Przegląd mleczarski 2/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Maria Baranowska, dr inż. Katarzyna Staniewska
Co będzie na topie w 2017? / Tendencje w rozwoju produktów mleczarskich

Streszczenie: Znajomość trendów żywieniowych, produktowych, marketingowych, opakowaniowych otwiera możliwości i daje szansę przetwórcom mleka precyzowania właściwej strategii rozwoju. Zapewnia innowacyjność branży mleczarskiej, a jednocześnie daje gwarancję dostosowania produktów do określonych i przewidywanych potrzeb konsumentów. Preferencje i oczekiwania konsumentów żywności i związane z tym wybory zmieniają się wraz z rosnącą świadomością rangi prawidłowego odżywiania się. U podstaw ewolucji żywieniowych i rynkowych zachowania konsumentów oraz kierunków rozwoju innowacji leżą: zmiany struktury demograficznej społeczeństwa, postęp techniczno-technologiczny, rozwój technologii cyfrowych oraz wszechobecna globalizacja.
Słowa kluczowe: trendy w mleczarstwie, czysta etykieta, przekąski serowe, jogurty wytrawne

What will be on the top in 2017? / Trends in dairy products development
Abstract: Knowledge of nutritional, marketing and packaging trends gives dairy producers a chance for stating the right development strategy. It provides innovation into dairy industry and also gives the guarantee of adapting products to specific and anticipated consumers needs. Preferences and expectations of food consumers and related choices change with the growing awareness of the importance of proper nutrition. The foundation for the evolution of nutritional and market trends in consumer behaviour and innovation is: changes in the demographic structure of society, technical and technological advancement, development of digital technologies and the omnipresent globalization.
Keywords: trends in dairying, clean label, cheese, snacks, savory yogurt

prof. dr hab. inż. Helena Panfil-Kuncewicz
Opakowanie jako powierzchnia reklamowa produktu i firmy

Streszczenie: W pracy omówiono właściwości opakowań jako czynników promocyjno-reklamowych produktu i producenta. Przedstawiono rolę opakowań w kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów oraz przywiązanie ich do marki lub znaku towarowego. Krytycznie oceniono ilość informacji umieszczanych na opakowaniach, co zdaniem konsumenta zmniejsza ich rolę informacyjną. Wskazano, że przyszłościowym kierunkiem przy wykorzystaniu opakowań w reklamie i promocji jest poprawa ich funkcji ochronnych i dystrybucyjnych poprzez zastosowanie nowych tworzyw opakowaniowych wyprodukowanych przy wykorzystaniu nanotechnologii, opakowań aktywnych i inteligentnych oraz tworzyw opakowaniowych łatwo ulegających biodegradacji.
Słowa kluczowe: promocyjno-reklamowe właściwości opakowań, opakowania w kształtowaniu decyzji zakupowych, przyszłość opakowań w reklamie i promocji

Packaging as an advertising medium of the product and the company
Abstract: The paper discusses the properties of packaging as product’s and manufacturer’s promotional and advertising tools. The role of packaging in the consumers’ purchasing decisions as well as the concept of brand/trade mark loyalty is presented. Large amounts of information placed on the packaging are subject to critical evaluation as they, in consumers’ opinion, reduce the actual informative role of the packaging. It was pointed out that instead improving its protective and distribution functions through the application of new packaging materials developed using nanotechnology, active and intelligent packagings, as well as easily biodegradable packaging materials are recommended directions of future development.
Keywords: packaging as promotional and advertising tools, packaging in the consumers’ purchasing decisions, future packaging in promotion and advertising

dr inż. Katarzyna Staniewska, dr inż. Maria Baranowska
Budowanie rozpoznawalnej marki na rynku produktów mleczarskich / Podstawy teoretyczne

Streszczenie: Przed menedżerami marek krajowych firm produkujących wyroby mleczarskie wciąż stoi wiele wyzwań związanych ze skutecznym nimi zarządzaniem. Wynika to w dużej mierze z nasycenia rynku zarówno markami jak i produktami oraz dużą dostępnością informacji o nich. Szukanie efektywnych rozwiązań w kreowaniu marek powinno być jednakże brane pod uwagę w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. W treści opracowania ukazano kompleksową charakterystykę pojęć związanych z budowaniem wizerunku i zarządzaniem marką.
Słowa kluczowe: marka, komponenty marki, architektura marek, pozycjonowanie marek

Building a recognizable brand on the dairy products market / Theoretical basics
Abstract: Brand managers of domestic companies producing dairy products are still confronted with many challenges associated with the effective management. This is connected with the process of market saturation with both - brands and products and also with the high availability of information on them. Finding effective solutions in building brand value should be taken into account in the process of building enterprise value. This article shows a comprehensive characterization of the concepts related to building the image and brand management.
Keywords: brand, brand components, brand architecture, brand positioning

mgr Marlena Żarnecka
Ograniczenia w reklamie żywności kierowanej do dzieci

Streszczenie: Artykuł prezentuje informacje dotyczące ograniczeń w zakresie reklamy żywności kierowanej do dzieci, z uwzględnieniem przepisów prawnych oraz ostatnich samoregulacji w tym zakresie.
Słowa kluczowe: reklama żywności kierowana do dzieci, ograniczenia, nieuczciwa praktyka rynkowa, wrażliwy konsument, samoregulacja, PFPŻ ZP

Limitations on food advertising addressed to children
Abstract: The article presents information regarding limitations on food advertising directed to children, with consideration of legal regulations and recent self-regulations in this respect.
Keywords: food advertising directed to children, limitations, unfair market practice, sensitive consumer, self-regulation, PFPZ ZP

dr inż. Agnieszka Obiedzińska
Rola przemysłu mleczarskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na wielu poziomach (regionu, kraju, gospodarstwa domowego, jednostki) jest jednym z wyzwań współczesnego świata. Przemysł mleczarski niewątpliwie ma w tym swój udział. Będąc ważną częścią globalnych i lokalnych systemów żywnościowych, zapewnia zarówno korzyści ekonomiczne, żywieniowe, jak i społeczne dla dużej części ludności świata, przyczyniając się do bezpośredniego bądź pośredniego zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wpływając na jego cztery filary: dostępność żywności, dostęp do żywności, wykorzystanie żywności oraz stabilność dostępności żywności i dostępu do żywności w czasie. W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływu przemysłu mleczarskiego na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, filary bezpieczeństwa żywnościowego, mleko i produkty mleczne

The role of dairy industry in ensuring food security
Abstract: Ensuring food security at many levels (regional, country, households, individual) is one of the challenges of the modern world. Dairy industry has undoubtedly contributed to this. Being an important part of the global and local food systems it provides economic, nutritional and social benefits for a large part of the world population. It contributes directly or indirectly to food security by four pillars: food availability, access to food, food utilization and stability of food availability and access to food in time. The article presents selected aspects of the impact of the dairy industry to ensure food security.
Keywords: food security, pillars of food security, milk and dairy products

dr inż. Marlena Piekut
Tradycyjne i regionalne produkty mleczarskie – przykłady z Francji

Streszczenie: Celem artykułu było dostarczenie informacji o roli produktów tradycyjnych i regionalnych dla gospodarki oraz przedstawianie wybranych francuskich produktów posiadających ochronę w Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: produkty tradycyjne, produkty regionalne, sery, śmietany

Traditional and regional dairy products – examples from France
Abstract: The aim of the article was to provide information about the role of traditional and regional products. The aim was also to present the French regional and traditional products.
Keywords: traditional products, regional products, cheese, sour cream

dr inż. Waldemar Dzwolak
Systemowe podejście do bezpieczeństwa żywności w Polsce – trudne początki

Streszczenie: Opracowanie stanowi pewnego rodzaju podsumowanie kształtowania się w Polsce systemowego podejścia do bezpieczeństwa żywności. W artykule przedstawiono, w ujęciu historycznym, przegląd literatury dotyczący wytycznych w zakresie zasad HACCP oraz dobrych praktyk GMP/GHP (programów warunków wstępnych PRP) w produkcji środków spożywczych. Artykuł zawiera liczne przykłady krajowych i zagranicznych opracowań z zakresu zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności, które determinowały kwestie odnoszące się do zasad HACCP oraz GMP/GHP na przełomie XX i XXI wieku.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, GMP, GHP, zasady HACCP, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, zapewnienie jakości

Systemic approach to food safety in Poland – difficult beginnings
Abstract: The paper presents a specific summary of developing of systemic approach to food safety in Poland. In article some literature review focused on guidelines on HACCP principles and good practices GMP/GHP (prerequisite programs PRP) in foodstuffs production is presented. The article contains numerous examples of Polish and foreign books and guidelines on food safety assurance and food safety management systems which determined implementation of the HACCP principles and GMP/GHP existing in the XX/XXI century.
Keywords: food safety, GMP, GHP, HACCP, food safety management systems, quality assurance

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Chemiczne aspekty higieny żywności cz. 20 / Furan – związek szkodliwy powstający w trakcie obróbki termicznej produktów spożywczych

Streszczenie: W pracy przedstawiono dostępne dane istotne w higienie żywności, dotyczące furanu, szkodliwego dla zdrowia ludzi związku chemicznego, powstającego w wyniku interakcji między naturalnymi składnikami żywności w trakcie obróbki termicznej. Najwcześniej powstawanie furanu stwierdzono w trakcie cyklu tzw. reakcji Maillarda zachodzących między występującymi w żywności aminokwasami i cukrami redukującymi. Furan jest to pięcioczłonowy związek organiczny z tlenem jako heteroatomem, o udokumentowanym charakterze mutagennym i kancerogennym, powstającym w wielu produktach spożywczych poddawanych termicznej obróbce technologicznej lub kulinarnej. Szczególne zaniepokojenie nadzoru higienicznego spowodowało wykrycie znacznych ilości furanu w modyfikowanym mleku w proszku, odżywkach dla niemowląt, przekąskach, płatkach śniadaniowych, kawie i wielu innych artykułach spożywczych obecnych na rynku żywności. Spowodowało to konieczność monitorowania zawartości furanu w żywności poddawanej obróbce termicznej. Przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości furanu w odżywkach dla dzieci. Stwierdzono, że obecność skrobi, ryżu, olejów roślinnych, mleka w proszku, masła i makaronu nie wywiera bezpośredniego wpływu na podwyższenie zawartości furanu w badanych przetworach. W produktach zawierających ryż stwierdzono obniżenie poziomu furanu proporcjonalnie do jego zawartości w produkcie. W podsumowaniu omówiono raport opublikowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (ang. European Food Safety Authority) zawierający najnowsze wyniki z monitoringu poziomu furanu w żywności otrzymane z krajow członkowskich UE.
Słowa kluczowe: furan, charakterystyka chemiczna i toksykologiczna, powstawanie, obecność w żywności, zagrożenie zdrowia

Chemical aspects of food hygiene – part 20 / Furan – a harmful compound synthesized in heat-treatment foodstuffs
Abstract: This paper presents important information concerning food hygiene, more specifically furans – chemical compounds harmful to humans which are formed as a result of the interaction between natural food components under thermal treatment. Furans can be formed during a cycle of a so-called Maillard’s reaction, which occurs between amino acids and reducing sugars present in foodstuffs. Furan is a five-membered organic compound with one oxygen heteroatom, with a proven mutagenic and carcinogenic character formed in many foodstuffs under technological or culinary thermal-treatment. Hygienic supervision authorities became especially concerned when significant contents of furan were found in modified powder milk and baby formulas, snacks, breakfast cereal flakes, coffee and many other foodstuffs available on the food market. This resulted in the need to monitor furan contents in heat-treated foodstuffs. This paper presents the results of research into furan contents in baby formulas. It was found that the presence of starch, rice, vegetable oils, milk powder, butter and pasta did not have a direct effect on an increase in furan contents in the foods under study. Products containing rice were found to have decreased furan levels proportionally to the rice content in the product. The conclusion covers a report published by the European Food Safety Authority with the latest results on furan content monitoring in foodstuffs received from a member States of the EU.
Keywords: furan, chemical and toxicological characteristic, synthesis, presence in food, threat to health