Przegląd mleczarski 4/2018 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Katarzyna Staniewska, dr inż. Maria Baranowska
Możliwość wykorzystania metody design thinking w kreowaniu marek produktów mleczarskich

Streszczenie: Rolą współczesnej marki produktowej jest wytworzenie określonego systemu skojarzeń będących odpowiedzią na potrzeby emocjonalne odbiorcy oferty, często związane z jego wizerunkiem, statusem oraz osobowością. Odpowiedzią na prokonsumencki trend w kreowaniu nowej oferty rynkowej jest wykorzystanie techniki design thinking, która oparta jest na kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dedykowanych użytkownikom oraz ze ścisłym uwzględnieniem ich potrzeb. Technika design thinking, której początki sięgają lat 90., znajduje zastosowanie w doradztwie strategicznym i biznesowym, wspierając firmy w takich obszarach, jak zarządzania innowacjami, relacjami, a przede wszystkim sprzedażą, marketingiem i komunikacją. Skuteczność tej techniki, dostrzeżona przez liderów wielu branż, spopularyzowała ten kierunek jako jedną z najważniejszych koncepcji projektowania strategii marki. Celem niniejszego artykułu jest omówienie i przedstawienie design thinking jako techniki wspierającej podejmowanie skuteczniejszych rozwiązań innowacyjnych w zakresie kreowania nowych produktów i marek w przemyśle mleczarskim.

The possibility of applying design thinking method in creating brands of dairy products
Abstract: The role of the contemporary product brand is to create a specific system of associations which responds to the emotional needs of a potential receiver of the offer, often linked to its image, status and personality. The answer to this consumer-friendly trend in creating a new market offer is the use of Design Thinking approach, which is based on creating innovative solutions dedicated to users, and with strict consideration of their needs. Design Thinking, which has begun in the 90s, found use in strategic and business consulting, supporting companies in such areas as innovation management, relationships, and above all, sales, marketing and communication. The effectiveness of this technique, appreciated by the leaders of many industries, popularized this direction as one of the most important concepts of brand strategy design. The aim of this article is to discuss and present Design Thinking as a method that supports making more effective innovative solutions in the creation of new products and brands in the dairy industry.

dr inż. Marlena Piekut
Czynniki różnicujące spożycie jogurtów i mlek fermentowanych w polskich gospodarstwach domowych

Streszczenie: Celem opracowania było ukazanie różnic w spożyciu jogurtów i mlek fermentowanych w różnych typach polskich gospodarstw domowych. Materiały źródłowe stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Największym spożyciem jogurtów cechowały się gospodarstwa domowe jednoosobowe, w których głowa domu posiadała wyższe wykształcenie oraz gospodarstwa zlokalizowane w większych miastach.

Factors differentiating the consumption of yoghurts and fermented milks in Polish households
Abstract: The aim of the study was to show the differences in yoghurts and fermented milks consumption in different types of households. In households in the largest cities, in the households of retired people and people with higher education, cheese consumption was greatest. The biggest consumption of yoghurt per person was recorded in the one-person households, in big city and in the households of the people with higher education.

mgr Agnieszka Jeżewska
Streszczenie: Produkty mleczne są źródłem niezbędnych makro- i mikroskładników diety. Zapewniają porcję pełnowartościowego białka, są źródłem tłuszczów, stanowiących doskonały materiał energetyczny oraz uzupełniają cukry, wykorzystywane m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Częste wyłączanie lub ograniczanie z diety grup składników odżywczych powoduje niedobory żywieniowe, które uzupełniane są produktami z innych źródeł, trudniej dostępnych. Media społecznościowe, chcąc rozwinąć w nas ciekawość do próbowania nowych produktów, zmiany dotychczasowego podejścia do diety, przekazują nam niejednokrotnie informacje niepoparte rzetelnymi badaniami naukowymi. Warto się temu przyjrzeć i wybrać dla siebie najlepszą drogę.

Anti-nutritional marketing tricks
Abstract: Dairy products are source of indispensable macroand microelements of diet. They provide portions of complete protein, they are also source of fats, which are great source of energy and carbohydrates that are necessary to maintain proper functioning of nervous system. Frequent exclusion or limitation of those nutrients from diet causes food shortages, which are often supplemented by hard to reach products from different sources. Social media, want to improve our curiosity and encourage us to try new products, to change our current thinking about diet. They often provide us information, which are not supported with reliable scientific research. It is worth to look at this matter and choose the best way for yourself.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz
Dyskredytowane białka pochodzenia zwierzęcego

Streszczenie: Opracowując Dyrektywę Komisji 2008/100/WE [9], dotyczącą znakowania żywności wartością odżywczą, zalecane spożycie białka zmniejszono (nie wiadomo na jakiej podstawie) do zaledwie 0,8 g/kg właściwej masy ciała. Autorzy prawa żywnościowego zignorowali fakt, że odpowiednia podaż w diecie pełnowartościowych białek, zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne (m.in. siarkowe) zapewnia nie tylko prawidłowy wzrost i rozwój organizmu, ale także sprawność intelektualną oraz prawidłową odpowiedź immunologiczną. Zgodne z zaleceniami niskie spożycie białka, przy równoważnym spożyciu białek pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, stanowi ewidentne zagrożenie dla zdrowia.

Discrediting proteins of animal origin
Abstract: Pursuant to the provisions of Commission Directive 2008/100/EC on nutrition labelling for foodstuffs, the recommended protein intake has been reduced to only 0,8 g/kg of body weight. The basis for this decision remains unknown. The authorities responsible for enforcement of food law have ignored the fact that an adequate dietary supply of nutritious proteins containing all exogenous amino acids (sulphur-containing amino acids) ensures not only healthy growth and proper body function but also supports intellectual development and adequate immune responses. Reduced dietary protein intake, consistent with the above recommendations, with equal amounts of animal and vegetable proteins, is an obvious health risk.

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Chemiczne aspekty higieny żywności – pozytywne chemiczne składniki mleka cz. 2 / Tłuszcz mlekowy

Streszczenie: Praca dotyczy chemicznych aspektów higieny żywności jako postępowania zmierzającego do zagwarantowania w żywności pełnej obecności niezbędnych dla organizmu chemicznych składników. Tym razem zwrócono uwagę na tłuszcze (lipidy) występujące w mleku krowim i produktach mleczarskich. Przedstawiono prekursory i poznany dotąd mechanizm tworzenia się tłuszczu mlekowego w organizmie zwierzęcym. Podkreślono znaczenie sposobu żywienia krów oraz składników wprowadzanych z paszą na tworzenie się tłuszczu mlekowego. Omówiono formę występowania tłuszczu w mleku, której podstawą są kuleczki tłuszczowe tworzące naturalną emulsję typu olej w wodzie. Zwrócono uwagę na zawartość tłuszczu w mleku, jakość żywieniową tego tłuszczu oraz jego zasadniczy skład jakościowy i ilościowy. Omówiono profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego, uwzględniając czynniki decydujące o udziale procentowym poszczególnych grup kwasów tłuszczowych, w tym nasyconych i nienasyconych oraz występujących izomerów tych kwasów. Zwrócono uwagę na występowanie kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego o nieparzystej liczbie atomów węgla i rozgałęzionych łańcuchach, ich znaczeniu w żywieniu człowieka oraz w technologii produktów mleczarskich. Przybliżono dostępne opinie dotyczące prozdrowotnego działania kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego. W podsumowaniu podkreślono obecność i znaczenie w żywieniu człowieka bioaktywnych składników tłuszczu mlekowego.

Chemical aspects of food hygiene – positive chemical milk components part 2 / Milk fat
Abstract: This study concerns chemical aspects of food hygiene as procedures aiming at ensuring the full presence of all chemical components necessary for the human body in food. This study focused on fats (lipids) in cow milk and dairy products. The present state of knowledge of precursors and the mechanism for milk fat production are presented. The impact of cow feeding patterns and components introduced with feed on milk fat production is emphasized. The form in which fat occurs in milk, based on fat globules forming a natural emulsion of the “oil-in-water” type is discussed. The focus is placed on fat content in milk, the nutritional quality of this fat, as well as its basic qualitative and quantitative composition. The profile of fatty acids in milk fat are discussed, including factors determining the percentage share of individual groups of fatty acids, with saturated and unsaturated fatty acids and their isomers. Attention is drawn to the occurrence of milk fat fatty acids containing an odd number of carbon atoms and branched chains, their importance in human nutrition and in dairy product technology. Available opinions concerning health promoting effects of milk fat fatty acids are presented. The summary emphasizes the presence and importance of bioactive components in milk fat for human nutrition.

dr inż. Waldemar Dzwolak
Wprowadzenie do oszustwa żywnościowego (food fraud)

Streszczenie: Oszustwo żywnościowe należy do działań o charakterze intencjonalnym, którego celem jest uzyskanie korzyści ekonomicznej, a skutkiem pogorszenie jakości i/lub obniżenie poziomu bezpieczeństwa żywności. W artykule przedstawiono podstawy związane z charakterystyką różnych form oszustwa żywnościowego w kontekście ich wpływu na zdrowie publiczne. Opracowanie zawiera liczne przykłady podstawowych form oszustwa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem zafałszowań żywności w branży mleczarskiej oraz nieuczciwych praktyk w zakresie etykietowania i znakowania produktów spożywczych. Ponadto, przedstawiono podstawowe kierunki systemowego przeciwdziałania różnym formom oszustwa żywnościowego.

Introduction to food fraud
Abstract: Food fraud belongs to deliberately activities aiming at obtaining of economical gain and resulting in deterioration of food quality and/or safety. In article some fundamentals relating to different types of food fraud are presented in terms of their influence on public health. The paper also contains numerous examples of basic types of food fraud focusing on food adulteration in the dairy sector and on fraudulent practices during labeling of foodstuffs. Furthermore, some main directions relating to systemic counteracting of different types of food fraud are described.

mgr inż. Krzysztof Sałacki
Polski eksport produktów mleczarskich w 2017 r.

Streszczenie: Artykuł przedstawia dane dotyczące importu wybranych produktów mleczarskich za okres I-XII 2017 r. wg wstępnych danych Ministerstwa Finansów w Warszawie w ujęciu ilościowym i wartościowym. Dane za analizowany okres są porównane z danymi do analogicznego okresu w 2016 r. Wywóz produktów mleczarskich omówiono w podziale na główne kierunki – pierwsze dziesięć państw o najwyższym eksporcie w ujęciu ilościowym.

Polish export of dairy products in 2017
The article presents data on imports of selected dairy products for the period from January to December 2017 according to preliminary data of the Ministry of Finance in Warsaw in terms of quantity and value. Data for the analyzed period are compared with the data to the same period in 2016. Exports of dairy products are discussed in terms of the main directions – the first ten countries with the highest export volume.