Przegląd mleczarski 12/2017 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Waldemar Dzwolak
Zabiegi mycia i dezynfekcji w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. Część 1 – Mycie

Streszczenie: Zabiegi mycia i dezynfekcji determinujące czystość mikrobiologiczną i alergenową produktów spożywczych, jako ważny obszar programów warunków wstępnych PRP, są wymagane przez przepisy prawa żywnościowego, a także przez normy opisujące wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opracowanie zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych zabiegów mycia, a także ważniejsze wymagania standardów BRC, IFS oraz ISO/TS 22002-1. W artykule przedstawiono charakterystykę systemów i metod mycia stosowanych w przemyśle spożywczym, a także zaprezentowano informacje dotyczące procedur mycia (SSOP) oraz ich walidacji.

Cleaning and disinfection in food safety management systems. Part 1 – Cleaning
Abstract: Cleaning and disinfection determining microbial and allergenic cleanliness as an important area of prerequisite programs PRPs, are required by obligatory food law and by voluntary standards for the food safety management systems. The paper contains some information in terms of cleaning requirements included in food regulations as well as in BRC, IFS and ISO/TS 22002-1 standards. In article some characteristics of cleaning systems and cleaning methods applied in the food industry are presented. Additionally in this article are some information on cleaning procedures (SSOP) and their validation.

dr inż. Marlena Piekut
Czynniki różnicujące spożycie serów w gospodarstwach domowych

Streszczenie: Celem opracowania było ukazanie różnic w konsumpcji serów twarogowych i podpuszczkowych dojrzewających w różnych typach gospodarstw domowych oraz zmian w konsumpcji serów w latach 2006-2015. Dane źródłowe stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Największe spożycie serów w przeliczeniu na osobę odnotowano w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w największych miastach, wśród emerytów oraz osób piastujących nierobotnicze stanowiska pracy, a także w gospodarstwach osób z wyższym wykształceniem. Najmniejszym spożyciem serów na osobę cechowali się mieszkańcy wsi oraz osoby z niższym poziomem wykształcenia.

Changes and differences in the consumption of cheese in households
Abstract: The aim of the study was to show the differences in cheese consumption in different types of households. In households in the largest cities, in the households of retired people and people with higher education, cheese consumption was greatest. The smallest consumption of cheese per person was recorded in the country and in the households of the people with basic education.

Bochenek Aleksandra, dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW
Czynniki wpływające na kształtowanie się poziomów bioaktywnych substancji tłuszczu mlekowego – część 2

Streszczenie: Zawartość substancji biologicznie czynnych w mleku stanowi o walorach prozdrowotnych produktów z niego otrzymywanych. Liczne badania potwierdzają, iż na zwiększenie koncentracji bioaktywnych składników tłuszczu mlecznego w największym stopniu można wpływać poprzez modyfikacje żywienia krów. Modyfikacje żywieniowe m.in. stosowanie suplementów na bazie naturalnych składników obecnych w paszach roślinnych i zwierzęcych (olej rybi) pozwala w znacznym stopniu niwelować różnice wynikające z systemu produkcji czy stanu fizjologicznego zwierzęcia. Modyfikowania zawartości składników bioaktywnych w produktach pochodzenia zwierzęcego, można również dokonać na drodze pracy hodowlanej – selekcji osobników o genotypie m.in. warunkującym korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych i wyższe koncentracje poszczególnych grup fosfolipidów.

Factors influencing the content of bioactive substances of milk fat  (part 2)
Abstract: The content of biologically active substances in milk is the health benefits of the products obtained from it. Numerous studies have confirmed that increasing the concentration of bioactive milk fat components can be most influenced by modifications of feeding cows. The feeding modifications e.g. the use of supplements based on natural ingredients of plant and animal feeds (fish oil) allows to significantly reduce the differences arising from the production system or the physiological state of the animal. Modification of the content of bioactive ingredients in animal products can also be made on the basis of breeding work – selection of individuals with genotype e.g. more favourable profile of fatty acids and higher concentrations of particular groups of phospholipids.