Przegląd mleczarski 5/2019 Artykuły firmy Kontakt do firmy

11.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr hab. prof. SGGW Joanna Szwacka-Mokrzycka
Kreowanie silnej marki na rynku mleczarskim

Streszczenie: Celem przewodnim artykułu jest przedstawienie sposobów budowania silnej marki na rynku mleczarskim. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie czynników determinujących siłę marki żywnościowej. Następnie przedstawiono proces tworzenia skutecznej strategii marketingowej i rolę promocji w jej kreowaniu. Ostatnia część opracowania odnosi się do pozycjonowania najsilniejszych marek żywnościowych w Polsce w świetle rankingów „Rzeczpospolitej”.
Słowa kluczowe: siła marki, rynek mleczarski, strategie promocji, ranking marek

Creating a strong brand on the dairy market
Abstract: The main purpose of the paper is to present the methods of strong dairy brand building. At first the determinants of food brand power are presented. Nextly the process of effective marketing strategy and the role of promotion has been presented. The last part of the paper shows the positioning of the  strongest food brands in Poland in the „Rzeczpospolita” ranking.
Keywords: brand power, dairy market, promotion strategies, brand ranking

dr inż. Agnieszka Kawecka
Rola opakowania w promocji wyrobów mleczarskich

Streszczenie: Opakowania mają istotne znaczenie w kontekście rosnącej sprzedaży samoobsługowej, poprzez efekt półki i oddziaływanie na konsumenta swoją warstwą wizualną. Komunikacja pomiędzy producentem zapakowanych wyrobów, a konsumentem odbywa się poprzez skomplikowany system cech o charakterze zarówno semantycznym, jak i poza semantycznym. Zdawać sobie należy sprawę, że opakowanie oddziałuje zarówno poprzez przekazy słowne informacji, ale także poprzez kształt, barwę, formę, znaki ikoniczne i graficzne. Przekaz jednak nie pozostaje bez kontekstu, jakim są wartości wyznawane przez przedsiębiorstwo, a opakowanie realizując swoją funkcję marketingową musi pozostawać spójne z całą strategią marki.
Słowa kluczowe: opakowanie, marketing, komunikacja, warstwa wizualna, funkcja marketingowa

The role of packaging in the promotion of dairy products
Abstract: Packaging is important in the context of growing self-service sales, through the shelf effect and impact on the consumer with its visual layer. Communication between the producer of packed products and the consumer takes place through a complex system of traits of both semantic and non-semantic nature. Be aware of the fact that the packaging influence by providing both verbal information, but also by shape, color, form, iconic and graphic signs. However, the message does not remain without the context of the company's values, and the packaging, while performing its marketing function, must remain consistent with the entire brand strategy.
Keywords: packaging, marketing, communication, visual layer, marketing function

dr inż. Waldemar Dzwolak
Mleko surowe do bezpośredniej konsumpcji w kontekście bezpieczeństwa żywności

Streszczenie: Mleko surowe jest narażone na liczne zanieczyszczenia krzyżowe, w trakcie i po udoju, których skutkiem jest obecność w mleku mikroorganizmów patogennych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Mimo tego, w ostatnich latach systematycznie wzrasta popyt na nieprzetworzone mleko świeże przeznaczone do spożycia przez ludzi. W artykule przedstawiono podstawy sprzedaży bezpośredniej mleka surowego w różnych krajach, opisano potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne związane z mlekiem surowym, przedstawiono argumenty zwolenników picia mleka surowego. Scharakteryzowano możliwe kanały dystrybucji mleka surowego oraz przedstawiono najważniejsze zalecenia dotyczące sprzedaży mleka w mlekomatach. Opracowanie zawiera także opis środków kontroli związanych z pozyskiwaniem i sprzedażą mleka surowego, które ustanowiono w opracowaniach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i przepisach prawa żywnościowego UE.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, GAP, mleko surowe, mlekomaty, sprzedaż bezpośrednia, zagrożenia bezpieczeństwa żywności, zatrucia pokarmowe

Food safety aspects of raw milk for direct consumption
Abstract: Raw milk very often is exposed on many cross contaminations during and after milking what result in occuring of numerous pathogenic microorganisms a serious threat for the consumer`s health and life. In spite of this fact in the last few years an increase of consumer`s interesting in consumption of unprocessed fresh milk is observed. In article some fundamentals relating to direct sales of raw milk in different countries are presented, some main potential microbiological hazards present in raw milk are described, and some arguments of people promoting drinking of unprocessed milk are characterized. In the paper any possible routes of raw milk distribution are defined and the main recommendations in terms of sales of raw milk in vending machines also  are characterized. The article contains characterization of control measures related to raw milk production and distribution developed by the Codex Alimentarius Commission FAO/WHO and requirements defined in UE food regulations.
Keywords: food safety, GAP, milk vending machines, direct sale, food safety hazards, food poissoning

mgr inż. Aleksandra Kalińska, dr hab. Marcin Gołębiewski
LKS i OLD – szybka diagnostyka mastitis?

Streszczenie: Mastitis, czyli stan zapalny gruczołu mlekowego krów to choroba o wieloczynnikowym podłożu. Powoduje ona straty dla producentów mleka, obniża dobrostan bydła i przyczynia się do strat w hodowli. Monitoring mastitis jest kluczowy w skutecznym jego zwalczaniu. Poziom liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku oraz ogólnej liczny drobnoustrojów (OLD) są istotnym źródłem informacji o stanie wymion krów w stadzie. Analiza LKS i OLD może być użytecznym narzędziem dla hodowców wykorzystywanym do zwalczania zapalenia wymienia.
Słowa kluczowe: komórki somatyczne, OLD, zapalenie wymienia, krowy mleczne

SCC and TBC – quick mastitis diagnosis?
Abstract: Mastitis, udder inflammation in cows, is a multifactorial disease. It generates high losses for milk producers, decreases cattle welfare and negatively influences losses in cattle breeding and animal selection. Mastitis monitoring is crucial for effective treatment. Somatic cel count (SCC) and total bacteria count (TBC) are important indicators connected with health status of cows udder in heard. Analysis of LKS and OLD may be useful tool in udder inflammation treatment for milk producers.
Keywords: somatic cells, TBC, udder inflammation, dairy cows