Przegląd mleczarski 10/2021 Artykuły firmy Kontakt do firmy

29.09.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

prof. dr hab. inż. Stefan S. .Smoczyński
Opakowania mleka spożywczego i produktów mleczarskich – historia, stan obecny oraz innowacyjne propozycje

Streszczenie: Celem artykułu jest próba spojrzenia na opakowania żywności, w tym wyjątkowo ważnej grupy artykułów codziennej konsumpcji, którą tworzy mleko spożywcze i przetwory mleczne. Zdefiniowano opakowanie i przedstawiono główny zarys stosowanych systemów opakowaniowych oraz ich funkcje. Przybliżono pierwszy stopnień opakowań jednostkowych mających podstawowe znaczenie w sprzedaży mleka oraz produktów mleczarskich. Przedstawiono historię udostępniania mleka spożywczego oraz innych płynnych wyrobów mlecznych uwzględniając opakowania szklane. Podkreślono, że stosowane dzisiaj opakowania mleka i jego przetworów są rezultatem doświadczeń praktycznych oraz wyników naukowych uwzględniających problemy higieniczne, technologiczne, ekonomiczne oraz zainteresowania konsumenckie. Omówiono postęp dotyczący jednorazowych opakowań mleka spożywczego wykonanych z wielowarstwowych materiałów opakowaniowych oraz wskazano na problemy związane z ich recyklingiem. Przybliżono materiały stosowane do pakowania wyrobów mleczarskich niebędących produktami płynnymi. Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w świadomości i sposobie zachowania się konsumentów skutkujących nowymi wymaganiami w odniesieniu do mleka i jego przetworów. Przedstawiono aktualne innowacje opakowaniowe wyrobów mleczarskich dotyczące kształtu, kolorystyki i użyteczności oraz materiału i formy konstrukcyjnej opakowań. Omówiono aktualny problem dotyczący opakowań mleka spożywczego i innych wyrobów w odniesieniu do środowiska. Omówiono możliwości zastosowania do mleka oraz wyrobów mleczarskich opakowań aktywnych oraz inteligentnych. W podsumowaniu przedstawiono nowe systemy urządzeń rozlewających i zamykających opakowania mleka spożywczego i wyrobów mleczarskich.
Słowa kluczowe: mleko, opakowania, definicje, historia, systemy, funkcje, materiały, tworzywa, wielowarstwowe, aktywne, inteligentne, środowisko

Drinking milk and dairy product packaging – history, current status and innovative proposals
Abstract: This paper analyses food packaging, including the extremely important group of everyday commodities represented by drinking milk and dairy products. The paper defines packaging and provides an overview of the packaging systems being used and their functions and presents the first level of pre-packaging, which is of fundamental importance for the sale of milk and dairy products. The history of drinking milk and other liquid dairy product availability is presented, including glass packaging. It is emphasised that the packaging of milk and milk products used today is the outcome of practical experience and scientific results, taking into account hygienic, technological, economic and consumer concerns. Developments in disposable drinking milk packaging made of multilayer packaging materials are discussed, and problems associated with their recycling are highlighted. Materials used for the packaging of non-liquid dairy products are also discussed. The paper indicates the changes in consumer awareness and behaviour resulting in new requirements for milk and dairy products. Current packaging innovations for dairy products in terms of shape, colour and usability as well as material and the structural form of packaging are presented. The current problem of the packaging of drinking milk and other products in relation to the environment is discussed. The possibilities of using active and intelligent packaging for milk and its products are also explored. The summary presents new systems of bottling and closing equipment for the packaging of drinking milk and dairy products.
Keywords: milk, packaging, definitions, history, systems, functions, materials, plastics, multilayer, active, smart, environment

dr inż. Agnieszka Kawecka
Wykorzystanie opakowań w strategii dyferencjacji produktów mleczarskich

Streszczenie: Wyróżnienie produktu na półce sklepowej stanowi jedno z podstawowych zadań współczesnych strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Rosnący popyt na niekonwencjonalny asortyment produktów mleczarskich zwiększa konieczność wprowadzenia strategii dyferencjacji opakowań produktów. Opakowanie i jego warstwa wizualna stanowią podstawowe narzędzie odróżniania produktów konwencjonalnych od niekonwencjonalnych. W procesie projektowania opakowań konieczne jest zaproponowanie elementów odróżniających opakowania, takich jak kształt opakowań i forma konstrukcyjna, barwy, rysunki i inne elementy graficzne oraz informacje słowne.
Słowa kluczowe: opakowania, dyferencjacja produktowa, strategie marketingowe, niekonwencjonalne produkty mleczarskie

The use of packaging in a dairy product differentiation strategy
Abstract: Distinguishing a product on a store shelf is one of the basic tasks of modern corporate marketing strategies. The growing demand for an unconventional range of dairy products increases the need to implement a product packaging differentiation strategy. The packaging and its visual layer constitute the basic tool for distinguishing conventional from unconventional products. In the packaging design process, it is necessary to propose elements that distinguish the packaging, such as the shape of the packaging and its construction form, colors, drawings and other graphic elements as well as verbal information.
Keywords: packaging, product differentiation, marketing strategies, unconventional dairy products

dr inż. Waldemar Dzwolak
Opakowania jako potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa żywności

Streszczenie: W systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności opakowanie jest postrzegane jako potencjalne źródło lub wektor transmisji zagrożeń biologicznych, chemicznych, fizycznych i alergenowych. W artykule scharakteryzowano ww. grupy zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zanieczyszczeń chemicznych z opakowań do żywności. Ponadto, przedstawiono podstawy prawne dotyczące opakowań do żywności, a także zdefiniowano środki kontroli niezbędne do opanowania zagrożeń pochodzących z opakowań lub transmitowanych za pośrednictwem opakowań.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, opakowania do żywności, materiały kontaktujące się z żywnością, migracja substancji chemicznych, zagrożenia bezpieczeństwa żywności, środki kontroli

Food packaging as a potential source of food safety hazards
Abstract: In food safety management systems, packaging is perceived as a potential source or vector of the transmission of biological, chemical, physical and allergenic hazards. The article describes the above-mentioned groups of hazards, with particular emphasis on the migration of chemical contaminants from packaging to food. In addition, the legal basis for food packaging materials was presented, and the control measures necessary to control hazards from or transmitted through the packaging materials are defined.
Keywords: food safety, food contact materials, food packaging, migration of chemical compounds, food safety hazards, control measures

mgr inż. Patrycja Cichońska
Wykorzystanie opakowań aktywnych i inteligentnych w produkcji jogurtów

Streszczenie: Pakowanie jest jednym z najważniejszych etapów w produkcji żywności i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu jej jakości i bezpieczeństwa. Wśród dynamicznie rozwijających się rozwiązań opakowaniowych znajdują się opakowania aktywne i inteligentne. Opakowanie aktywne zmienia stan pakowanej żywności w celu przedłużenia jej trwałości, poprawy bezpieczeństwa i właściwości sensorycznych, przy zachowaniu wysokiej jakości pakowanej żywności. W produkcji jogurtów zastosowanie znajdują opakowania aktywne z grupy pochłaniaczy tlenu oraz emiterów substancji przeciwdrobnoustrojowych. Opakowania inteligentne jest to grupa opakowań, które umożliwiają śledzenie produktu, odczytywanie warunków środowiskowych wewnątrz lub na zewnątrz opakowania oraz komunikowanie się z konsumentem. W produkcji jogurtów zastosowanie znajdują opakowania inteligentne w postaci wskaźników czasowo-temperaturowych, wskaźników obecności dwutlenku węgla oraz wskaźników świeżości.
Słowa kluczowe: opakowania aktywne, opakowania inteligentne, jogurt, produkcja żywności, żywność fermentowana, żywność probiotyczna

The use of active and intelligent packaging in the production of yoghurt
Abstract: Packaging is one of the most important steps in food production and plays a key role in ensuring its quality and safety. The dynamically developing packaging solutions include active and intelligent packaging. Active packaging changes the state of packaged food in order to extend its shelf life, improve safety and sensory properties, which leads to the preservation of high quality of packaged food. Active packaging from the groups of oxygen absorbers and emitters of antimicrobial substances are used in the yoghurt production. Intelligent packaging allows to track a product, identify environmental conditions inside or outside the package, and communicate with the consumer. In the production of yoghurts, intelligent packaging is used in the form of time-temperature indicators, indicators of the presence of carbon dioxide and indicators of freshness.
Keywords: active packaging, intelligent packaging, yoghurt, food production, fermented foods, probiotic foods

mgr Aldona Kucner
Opakowanie, które sprzedaje

Streszczenie: Opakowanie to pierwszy element kontaktu klienta z produktem. To ono przyciąga wzrok, wzmacnia zainteresowanie zawartością, pomaga dokonać wyboru. W tym artykule znajdą Państwo garść porad na temat tego, jak sprawić, by opakowanie pomagało w sprzedaży produktu.
Słowa kluczowe: opakowanie, marketing, sprzedaż, marka, wartość dodana

Packaging that sells
Abstract: Packaging is the first element of customers contact with the product. It attracts the eye, increases interest in the content, and helps to make a choice. In this article, you'll find useful tips on how to make the packaging help to sell your product.
Keywords: packaging, marketing, selling, branding, added value

dr inż. Elżbieta Tońska, dr hab. inż. Joanna Klepacka
Wybrane składniki zawarte w produktach mlecznych wpływające na układ odpornościowy

Streszczenie: W pracy zwrócono uwagę na ważny temat, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, dotyczący odporności naszego organizmu na zakażenia. Scharakteryzowano kilka wybranych składników żywnościowych mogących mieć wpływ na poprawę kondycji całego organizmu, a przede wszystkim na wzmocnienie układu odpornościowego. Opisano również, jak ważną rolę pełni odpowiednia dieta, w której niezwłocznie muszą się znaleźć produkty mleczne, jako bogate źródło wielu cennych składników wspierających układ immunologiczny.
Słowa kluczowe: układ odpornościowy, produkty mleczne, składniki odżywcze

Selected ingredients contained in dairy products that affect the immune system
Abstract: Important issue of the immunity of our organisms to infections has been raised in this paper, especially significant during the COVID-19 pandemic. Several food ingredients which may increase the overall condition of a body, especially strengthen the immunity system, have been characterized. There is also a description of how important the proper diet is, which needs milk products as a reach source of many significant nutrients which support the immune system.
Keywords: immune system, milk products, nutrients

dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska
Czy należy używać pojęcia „zdrowa żywność”? Jakiej żywności szukają na rynku konsumenci? – cz. 1

Streszczenie: W pracy określono, czy używanie pojęcia „zdrowa żywność” jest prawidłowe, a także scharakteryzowano produkty spożywcze budzące w ostatnich latach szczególne zainteresowanie konsumentów. Omówiono aspekty związane z ich wartością odżywczą, składem chemicznym oraz czynnikami decydującymi o tym, jak mogą wpływać na organizm człowieka. Podano przyczyny zainteresowania konsumentów grupami żywności różnego typu oraz określono, jakie składniki występujące w środkach spożywczych budzą ich największe zainteresowanie.
Słowa kluczowe: żywność, wartość odżywcza, zdrowie, oczekiwania konsumentów, bezpieczeństwo żywności

Should you use the term "healthy food"? What food are consumers looking for on the market? – part 1
Abstract: The paper determines whether the use of the concept of healthy food is correct, and also characterizes food products which have been of particular interest to consumers in recent years. Aspects related to their nutritional value, chemical composition and factors deciding how they can affect the human body were discussed. The reasons for the interest of consumers in food groups of various types were given, and it was determined which ingredients found in foodstuffs arouse their greatest interest. In the second part of our article (the publication of which is planned for December this year), we plan to present the factors influencing the degree of consumer interest in dairy products and determine the expected place of these products on the Polish market, as well as trends related to their development.
Keywords: food, nutritional value, health, consumer expectations, food safety