiform Encephalopathy and a possible threat to humans. Therefore, this paper presents the most important information about the occurrence, distribution and potential hazard to people from the prion protein. An overview is provided of the history of a prion protein, which provides the basis for Stanley Prusiner’s hypothesis of the possible effect of this protein on proteins which comprise brain tissue by transforming them into infectious proteins (i.e. self-replicating protein structures with peculiar features). It goes on to discuss the characteristics and properties of the prion and its occurrence in animals and humans. Attention is drawn to different theories of the causes of BSE, such as those connected with the findings of yeast studies which indicate the presence of a protein in them which is also capable of producing a new form without the participation of genetic material. It is also emphasised that an infectious agent has not been found in beef or milk. The summary stresses the difficulties in defining biological or chemical aetiology in a definitive manner. The methods of prevention of BSE in the European Union and in Poland are also presented.