Przegląd mleczarski 6/2021 Artykuły firmy Kontakt do firmy

07.06.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

mgr inż. Patrycja Cichońska
Rola różnych kanałów reklamy w promocji produktów mleczarskich

Streszczenie: Działania promocyjne w branży spożywczej są nieodzownym elementem marketingowych strategii przedsiębiorstw, które prowadzą do zwiększenia zainteresowania i sprzedaży produktów. Jednym z najważniejszych elementów promocji produktu jest reklama. Dla odpowiedniego ukierunkowania działań reklamowych na rynku produktów mleczarskich niezbędne jest dokładne poznanie preferencji żywieniowych i zachowań zakupowych konsumentów. Producenci reklamują swoje wyroby poprzez telewizję, radio, prasę, kino czy też ogłoszenia zewnętrzne, np. w formie billboardu. Przez wiele lat najefektywniejszymi kanałami reklamowymi produktów żywnościowych były reklamy telewizyjne i prasowe. W branży mleczarskiej wysoką skutecznością odznacza się reklama telewizyjna. Ten środek przekazu skutecznie dociera do wszystkich konsumentów, niezależnie od poziomu spożycia produktów mleczarskich. Droższe kanały reklamowe, takie jak telewizja czy prasa powoli ustępują miejsca pod kątem efektywności środkom bardziej spersonalizowanym i dostosowanym do potrzeb konsumentów, które jednocześnie są znacznie tańsze. Reklamowanie produktów za pomocą kanału internetowego staje się coraz bardziej popularne w branży spożywczej i stwarza producentom nowe możliwości w pozyskiwaniu klientów i umożliwia nawiązywanie z nimi interakcji, a nawet współpracy.
Słowa kluczowe: kanały reklamy, produkty mleczarskie, promocja, marketing, sprzedaż

The role of various advertising channels in the promotion of dairy products
Abstract: Promotional activities in the food industry are an indispensable element of the marketing strategies of enterprises that lead to increased interest and sales of products. One of the most important elements of product promotion is advertising. For the appropriate targeting of advertising activities on the dairy market, it is necessary to thoroughly understand the food preferences and purchasing behavior of consumers. Producers advertise their products through the television, radio, press, cinema, or outdoor advertisements, e.g. in the form of a billboard. For many years, the most effective advertising channels for food products were TV and press. In the dairy industry, TV advertising is very effective. It effectively reaches all consumers, regardless of the level of consumption of dairy products. More expensive advertising channels, such as television or the press, are slowly giving way to more personalized and tailored channels, which are also much cheaper, in terms of effectiveness. Advertising products via the Internet is becoming more and more popular in the food industry and creates new opportunities for producers in acquiring customers and enables them to interact and even cooperate with them.
Keywords: advertising channels, dairy products, promotion, marketing, selling

mgr Aldona Kucner
Reklama – jak wzmocnić jej efektywność?!

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przyjrzeć się obecnym wyzwaniom stojącym przed reklamodawcami oraz przedstawić wskazówki, jak zwiększyć szansę na efektywność reklamy.
Słowa kluczowe: reklama, model AIDA, trendy w reklamie

Advertising – how to increase its effectiveness
Abstract: This article aims to analyze the current challenges facing advertisers and provide some advices on how to increase your chances of advertising effectiveness.
Keywords: advertisement, AIDA model, advertising trends

mgr inż. Milena Grajko
Właściwości zdrowotne serów dojrzewających i niedojrzewających

Streszczenie: Sery są ważnym składnikiem diety wielu osób. Duża popularność serów wynika głównie z ich różnorodności, a także wysokiej wartości odżywczej. Sery, jako produkty spożywcze, mogą stanowić źródło wielu istotnych dla człowieka składników odżywczych, m.in. białka, tłuszczu mlecznego, składników mineralnych. Ich ogromnym atutem jest wysoka zawartość biodostępnego wapnia – w przypadku serów dojrzewających, a także pełnowartościowego białka – obecnego w serach twarogowych.
Słowa kluczowe: sery dojrzewające, sery twarogowe, wapń

Health properties of ripening and unripened cheeses
Abstract: Cheese is an important component of many people's diets. The great popularity of cheeses is mainly due to their variety and high nutritional value. Cheese, as food products, can be a source of many nutrients essential for humans, including proteins, milk fat, minerals. Their great advantage is the high content of bioavailable calcium – in the case of ripened cheeses, as well as wholesome protein – present in curd.
Keywords: ripening cheeses, curd, calcium

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Cholesterol – występowanie w mleku i produktach mlecznych w świetle dostępnej wiedzy o jego szczególnej roli w organizmie i możliwym wpływie na zdrowie konsumentów

Streszczenie: Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na sterole – ważne w metabolizmie organizmu człowieka związki chemiczne, występujące w żywności. Są one pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, a także są wytwarzane syntetycznie. Przedstawiono jeden z ważniejszych steroli pochodzenia zwierzęcego – jakim jest cholesterol, wyróżniający się występowaniem w tłuszczu mleka i innych produktach codziennej racji pokarmowej. Przybliżono budowę oraz charakterystykę chemiczną cholesterolu oraz jego połączenia w mleku krowim. Omówiono źródła i zawartość cholesterolu w mleku oraz w produktach mleczarskich, które warunkują czynniki biologiczne związane z organizmem krowy – gatunkiem i rasą, wiekiem, żywieniem, okresem laktacji. Istotne w kształtowaniu zawartości cholesterolu w produktach mleczarskich są też czynniki surowcowo-technologiczne, w tym zawartość tłuszczu, obróbka termiczna, homogenizacja oraz czynniki związane z obecnością mikroflory. Wskazano na endogenne źródła cholesterolu w organizmie oraz na wprowadzane do organizmu za pośrednictwem pożywienia. Omówiono formy jego występowania w tkankach i osoczu krwi. Przedstawiono rolę cholesterolu jako niezbędnej substancji w podstawowych procesach metabolicznych człowieka. Zwrócono uwagę na zachowanie się cholesterolu, który w pewnych warunkach może działać również negatywnie na zdrowie człowieka, szczególnie na choroby układu sercowo-naczyniowe. Ponadto, przybliżono stanowisko w sprawie tzw. cholesterolu „nie HDL” oraz stosowania leków w formie statyn w ryzyku chorób sercowo-naczyniowych. W podsumowaniu przedstawiono sposoby postępowania prowadzące do zmniejszenia zagrożenia ze strony cholesterolu.
Słowa kluczowe: sterole, cholesterol, występowanie, mleko, produkty żywnościowe, źródła, formy w organizmie, zagrożenie sercowo-naczyniowe, statyny

Cholesterol – its presence in milk and dairy products based on available knowledge on its specific role in the body and possible effects on consumer health
Abstract: This paper analyses sterols, which are chemical compounds important for the metabolism of the human body and which are present in food. They can be of animal or plant origin or synthetically produced. The paper analyses cholesterol, one of the most important sterols of animal origin, which is characterized by its presence in milk fat and other daily intake products. It explains the structure and chemical characteristics of cholesterol and its combination in cow’s milk. The sources and the content of cholesterol in milk and dairy products, determined by biological factors related to the cow’s body, such as species and breed, age, nutrition and lactation period are also discussed. Raw material and technological factors, including fat content, heat treatment, homogenization and factors related to the presence of microflora, are also important in affecting the cholesterol level in dairy products. Endogenous sources of cholesterol in the body, as well as those introduced into the body with food are analyzed. The forms of its occurrence in tissues and blood plasma are discussed. The role of cholesterol as an essential substance in basic human metabolic processes is also presented. Attention has been drawn to the behaviour of cholesterol, which under certain conditions may also adversely affect human health, especially as regards cardiovascular diseases. In addition, the position on the so-called non-HDL cholesterol and the use of statin drugs in the risk of cardiovascular disease. In summary, the procedures leading to the reduction of the risk of cholesterol are presented.
Keywords: sterols, cholesterol, occurrence, milk, food products, sources, forms in the body, cardiovascular risk, statin

dr inż. Beata Paszczyk, dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska, dr inż. Joanna Łuczyńska
Zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych, CLA i izomerów trans w lodach śmietankowych

Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu ocenę zawartości tłuszczu oraz profilu kwasów tłuszczowych, z uwzględnieniem zawartości sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w handlowych lodach śmietankowych, dostępnych na rynku olsztyńskim w 2020 roku. Materiał do badań stanowiły lody pochodzące od 10 różnych producentów. Przeprowadzone badania wykazały, że lody charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością tłuszczu oraz poszczególnych grup kwasów tłuszczowych. Wszystkie objęte badaniem lody zawierały w swoim składzie izomery trans kwasu C18:1 oraz izomery trans kwasu C18:2. Zawartość sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) stwierdzono tylko w 9 z 10 badanych lodów.
Słowa kluczowe: lody, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, CLA, izomery trans

Fat content, fatty acids, CLA and trans isomers in cream ice cream
Abstract: The objective of the study was aimed at assessing the fat content and fatty acid profile, including the content of conjugated linoleic acid cis9trans11 C18: 2 (CLA) and trans isomers of C18:1 and C18:2 in commercial cream ice cream available on the Olsztyn market in 2020. The research material was ice cream from 10 different producers.
The conducted research showed that the ice cream was characterized by a diversified fat content and individual groups of fatty acids. All the ice cream included in the study contained the trans isomers of C18:1 acid and the trans isomers of C18:2 acid. The content of conjugated linoleic acid cis9trans11 C18: 2 (CLA) was found only in 9 out of 10 tested ice cream.
Keywords: ice cream, fat, fatty acids, CLA, trans isomers

mgr Justyna Szczerba
Mleko – żywność funkcjonalna? Składniki mleka krowiego: Fosfolipidy

Streszczenie: Tłuszcz mlekowy charakteryzuje się bardzo unikalnym składem kwasów tłuszczowych. Występuje w postaci kuleczek tłuszczu, które otoczone są osłonką białkowo-fosfolipidową. Fosfolipidy obecne w produktach mlecznych spełniają ważną rolę w kontekście zachowania zdrowia i zapobiegania wielu chorobom przewlekłym.
Słowa kluczowe: fosfolipidy, produkty mleczne

Milk – functional food? Cow's milk ingredients: Phospholipids
Abstract: There is a very unique composition of fatty acids in milk fat. It occurs in the form of fat droplets, globules surrounded by a protein-phospholipid shell. Phospholipids present in dairy products play an important role in maintaining health and preventing many chronic diseases.
Keywords: phospholipids, diary products

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, mgr inż. Ewelina Włodarczyk, mgr inż. Urszula Stęplewska, dr inż. Elżbieta Polak
Chłodnictwo i regulacje prawne z nim związane w przemyśle mleczarskim

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ chłodnictwa i regulacje prawne z nim związane w branży mleczarskiej. Opisano ograniczenia dotyczące stosowania syntetycznych czynników chłodniczych (f-gazów i substancji kontrolowanych) oraz zasady postępowania przy użytkowaniu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Omówiono zagadnienia dotyczące właściwego postępowania zgodnie z obowiązującą legislacją. Scharakteryzowano obowiązki sprawozdawcze, jakie nakładane są na przedsiębiorców w zakresie f-gazów. Wyjaśniono funkcjonowanie bazy danych sprawozdań (BDS), centralnego rejestru operatorów i kart urządzeń (CRO) oraz bazy danych odpadów (BDO) obowiązującej od stycznia 2020 roku. Scharakteryzowano wybrane alternatywne czynniki chłodnicze. Przedstawiono również planowane kierunki nowelizacji rozporządzeń unijnych w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.
Słowa kluczowe: syntetyczne czynniki chłodnicze, f-gazy, fluorowane gazy cieplarniane, obowiązki operatorów, przemysł mleczarski

Refrigeration and related legal regulations in the dairy industry
Abstract: The article presents the impact of refrigeration and related legal regulations in the dairy industry. The restrictions on the use of synthetic refrigerants (f-gases and controlled substances) and the rules of proceeding in the use of refrigeration and air-conditioning equipment are described. Issues related to proper procced in accordance with the applicable legislation are discussed. The reporting obligations imposed on entrepreneurs in the field of f-gases are characterized. The functioning of the reports database (BDS), the central register of operators and equipment cards (CRO) and the waste database (BDO) in force from January 2020 are explained. Selected alternative refrigerants are characterized. Planned directions for the EU amendment regulations on fluorinated greenhouse gases are also presented.
Keywords: synthetic refrigerants, f-gases, fluorinated greenhouse gases operator responsibilities, dairy industry