Przegląd mleczarski 10/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski; dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM, dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM
Oczyszczanie ścieków mleczarskich przy zastosowaniu półotwartego systemu opartego na symultanicznym wykorzystaniu hydrofitów i osadu czynnego

Streszczenie: Celem prowadzonych badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków mleczarskich w zintegrowanej technologii usuwania zanieczyszczeń opartej na symultanicznym wykorzystaniu metody osadu czynnego oraz systemu hydrofitowego w systemie półotwartym (AS-SH). Eksperymenty przeprowadzono w skali ułamkowo – technicznej. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, iż testowana technologia jest rozwiązaniem perspektywicznym, które może ograniczyć lub wyeliminować wadliwość typowych metod opartych na tlenowym rozkładzie zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Testowany reaktor pozwolił na poprawienie efektywności usuwania związków biogennych. Uzyskane efekty technologiczne były porównywalne niezależnie od faktu czy testowaną w eksploatowanym systemie rośliną była trzcina pospolita czy pałka wodna. Nie stwierdzono wpływu hydrofitów na ograniczanie koncentracji związków organicznych.

Dairy wastewater treatment in semi-open system based on the simultaneous using of hydrophytes and activated sludge
Abstract: The aim of the present study was to determine the effectiveness of dairy wastewater treatment in the integrated technology based on the simultaneous use of the activated sludge method and in a half-open hydrophyte system (AS-HS). Experiments were conducted in an innovative reactor exploited in the fractional-technical scale. The analysis of results obtained in the study enables concluding that the investigated technology is a perspective solution that may limit or eliminate drawbacks of standard methods based on aerobic degradation of contaminants present in wastewaters. The analyzed reactor enabled improving the effectiveness of removal of biogenes. The application of hydrophytes had no significant reducing effect on organic compounds concentrations.

dr inż. Agnieszka Obiedzińska
Straty i marnotrawstwo mleka w Polsce na tle Unii Europejskiej na podstawie bilansów żywnościowych

Streszczenie: Według szacunków Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ponad 1/3 żywności globalnie ulega stracie bądź jest marnotrawiona. W zależności od regionu, mleko i produkty mleczne mogą stanowić do prawie 30% generowanych strat i marnotrawstwa. Zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym podejmowanych jest obecnie wiele dyskusji i działań dotyczących strat i marnotrawstwa (SM) żywności, w tym jego oszacowania. Wiele metod, takich jak pomiar bezpośredni, analiza składu, bilans masy czy badania ankietowe, jest wykorzystywanych do określania strat i marnotrawstwa żywności. Celem artykułu było oszacowanie masy fizycznej utraconej i zmarnowanej żywności w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, od produkcji pierwotnej do konsumpcji w gospodarstwie domowym, dla mleka w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Do tego celu wykorzystano metodologię opracowaną przez J. Gustavsson, Ch. Cederberg, U. Sonesson, A. Emanuelsson, która opiera się o bilanse żywnościowe FAO. Materiałem badawczym były bilanse żywnościowe dla okresu od 2007 do 2013 roku.

Milk loss and waste in Poland and European Union on the basis of Food Balance Sheets
Abstract: According to Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates, more than one-third of food globally is lost or is wasted. Depending on the region, milk and dairy products can be responsible for nearly 30% of generated food loss and waste. At both, international and national levels, there are currently many discussions and actions undertaken regarding the food loss and waste, including its estimation. At both international and national level, there is a lot of discussion and action on food waste and wastage (SM), including its estimation. Many methods, such as direct measurement, waste composition analysis, mass balances, questionnaires or food waste diaries are used to estimate food loss and waste. The aim of the article was to estimate the physical weight of lost and wasted food in the whole agro-food chain, from primary production to domestic consumption, for milk in Poland against other European Union countries. For this purpose a methodology developed by J. Gustavsson, Ch. Cederberg, U. Sonesson, A. Emanuelsson, which is based on FAO food balances was used. As a research material FAO’s food balance sheets for period from 2007 to 2013 year were used.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Mleko i jego przetwory w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego ludności świata a straty producentów i handlowców oraz marnotrawstwo w gospodarstwach domowych

Streszczenie: Zdefiniowano problem bezpieczeństwa żywnościowego (ang. food security) ludności świata, który według FAO/WHO jest gwarancją ciągłego dostępu fizycznego i ekonomicznego do żywności odpowiedniej jakości, spełniającej potrzeby żywieniowe ludzi. Przybliżono aktualną sytuację w zakresie produkcji i konsumpcji żywności w skali świata, uwzględniając problem niedożywienia i ciągle występującego głodu. Przedstawiono szczególną rolę mleka krowiego i jego przetworów – charakteryzujących się dostępnością i wysoką wartością żywieniową w światowym bezpieczeństwie żywnościowym. Przybliżono istotę i definicje pojęć – straty i marnotrawstwo żywności, zwracając uwagę na szczególną ważność społeczno-gospodarczą tego problemu. Zwrócono uwagę na zjawisko strat, jakie ponoszą producenci mleka i jego przetworów oraz na wielkość i przyczyny strat w dystrybucji tych produktów. Uwzględniono też problem marnotrawstwa żywności w odniesieniu do gospodarstw domowych bezpośrednich konsumentów. Według specjalistów zmniejszenie strat i marnotrawstwa żywności powinno być rozważane jako jeden ze sposobów dbałości o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego ludności świata w przyszłości. W końcowej części przedstawiono działania UE dotyczące ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności. W podsumowaniu zwrócono uwagę na kierunki badań tego problemu, jakie podejmowane są w Polsce.

Milk and dairy products in ensuring global food security, losses suffered by producers and merchants and household product wastage
Abstract: According to the FAO, food security is defined as a guarantee of uninterrupted physical and economic availability of food in a quality sufficient to meet human nutritional needs. The current situation regarding global production and consumption of food has been described in terms of undernourishment and famine. The special role of cow milk and dairy products in global food security is presented, as dairy products are goods of high availability and high nutritional value. The concept and definitions of food loss and wastage are explained and the authors also describe the particular socio-economic importance of the issue. The losses incurred by producers of milk and dairy products and the size and causes of losses suffered in distribution are also described. The issue of food wastage in households of immediate consumers is also considered. According to specialists, reducing (preferably eliminating) food loss and wastage should be considered as one of the methods leading to improvement of global food security in the future. The final section presents the EU action to reduce food waste and wastage. In summary, attention was paid to directions of research on this problem in Poland.

dr inż. Krystyna Wiśniewska, prof. dr hab. Arnold Reps, mgr inż. Agnieszka Skwarek
Wpływ bakterii masłowych w kiszonce na jakość serów dojrzewających

Streszczenie: Późne wzdęcie serów jest wynikiem fermentacji masłowej rozwijającej się w serze szczepów bakterii z rodzaju Clostridium. Bakterie z gatunku Clostridium tyrobutyricum w serze produkują kwas masłowy, kwas octowy, dwutlenek węgla i wodór powodujące wady konsystencji i zapachu sera. Kiszonka o niskiej jakości mikrobiologicznej jest źródłem spor z rodzaju Clostridium w mleku po udoju. Spory bakterii masłowych podczas udoju dostają się do mleka w wyniku zanieczyszczenia strzyków kałem. Bardzo mała liczebność spor – kilka spor w mililitrze mleka może spowodować późne wzdęcie serów. Stopień zanieczyszczenia kiszonki sporami Clostridium jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich liczebność w mleku. Gdy liczebność spor w kiszonce wynosi poniżej 3 log spor/g, wówczas surowe mleko zawiera mniej niż 1 spora/ml. Mleko o w/w liczebności spor jest przydatne do produkcji serów.

The impact of butyric acid fermentation bacteria in silage on ripening cheeses quality
Abstract: Butyric acid fermentation, known as a late blowing defect in cheese, is caused by the outgrowth of species of the genus Clostridium. Clostridium tyrobutyricum bacteria in cheese produce butyric acid, acidic acid, carbon dioxide and hydrogen, all resulting in either texture and flavour defect. Silage of low microbiological quality can be a source of spores of C. tyrobutyricum in raw milk. The spores get into milk during milking, through manure-contaminated teats. Little number of spores – only few spores in millilitre of milk can cause late blowing in cheese. The contamination level of silage by Clostridium spores is an important factor affecting their content in milk. When silage content is on average less than 3 log spores/g, the contamination level in raw milk is below 1 spores/ml. Milk with this amount of spores is appropriate for cheese production.