Przegląd mleczarski 7/2018 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr inż. Sebastian Niestępski, dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM
Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz metody ich oczyszczania

Streszczenie: Przemysł mleczarski jest prężnie rozwijającym się działem gospodarki spożywczej. Zwiększenie produkcji przetworów mlecznych skutkuje wzrostem generowania ścieków poprodukcyjnych. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokimi ładunkami zanieczyszczeń m.in. związków azotu i fosforu, a także różnorodnymi wartościami pH. Ponadto ścieki pochodzące z zakładów przetwórstwa mleka wykazują wysokie sezonowe i dobowe wahania ilości i ładunku zanieczyszczeń. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ścieki mleczarskie są trudne do unieszkodliwiania i wymagają zastosowania złożonych układów oczyszczania. W niniejszej pracy przybliżono charakterystykę ścieków mleczarskich wraz z metodami ich oczyszczania.

Characteristics of dairy wastewater and methods for their purification
Abstract: The dairy industry is a dynamically developing branch of the food industry. Increasing production of dairy products results in an increase of effluents production. High loads of contaminants, nitrogen and phosphorus compounds as well as various pH values are typical for dairy wastewater. Furthermore, wastewater originating in milk processing plants has high daily and seasonal fluctuations in the quantity and load of pollutants. All these factors make dairy wastewater difficult to treatment and require the use of complex treatment systems. In this work, the characteristics of dairy wastewater along with the methods of their treatment have been approximated.

mgr inż. Aleksandra Zagulska
Biogazownie jako przyszłość pozyskiwania energii w zakładach przemysłu mleczarskiego

Streszczenie: Zmiany, jakie wywołuje globalizacja, prowokują w sferze energetyki powoływanie do życia rozsądnych rozwiązań, których wkrótce nie uda się uniknąć. W grę, obok rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, wchodzą płynnie zmieniające się normy prawne, które mają na celu chronić przyrodę w obliczu szybkiego tempa postępu technologicznego. W artykule poruszono temat inwestycji przedsiębiorstwa przemysłu mleczarskiego, jakimi są biogazownie. Przybliżono przebieg procesu fermentacji metanowej, a także omówiono najpopularniejsze rozwiązania techniczne w zakresie instalacji oraz wskazano na korzyści płynące z inwestycji.

Biogas plant as an energy acquisition company in the dairy industry
Abstract: The changes caused by globalization provoke bringing to life sound solutions in the sphere of energy, which won’t soon be avoided. In addition to the growing awareness of the society in the field of environmental protection, there are fluently changing legal norms that aim to protect nature in the face of the rapid pace of technological progress. The article discusses the investment of a dairy industry enterprise, such as biogas plants. The methane fermentation process was elaborated, as well as the most popular technical solutions in the field of installations and some benefits of the investment.

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM, dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM
Potencjał zastosowania systemów intensywnej produkcji biomasy mikroglonów w sektorze ochrony środowiska w zakładach mleczarskich

Streszczenie: Technologie wykorzystujące biomasę mikroglonów są postrzegane jako rozwiązania o znacznym potencjale, mogące znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej inżynierii środowiska. Przeprowadzone dotychczas prace badawcze udowadniają, że istnieje możliwość wykorzystania systemów służących do intensywnego namnażania biomasy mikroglonów w procesach oczyszczania ścieków i odcieków, zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych, biosekwestracji ditlenku węgla, wzbogacania biogazu czy oczyszczania spalin. Biomasa mikroglonów jest również traktowana jako perspektywiczny i cenny surowiec do produkcji nośników energii, których wykorzystanie charakteryzuje się niższą emisją zanieczyszczeń do środowiska w stosunku do paliw konwencjonalnych. Dodatkowo biomasa mikroglonów wytwarzana w instalacjach stosowanych do usuwania zanieczyszczeń może być źródłem wielu cennych gospodarczo związków i substancji chemicznych, co bezpośrednio wzmacnia pozytywne aspekty ekonomiczne i środowiskowe tego rodzaju technologii. Efektywność technologiczna systemów produkcji biomasy mikroglonów wynika z właściwości tych organizmów, które charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością wykorzystywania energii promieniowania słonecznego oraz szybkim wzrostem biomasy. Bioreaktory mogą być eksploatowane z wykorzystaniem odpadów pochodzących z przemysłowej i bytowo-gospodarczej działalności człowieka. Umożliwia to zlokalizowanie komercyjnych systemów produkcji biomasy mikroglonów na terenach, które nie mogą być wykorzystane na cele rolnicze, w pobliżu ciepłowni i elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków oraz innych obiektów przemysłowych stanowiących źródło ditlenku węgla oraz związków biogennych.

The potential of using systems of intensive production of microalgae biomass in the environmental protection sector in dairy industry
Abstract: Technologies with microalgae biomass are considered as significant potential solutions that can be applied in environmental engineering. The studies carried out so far have proved that intensive cultivation of microalgae biomass might be based on the processes of wastewater and leachate treatment, management of waste and sewage sludge, carbon dioxide biosequestration, biogas enrichment or exhaust gas treatment. Microalgae biomass is also regarded as a perspective and valuable raw material for the production of energy carriers that utilization is characterized by lower emission of pollutants into the environment in relation to conventional fuels. Additionally, microalgae biomass cultivated in systems used for removing pollutants can be the source of many economically valuable compounds and chemicals. These factors underline the positive economic and environmental aspects of this type of technology. Technological efficiency of the systems for microalgae biomass cultivation is a result of properties of these microorganisms that are characterized by very high efficiency of utilization of solar energy and high growth rate. Bioreactors might be operated with wastes from industrial and municipal human activity. Commercial systems for microalgae biomass production are localized in lands that cannot be used for agriculture purposes, but in the vicinity of heat and power plants, wastewater treatment plants and other industrial facilities constituting a source of carbon dioxide and biogenic compounds.

dr inż. Waldemar Dzwolak
System zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001: 2015

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wymagania normy międzynarodowej ISO 14001:2015 dla systemu zarządzania środowiskowego. Artykuł zawiera podsumowanie najistotniejszych zmian wprowadzonych do normy, dotyczących udokumentowanej informacji, koncepcji ryzyk i szans, a także uwzględnienia cyklu życia wyrobów w identyfikacji aspektów środowiskowych. Ponadto, zaprezentowano ogólną charakterystykę głównych obszarów normy dotyczących kontekstu organizacji, przywództwa, planowania, wsparcia, działań operacyjnych, oceny efektów działalności oraz doskonalenia.

Environmental management system according to PN-EN ISO 14001: 2015 standard
Abstract: In the paper some requirements of the international standard ISO 14001: 2015 in terms of the environmental management system are presented. The article contains summarizing the most significant changes applied in the ISO 14001 standard relating to documented information, risks and opportunities concept as well as to life cycle of the products during identification of the environmental aspects. Above that some general characteristics of ISO 14001 areas also are shown, especially the areas related to context of organization, leadership, planning, suport, operation, performance evaluation and imrpovement.

mgr Agnieszka Jeżewska
Mleko i produkty mleczne u osób na diecie redukcyjnej

Streszczenie: Mleko i produkty mleczne są często wykorzystywane jako wartościowy pokarm dla osób na różnych dietach, w tym również na diecie redukcyjnej. Mleko stanowi również obiekt wielu sporów dietetyków, których można ogólnie podzielić na dwa obszary: przeciwnicy i zwolennicy mleka i jego produktów. Zwolennicy twierdzą, że mleko stanowi niezbędny produkt, będący najlepszym źródłem wapnia i białka, jest łatwo dostępne i wzbogaca naszą mikroflorę jelitową. Przeciwnicy twierdzą, że mleko jest produktem alergizującym, powodującym obrzęki i zakwaszającym. Przyjrzyjmy się jak to wygląda z naukowego punktu widzenia.

The meaning of milk and dairy products for people on weight-reducing diet
Abstract: Milk and dairy products are often used as a valuable food for people who are on various diets, including weight-reducing diet. Milk causes many controversies among dieticians who are divided on opponents and adepts of milk and it’s derivatives. Adepts claim, that milk is an indispensable product and is the best source of calcium and protein. Moreover is easily accessible and enriches our digestive tract microflora. However, opponents claim that milk is allergenic, acidifying, and causes edema. Let’s see how it is from a scientific point of view.

prof. dr hab. Zdzisław Żbikowski
Wpływ wysokich ciśnień na składniki i cechy jakościowe mleka

Streszczenie: Wysokie ciśnienie (HP – High Pressure) wpływa w istotny sposób na składniki i właściwości mleka. Struktura micel kazeinowych ulega rozerwaniu, a α-laktoalbumina i β-laktoglobulina denaturacji. Ciśnienie wpływa na przesunięcie równowagi składników mineralnych mleka, krystalizację tłuszczu, wzrost pH mleka, obniżenie zmętnienia, zmiany w wyglądzie, redukcję czasu koagulacji oraz wzrost wydatku sera.

The influence of high pressure on constituents and properties of milk
Abstract: High pressure (HP) treatment has significant on constituents and properties of milk. The structure of casein micelles is disrupted and the α-lactoalbumin and β-lactoglobulin are denatured. Pressure-induced shifts in the mineral balance in milk and also crystallization of milk fat. HP treatment increases the pH of milk, reduces its turbidity, changes its appearance, and can reduce the rennet coagulation time of milk and increase cheese yield.