Przegląd mleczarski 7/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. inż. Jarosław Kowalik
Nowoczesne metody mycia i dezynfekcji w przemyśle mleczarskim

Streszczenie: Mycie i dezynfekcja w przemyśle mleczarskim stanowi kompleksowe podejście w procesie utrzymania higieny, a komponenty w postaci środków myjących, dezynfekcyjnych i urządzeń są ściśle ze sobą powiązane. W niniejszej pracy opisano różne możliwości mycia i dezynfekcji mające zastosowanie w przemyśle mleczarskim. Stwierdzono, że właściwie zaplanowane procesy związane z higieną wpływają na optymalizację produkcji bezpiecznych wyrobów, a także na obniżenie kosztów działalności firmy i ograniczają emisję środków chemicznych do środowiska.

Innovative cleaning and desinfection methods in the dairy industry
Abstract: Cleaning and desinfection applied in the dairy industry constitute a complex approach in the hygiene maintenance process, and the particular components – cleaning and desinfective agents – are strictly related. In the present work different methods of cleaning and disinfection applied in the dairy industry are discussed. It was concluded that appropriately planned processes related to hygiene influence the optimalization of the safe products production, as well as decrease the costs of company operation and reduce the emission of chemical substances to the environment.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Higiena w przemyśle mleczarskim podstawą jakości żywieniowej i bezpieczeństwa zdrowotnego mleka i produktów mleczarskich

Streszczenie: W pracy przedstawiono higienę jako naukę przekazującą praktyce sposoby koniecznego postępowanie w mleczarstwie – zarówno w gospodarstwach prowadzących hodowlę krów mlecznych jak i w zakładach wytwarzających wyroby mleczarskie by uzyskać ich wysoką jakość. Podkreślono, iż tylko pełne zachowanie wymagań higieny sprzyja uzyskaniu mleka surowego przydatnego do przetwórstwa, umożliwiającego wytworzenie produktów mleczarskich oczekiwanych na rynku żywności, charakteryzujących się wysoką jakością żywieniową oraz bezpieczeństwem zdrowotnym. Omówiono zasady higieny osobistej pracowników, zasady higieny w gospodarstwie prowadzącym hodowlę krów mlecznych i pozyskujących mleko oraz podstawowe wymogi higieny w zakładzie produkcyjnym. Zwrócono uwagę na postępowanie zgodne z zasadami higieny, zabezpieczające mleko surowe i produkty mleczarskie przed chemicznymi zanieczyszczeniami szkodliwym dla zdrowia konsumentów oraz zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi, zepsuciem, a także przemianami powodującymi obniżenie wartości odżywczej w trakcie ich przechowywania, przemieszczania, przetwarzania i przygotowywania do spożycia. Ponadto w opracowaniu zwrócono uwagę na stosowane w przemyśle mleczarskim, po zakończeniu procesu mycia sposoby dezynfekcji urządzeń oraz wykorzystywanych powierzchni, a także na nowe kierunki tego procesu wprowadzane do przemysłu spożywczego, które wiążą się z wykorzystywaniem ozonu. W podsumowaniu zwrócono uwagę na systemy zapewnienia jakości uwzględniające wymogi higieny produkcji żywności.

Hygiene in the dairy industry as the basis for nutritional quality and health safety of milk and dairy products
Abstract: This paper presents hygiene as the science of necessary practical procedures in the dairy industry – both on dairy farms where dairy cattle are kept and in manufacturing plants where dairy products are made, to achieve high quality. It was stressed that only fulfilling all the hygiene requirements makes it possible to produce raw milk which can be used to obtain dairy products of high nutritional quality and health safety. The paper discusses the principles of personal staff hygiene and the principles of hygiene at a dairy cattle farm where milk is obtained and the basic hygiene requirements at a dairy plant. Attention is drawn to procedures being in line with the hygiene principles, which safeguard raw milk and dairy products from harmful chemical contamination and from infection with pathogens, from spoiling, as well as from transformations that decrease nutritional quality during their storage, transport, processing and preparation for consumption. Moreover, the study discusses the methods of disinfection applied after equipment and production surfaces are washed, as well as new trends in the process introduced in food industry, which are linked to the use of ozone. In summary, attention is drawn to quality assurance systems which take into account the requirements of food production hygiene.

mgr Marlena Żarnecka
Praktyki higieniczne dotyczące mleka i produktów mlecznych w świetle standardów FAO

Streszczenie: Artykuł przypomina ogólne zasady wynikające z praktyk higienicznych ustanowionych przez standardy FAO – Kodeks Praktyki Higienicznej dla Mleka i Produktów Mlecznych. Poruszane kwestie dotyczą zarówno produkcji podstawowej.

Hygienic practices for milk and dairy products in light of FAO standards
Abstract: The article recalls the general principles resulting from hygienic practices established by FAO standards – Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products. The addressed issues refer to primary production as well as to subsequent production of milk and dairy products.

dr Iwona Wiśniewska
Naukowo-techniczne wytyczne EFSA dotyczące przygotowania wniosków o uzyskanie zezwolenia dla mleka początkowego i następnego dla niemowląt wytworzonego z hydrolizatów białkowych

Streszczenie: Na prośbę Komisji Europejskiej (KE) EFSA opracowała wytyczne naukowo- techniczne dotyczące przygotowania wniosków o uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu mleka początkowego i/lub następnego wytworzonego z hydrolizatów białkowych. W wytycznych zawarto zakres wymaganych informacji i danych niezbędnych do oceny bezpieczeństwa i przydatności tego rodzaju preparatów z uwzględnieniem zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii na białka pochodzące z mleka. Wytyczne te będą stale aktualizowane podczas zdobywania doświadczeń przez EFSA w trakcie ocen wniosków, jak również w świetle przyszłych wytycznych Komisji oraz nowych aktów prawnych.

EFSA’s scientific and technical guidance for the preparation of an applications for authorisation of an infant and follow-on formula manufactured from protein hydrolysates
Abstract: Following a request from the European Commission (EC) EFSA provided scientific and technical guidance for the preparation of applications for authorisation of infant and/or follow-on formula manufactured from protein hydrolysates. This guidance document contains the required information and data needed for safety and suitability assessment of the specific formula including the efficacy in reducing the risk of developing allergy to milk proteins. The guidance will be further reviewed and updated with the experience gained from the evaluation of specific applications for authorisation and in the light of future Community guidelines and legislation.

dr inż. Katarzyna Staniewska
Budowanie marki i jej komunikacja – ważne wyzwanie przemysłu mleczarskiego

Streszczenie: Współcześnie marka zdaje się w większym stopniu pełnić funkcje komunikacyjne niż użytkowe. Marka produktu tworzy określony system skojarzeń będących odpowiedzią na potrzeby symboliczne odbiorcy oferty, związane z jego wizerunkiem, statusem oraz osobowością, a tym samym właściwy obraz pozycjonowania produktu w świadomości odbiorców. Budowanie rozpoznawalnych marek branży mleczarskiej to wciąż wyzwanie, jakie stoi przed szeregiem producentów.

Brand building and its communication – important challenge for dairy industry
Abstract: Nowadays, brand seems to fulfill, to a larger extent, communication function rather than functional. The product brand creates a certain system of associations that responds to the symbolic needs of the offer receiver, related to its image, status and personality, and thus a proper image of product positioning in the minds of the receiver. Building well-known and recognizable brands, in dairy industry, is still a challenge that many manufacturers are facing.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Drzewko decyzyjne jako narzędzie wspomagające systemowe zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Streszczenie: Drzewka decyzyjne są prostymi algorytmami usprawniającymi podejmowanie decyzji w różnych obszarach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i stanowią integralny element tych systemów. W artykule przedstawiono przykłady stosowania drzewek decyzyjnych ułatwiających identyfikację krytycznych punktów kontroli (CCP), operacyjnych programów warunków wstępnych (OPRP), krytycznych punktów identyfikowalności (CTP), a także identyfikowanie obszarów ryzyka w zakładach produkcji żywności wdrażających normę BRC.

Decision tree as a tool supporting systemic management of food safety
Abstract: Decision tree is a simple algorithm which may support making a decision in different areas of the food safety management systems and they are integral part of such systems. An article presents some summarizing of different areas suitable for possible application of decision trees. The paper contains some examples of decision trees applied during identification of critical control points (CCP), operational prerequisite programmes (OPRP), critical traceability points (CTP) as well as identification of risk areas in food facilities implementig BRC standard.

dr Ewa Kuźnicka
Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego jako element dziedzictwa kulturowego wsi

Streszczenie: Karpaty i Podhale objęte zostały osadnictwem dopiero w XI–XIII wieku n.e. Rejon ten był nieodłącznie związany z wypasem i dojem owiec oraz wyrobem serów. Oscypek to najlepiej znany produkt regionalny. Jego wyrób oraz produktów z nim związanych odbywa się w tradycyjny, niezmienny sposób od ponad 500 lat. System ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój obszarów wiejskich.

Local products from sheep and goat milk as part of the rural heritage
Abstract: Colonization of Carpathian Mountains and Tatra Highlands took place during XI-XIII centuries ad. Independently of land-managers interchange the dominant form of husbandry at that region was sheep breeding connected with pasturing and sheep milk products manufacturing. Oscypek cheese is the one of  the best known and popular regional product. The manufacturing procedure of oscypek cheese and associated products is specified by tradition invariably for over 500 years. The system of protection and promotion regional and traditional products is one of the most important factor influencing balanced development of  rural areas.