Przegląd mleczarski 8/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr Marlena Żarnecka
Nowości w prawie żywnościowym

Streszczenie: Artykuł prezentuje ostatnie zmiany prawa, prace regulacyjne, jak i ostatnio wydane miękkie wytyczne dotyczące prawodawstwa w zakresie żywności. Artykuł uwzględnia również aktualizację orzecznictwa unijnego w zakresie znakowania/posługiwania się w ramach komunikacji promocyjnej nazwami prawnie zastrzeżonymi dla mleka i przetworów mlecznych.

Updates on food law
Abstract: The article presents recent changes of law as well as soft law guidance on food law regulations published just recently. The article addresses also the update on the EU jurisprudence with regard to using in labeling/promotional communication names restricted to milk and dairy products.

mgr inż. Joanna Olszak
Podstawowe obowiązki podmiotów branży spożywczej

Streszczenie: Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze muszą spełnić szereg wymogów wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Celem tego prawa jest w pierwszej kolejności zapewnienie bezpieczeństwa żywności oferowanej do sprzedaży konsumentom. Podstawowe wymagania dotyczą szeregu aspektów, w tym m.in. związanych z jakością surowców i produktów finalnych, warunkami i higieną produkcji, rejestracją/zatwierdzeniem działalności, jak też śledzeniem żywności i jej składników oraz w razie potrzeby wycofywaniem produktów niezgodnych z rynku. Część z tych zasadniczych wymogów bywa pomijana, co może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo środków spożywczych, jak również zgodność z prawem prowadzonej działalności. Warto śledzić na bieżąco przepisy prawa żywnościowego, także te podstawowe, gdyż to one właśnie podlegają obecnie ocenie w ramach tzw. programu REFIT, mającego na celu lepsze ich dopasowanie do aktualnej rzeczywistości.

General obligation for food business operators
Abstract: Food business operators must meet a number of food law requirements. The purpose of this law is, first of all, to provide food safety. The basic requirements concern a number of aspects, including the quality of raw materials and finished products, production conditions and hygiene, registration/approval of the food business, as well as traceability of food and its components and, if necessary, recall of products which are not in compliance with the food safety requirements. Some of these essential requirements may be disregarded, which may adversely affect the safety of foodstuffs as well as compliance with the law of the business. It is worthwhile to keep abreast of food law regulations, including basic ones, as they are currently being assessed under the so-called REFIT program, designed to better match them to current reality.

mgr Adam Fotek
Wymagania prawne dla opakowań do przemysłu mleczarskiego

Streszczenie: W artykule omówiono wymagania prawne dla opakowań z tworzyw sztucznych do produktów mleczarskich.

Legal requirements for packaging for the dairy industry
Abstract: The article discusses the legal requirements for plastic packaging for dairy products

dr inż. Krzysztof Bohdziewicz
Co z tą goudą? Trochę historii i teorii – część 1

Streszczenie: Gouda jest najbardziej popularnym i najczęściej spożywanym przez polskich konsumentów dojrzewającym serem podpuszczkowym. W pierwszej części artykułu nawiązano do historii produkcji tego sera. Przybliżono jedno z najbardziej urokliwych miast Królestwa Niderlandów – Goudy, dawnego centrum handlu serami wytworzonymi przez okolicznych producentów. Omówiono również podstawowe różnice pomiędzy serami: gouda, Gouda Holland, Noord-Hollandse Gouda, Boerenkaas Gouda. Wskazano także na główne uwarunkowania produkcji goudy na świecie jak również w Polsce.

What about gouda cheese? A Little Bit of History and Theory – part 1
Abstract: Gouda is the most popular ripened and rennet-coagulated cheese in Poland. The first part of the article presents the history of Gouda cheese and describes the city of Gouda – one of the most charming cities in the Kingdom of the Netherlands, which was the main cheese making and trading center. This chapter also discusses different types of Gouda cheese, i.e. Gouda, Gouda Holland, Noord-Hollandse Gouda and Boerenkaas Gouda, and the manufacturing process of Gouda in the world and in Poland.

dr inż. Marlena Piekut
Różnice w spożyciu mleka w polskich gospodarstwach domowych

Streszczenie: Celem artykułu była identyfikacja typów polskich gospodarstw domowych o największym i najmniejszym spożyciu mleka oraz ukazanie zmian w spożyciu mleka w latach 2000-2015. Typy gospodarstw domowych wyróżniono ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia głowy domu oraz kategorię społeczno-ekonomiczną. Dane źródłowe stanowiły budżety gospodarstw domowych GUS. Wykorzystanymi metodami badawczymi były analiza wariancji i korelacji. Największym spożyciem mleka w przeliczeniu na osobę cechowali się członkowie gospodarstw domowych zlokalizowanych na wsi oraz w regionie wschodnim, a także rolnicy, emeryci, renciści i osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Najmniejszym spożyciem mleka na osobę cechowali się mieszkańcy największych miast, pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, osoby pracujące na własny rachunek oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Differences in milk consumption in Polish households
Abstract: The aim of the article was to identify types of Polish households with the highest and lowest milk consumption and to show changes in milk consumption in 2000-2015. The GUS household budgets were the research material. The research methods used were the analysis of variance and correlation.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Uproszczone podejście do zasad HACCP w obrocie żywnością – najnowsze zalecenia ekspertów Panelu ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ) EFSA

Streszczenie: Specyfika małych firm obrotu żywnością wymaga zastosowania metod, które zapewnią większą skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności bazujących na PRP i zasadach HACCP. W artykule przedstawiono zalecenia ekspertów Panelu ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ) EFSA zawarte w opinii naukowej opublikowanej w 2017 r. W opracowaniu opisano treść opinii ekspertów EFSA odnoszącej się do wytycznych dla małych zakładów obrotu żywnością (sklepów spożywczych, mięsnych, rybnych, piekarni i lodziarni), w zakresie uproszczeń w obszarach PRP oraz zasad HACCP. Artykuł zawiera charakterystykę uproszczonego sposobu dokumentowania systemu HACCP w małych sklepach, na przykładzie zakładu produkcji i sprzedaży lodów.

Simplified approach to HACCP principles in food retailing – the new recommendations of EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)
Abstract: Specific conditions existing in small food retailing businesses require of application such methods which can assure better efficiency of the food safety management systems based on PRPs and HACCP principles. In article some recommendations of the EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) experts included in scientific opinion published in 2017 are presented.  The paper also contains description of the BIOHAZ experts` opinion on guidelines addressed to small retailing facilities (grocery, batcher, fish, baker and ice cream shops) in terms of simplifications in the PRPs and HACCP areas. In the article the main information is described relating to simplified documenting of the HACCP system in small retailing facilities on example of small ice cream shop.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Zafałszowania żywności w tym mleka i produktów mlecznych jako problem higieny w aspekcie chemicznym

Streszczenie: W pracy przedstawiono problem ważny w higienie żywności w aspekcie chemicznym, dotyczący obecności związków fałszujących produkty spożywcze, w tym również mleko i wyroby mleczarskie. Problem zafałszowań żywności znany jest od bardzo dawna, co potwierdziła przytoczona krótka historia fałszowania żywności. Jego aktualność potwierdzają wyniki badań dostępne w piśmiennictwie, a także prowadzone kontrole jakości żywności obecnej na rynku. Groźnym faktem okazało się wprowadzanie do mleka obcych, często szkodliwych związków chemicznych, którego przykładem, niespodziewanie stała się melamina. W pracy najpierw zdefiniowano pojęcie „fałszowanie żywności|”, a następnie przedstawiono znane przypadki fałszowania mleka wodą, a także różnymi związkami chemicznymi. W dalszej części pracy omówiono fałszowanie produktów mleczarskich zawierających większą zawartość tłuszczu, w tym głównie masła. Przybliżono też problem związany z obecnością melaminy w mleku i konsekwencji zdrowotnych dla konsumentów, szczególnie małych dzieci. Omówiono skutki ekonomiczne fałszowania produktów spożywczych oraz etykę producenta i handlowca zajmującego się produkcją i obrotem żywności. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problem fałszowania żywności w polskim prawie, w tym na aktualne zapisy w  ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Adulteration of food, including milk and dairy products as a hygiene problem in the chemical aspect
Abstract: This paper presents an issue which is important in food hygiene from a chemical perspective, concerning the presence of compounds used to adulterate food products, including milk and dairy products. The issue of food adulteration has been known for a long time, which is confirmed by a brief history of food adulteration. Its topicality has been confirmed by study results reported in the literature, as well as by quality control of food available on the market. It has proven dangerous to introduce foreign, often harmful chemicals, to milk, with melamine – unexpectedly – being one of them. The paper first defines the concept of adulterated food and then presents well-known cases of adulteration of milk with water as well as with other chemicals. Further, the paper discusses adulteration of dairy products containing higher levels of fat, mainly butter. It discusses in greater detail the issues of the presence of melamine in milk and its consequences to the health of consumers, especially small children. Economic results of food adulteration are discussed together with the ethical aspects important to food producers and traders. In the summary, the paper discusses the issue of food adulteration in Polish law, including valid provisions in the Food and Nutrition Safety Act.