Przegląd mleczarski 3/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Joanna Klepacka, dr inż. Ryszard Rafałowski, dr inż. Elżbieta Tońska
Celowość i zakres walidacji metod analitycznych

Streszczenie: Warunkiem prawidłowej pracy laboratorium analitycznego są wysokie kwalifikacje personelu, właściwe wyposażenie oraz stosowanie odpowiednich procedur analitycznych. Niezależnie od tego, czy korzysta się z metod opublikowanych w postaci norm, czy opracowuje się własną metodykę badawczą, należy okresowo sprawdzać stosowane metody pomiarowe. W pracy przedstawiono te wyróżniki metody analitycznej, które powinny zostać scharakteryzowane i ocenione w procesie walidacji. Korzystanie ze sprawdzonych metod oraz dbałość o prawidłowe wykonywanie analiz są warunkiem niezbędnym do uzyskiwania wiarygodnych wyników i rzetelnej pracy laboratorium analitycznego.

The purpose and the scope of the validation of analytical methods
Abstract: The condition of a proper functioning of the analytical laboratory is having highly qualified personnel, proper equipment, and the use of appropriate analytical procedures. Regardless, if laboratory uses the methods published in the form of standards, or developed its own methodology of research, the analytical methods used should be periodically checked. The paper presents the distinguishing features of the analytical method, which should be characterized and evaluated in the validation process. Using proven methods and paying attention to conducting analyzes properly are a necessary conditions to obtain reliable results and for the proper activities in the laboratory practice

dr inż. Ryszard Rafałowski, dr inż. Joanna Klepacka
Metody badania autentyczności tłuszczu mlekowego

Streszczenie: Celem pracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki fałszowania w przemyśle mleczarskim, ponieważ zdarzają się one dość często. Na szczególną uwagę zasługuje masło, do którego są dodawane oleje roślinne, kosztem tłuszczu mlecznego. Problem ten uwarunkowany jest tym, iż cena tłuszczu mlecznego ze względu na jego cenne walory jest znacznie wyższa, w porównaniu z tłuszczem roślinnym. W pracy omówione zostały również metody służące do wykrywania i zwalczania zafałszowań żywności. Z problemem tym należy nieustannie walczyć poprzez udoskonalanie procedur analitycznych umożliwiających wykrywanie zafałszowań oraz poszukiwanie nowych metod określających autentyczność produktów, co pozwoli monitorować rynek mleczarski w trosce o dobro klienta.

Methods of detecting the authenticity of milk fat
Abstract: The aim of the study is to draw attention to cases of falsification in the dairy industry, because they happen quite often. Particularly butter is noteworthy, to which are added vegetable oils instead of milk fat. This problem stems from the fact that the price of the milk fat, which has important qualities, is considerably higher compared with vegetable fat. The study also discusses the methods used to detect and eliminate food adulteration. The problem should be observed and exclude by improving the analytical procedures to detect food adulteration by searching for new methods of determining the authenticity of the product. This will allow for monitoring of the dairy market in the interest of consumer welfare.

dr inż. Elżbieta Tońska, dr inż. Joanna Klepacka
Sery twarogowe jako źródło wybranych makroelementów – Mg, Ca, P

Streszczenie: Ser twarogowy zawiera ok. 0,8-0,9% składników mineralnych ogółem, a wśród nich ważne znaczenie mają magnez, wapń i fosfor. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości tych pierwiastków w serach twarogowych, pochodzących od kilku losowo wybranych producentów. Do określenia zawartości oznaczanych składników mineralnych wykorzystano spektrometr absorpcji atomowej, pracujący w systemie płomieniowym. W badanych twarogach magnez zawierał się w przedziale od 9,95 do 11,37 mg/100 g, wapń od 115,5 do 122 mg/100 g, zaś fosfor od 180,8 do 215,3 mg/100 g.

Curds cheese as a source of selected macroelements - Mg, Ca, P
Abstract: Curd cheese contains approximately 0.8-0.9% of total minerals and among them magnesium, calcium and phosphorous are particularly important. The aim of this study was to evaluate the content of these elements in cheese curd obtained from a few randomly selected manufacturers. Amount analysis of these elements were conducted by absorption spectrometer, working in the flame system. The content of magnesium in analyzed products ranged from 9.95 to 11.37 mg/100 g, calcium from 115.5 to 122 mg/100 g, and phosphorus content ranged from 180.8 to 215.3 mg/100 g.

prof. dr hab. inż. Helena Panfil-Kuncewicz
Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych do produktów mleczarskich

Streszczenie: W pracy omówiono zakres badań stosowanych w ocenie bezpieczeństwa tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji opakowań do żywności. Miarą oddziaływania tworzywa na zapakowaną żywność są wielkości migracji ogólnej i specyficznej. Zaakcentowano również znaczenie jakości farb drukarskich, które mogą zanieczyszczać pakowane produkty.

Safety of plastic packagings of dairy products
Abstract: The paper provides a review of current research on the safety of plastics used as materials in the production of food packaging. The measure of plastics' impact on the packed food produce is the degree of general and specific migration. Also the quality of printing ink that can contaminate the packed products was highlighted.

mgr inż. Joanna Olszak
Znakowanie alergenów w żywności – zasady i wybrane problemy

Streszczenie: Jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego jest zagwarantowanie, że żywność dostępna dla konsumentów na rynku unijnym będzie bezpieczna dla ich zdrowia. Jak należy rozumieć pojęcie „bezpieczeństwa” żywności? Zgodnie z przepisami krajowymi jest ono definiowane jako ogół warunków, które muszą być spełniane oraz działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością dla zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Jednak istnieje pewna, dość liczna, grupa konsumentów, dla której spożycie takiej „bezpiecznej” żywności będzie obarczone wysokim ryzykiem. Tą grupą są alergicy, jak też osoby cierpiące na nietolerancje pokarmowe. Pomocne przy podejmowaniu właściwych decyzji o zakupie środków spożywczych są dla nich etykiety, które powinny – w związku z niedawną zmianą przepisów – szczególnie eksponować informacje na temat alergenów. Jak należy deklarować alergeny i jakie wątpliwości natury legislacyjnej, istotne także dla branży mleczarskiej, wiążą się z tym tematem? Poniższy artykuł stanowi odpowiedź na postawione pytania.

Allergens labeling in food – the rules and some problems
Abstract: One of the fundamental objectives of food law is to ensure that food available for consumers on the EU market will be safe for their health. How should we understand the concept of "security" of food? According to national legislation it is defined as the general conditions that must be met and actions that must be taken at all stages of production and marketing of food to ensure human health and life. However, there is a somewhat large group Consumers for the consumption of which such a "safe" foods will be subject to high risk. THIS GROUP SA allergies, as well as those in suffering food intolerances. With help make the right decisions about purchasing foodstuffs for SA Labels Them That should - in connection with the recent change in regulations - particularly expose information certainly was allergens. How should declare allergens and what concerns the legislative nature, also important for the dairy industry, involves oo this topic? The following article is a response to the questions.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Zarządzanie jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących wymagania normy ISO/IEC 17025: 2005 – część 1

Streszczenie: Norma ISO/IEC 17025: 2005 zawiera opis wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i/wzorcujących. Artykuł zawiera wprowadzenie do normy oraz charakterystykę części wymagań dla systemu zarządzania jakością, związanych z organizacją, systemem zarządzania, nadzorem nad dokumentami, przeglądem zamówień, ofert i umów, podwykonawstwem badań i wzorcowań, zakupami usług i dostaw, obsługą klienta, reklamacjami, nadzorem nad niezgodnościami badań i wzorcowań, doskonaleniem, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, nadzorem nad zapisami, audytami wewnętrznymi i przeglądem zarządzania.

Quality management in testing and calibration laboratories – ISO/IEC 17025: 2005 standard requirements – part 1
Abstract: ISO/IEC 17025: 2005 standard contains description of requirements for the competence of testing and calibration laboratories. The article includes introduction to the standard as well as characteristics of the part requirements related to the quality management system, such as: organization, management system, document control, review of requests, tenders and contracts, subcontracting of tests and calibrations, purchasing services and supplies, service to the customer, complaints, control of non-conforming testing and/or calibration work, improvement, corrective and preventive actions, control of records, internal audits and management review.

mgr Marlena Żarnecka
Nowe wskazówki w zakresie informacji na temat żywności

Streszczenie: Artykuł prezentuje informacje w zakresie ostatnio opublikowanych przez Komisję Europejską nieformalnych wskazówek dla przedsiębiorców organów nadzoru w Unii Europejskiej w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

New guidelines on information made on foods
Abstract: The article presents information regarding recently published by the European Commission informal guidelines for food business operators and controlling agencies within the European Union with regard to information directed to consumers made on foods.

mgr inż. Krzysztof Sałacki
Skup mleka i jego cena w Polsce w 2016 r. wg województw
/ (na podstawie miesięcznych danych GUS)
Streszczenie: Dane dotyczące skupu i ceny skupu mleka wg siedziby producenta za lata 2000-2016 r., w podziale na województwa, na podstawie danych GUS. Skup mleka w Polsce stopniowo wzrasta, mimo złej sytuacji cenowej w skupie mleka. W artykule przedstawiono także średnią zawartość białka i tłuszczu w mleku w podziale na województwa.

Milk procurement and milk price in Poland in 2016, by province / (based on monthly Main Statistic Office data)
Abstract: Data on the milk procurement and farmgate milk prices by the seat of manufacturer for the period January-December 2000-2016, according to provinces, based on the data from the Main Statistic Office (GUS). Milk procurement in Poland is gradually increasing, despite the bad situation in procurement milk prices. The article also shows the average protein and fat content in farmgate milk by provinces.