Przegląd mleczarski 1/2020 Artykuły firmy Kontakt do firmy

11.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska
Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumentów

Streszczenie: W pracy scharakteryzowano nieekonomiczne motywy zachowań konsumentów i omówiono czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji zakupowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych typów osobowości oraz przejawiane przez nie sposoby zachowań rynkowych. Przedstawiono również przyczyny i sposób kształtowania się ludzkich potrzeb oraz mechanizmy decydujące o sposobie ich zaspokojenia. Ważne miejsce w niniejszej pracy ma również charakterystyka sposobów nawiązywania odpowiednich relacji między konsumentem a sprzedawcą, co może być pomocne nie tylko w procesie kupna i sprzedaży, ale również w prawidłowym przebiegu wszystkich pozostałych relacji międzyludzkich.
Słowa kluczowe: konsument, zachowanie, decyzja, potrzeby, motywy, osobowość, komunikacja międzyludzka

The non-economic motives of consumer behavior
Abstract: The paper characterizes uneconomic motives of consumer behavior and discusses the factors that influence purchasing decisions. Particular attention was paid to the characteristic features of various personality types, as well as their market behavior patterns. The causes and manner of shaping human needs as well as mechanisms determining the way of satisfying them were also presented. An important place in this work is also the characteristics of ways of establishing appropriate relationships between the consumer and seller, which can be helpful not only in the process of buying and selling, but also in the proper course of all other interpersonal relationships.
Keywords: consumer, behavior, decision, needs, motives, personality, interpersonal communication

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Polilaktyd, poli(kwas mlekowy), PLA, biodegradowalne tworzywo syntetyczne – czy szansa na ekologiczne opakowania mleka i wyrobów mleczarskich?

Streszczenie: W pracy przedstawiono aktualnie bardzo ważny problem dotyczący pilnego ograniczenia masy odpadów, w tym z udziałem bardzo trwałych syntetycznych tworzyw produkowanych na bazie ropy naftowej. Celem opracowania jest przedstawienie postępu i pewnych możliwości w zakresie poszukiwania sposobu ograniczania odpadów pokonsumpcyjnych, wynikających z szerokiego stosowania tworzyw sztucznych jako opakowań, których wzrastające ilości zagrażają już planecie. Przedstawiono postęp w zakresie technologii innowacyjnych polimerów charakteryzujących się możliwością stosunkowo szybkiej biodegradacji w środowisku. Chodzi o tworzywa biodegradowalne wytwarzane z dostępnych odnawialnych surowców pochodzenia rolniczego. Omówiono sposób pozyskiwania w skali przemysłowej kwasu mlekowego jako podstawowego substratu do otrzymywania nowego polimeru biodegradowalnego. Odbywa się to w wyniku katalitycznej addycji cyjanowodoru do aldehydu octowego i hydrolizy otrzymanej cyjanohydryny [1]. Drugą możliwością jest fermentacja mlekowa na bazie odpadowych produktów rolniczych. Przedstawiono nowopoznaną metodę polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznego laktydu, którego efektem jest poliester alifatyczny nazwany polilaktydem – (PLA), czyli poli-kwasem mlekowym Omówiono też aspekty ekonomiczne wytwarzania nowego polimeru oraz ekologiczne uwarunkowania produkcji i wykorzystania tego tworzywa. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze kierunki działań proekologicznych, łącznie z legislacyjnymi zmierzającymi do ograniczenia odpadów, których podstawą są materiały z tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: odpady, tworzywa sztuczne, trwałość, biodegradacja, kwas mlekowy, polilaktyd, środowisko

Polylactide, poly(lactic acid), PLA, biodegradable synthetic material – a chance for ecological packaging of milk and dairy products?
Abstract: This paper presents a currently very important need for an urgent reduction in the volume of waste, including very durable petroleum-based plastics. The aim of this elaboration is to show progress and certain opportunities in further reducing post-consumption waste, including the increasing volumes of plastic packaging which already threaten Planet Earth. Progress in technological development in innovative polymers featuring a relatively quick biodegradation in the environment is reviewed. These polymers include biodegradable materials produced from available renewable agricultural resources. An industrial-scale production method of lactic acid as a basic substrate in the production of new biodegradable polymer is discussed. Such a polymer can be obtained through a catalytic addition of hydrogen cyanide to acetic aldehyde and hydrolysis of the obtained cyanohydrin [1]. Another possibility is lactic acid fermentation based on agricultural waste products. A recently described polymerisation method is presented which includes the opening of the lactide cyclic ring, resulting in an aliphatic polyester called polylactide, i.e. poly(lactic acid). Moreover, economic aspects of new polymer production as well as ecological determinants of production and application of this material are described. In conclusion, the most important fields of ecology-promoting activities (including legislative) to reduce the volume of waste based on plastics are covered in the paper.
Keywords: waste, plastics, durability, biodegradation, lactic acid, polylactide, environment