Przegląd mleczarski 6/2022 Artykuły firmy Kontakt do firmy

01.06.2022

Spis treści | Zamów u wydawcy

prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński, dr inż. Joanna Kazimierowicz
Wypełnienie aktywne intensyfikujące usuwanie fosforu ze ścieków mleczarskich w warunkach beztlenowych

Streszczenie: Powszechnie wskazywaną słabą stroną beztlenowego oczyszczania ścieków, która decyduje o ograniczeniu uniwersalności tej technologii jest niska efektywność usuwania fosforu. Jedną z możliwości wyeliminowania tej wady jest implementacja wypełnień aktywnych, które zwierają domieszki metali, minerałów lub innych elementów wpływających na intensyfikację oczyszczania ścieków. Wypełnienia pozwalają również na szybsze zapewnienie docelowej wydajności oczyszczania oraz ograniczają możliwość wtórnego zanieczyszczenia ścieków związkami chemicznymi. Celem badań było przedstawienie technologii wytwarzania wypełnienia aktywnego wytwarzanego metodą wytłaczania mikroporującego, jego właściwości oraz efektywności w procesie beztlenowego oczyszczania ścieków. Badania obejmowały określenie wpływu domieszek miedzi i żelaza na właściwości otrzymanej wytłoczyny porowatej pod kątem cech użytkowych. Udowodniono, iż wprowadzenie metali warunkuje możliwość skutecznego usuwania związków fosforu podczas oczyszczania ścieków w reaktorach beztlenowych oraz zwiększenie efektywności rozkładu związków organicznych i intensyfikację produkcji biogazu.
Słowa kluczowe: wypełnienia aktywne, reaktory beztlenowe, oczyszczanie ścieków, usuwanie fosforu, roztwarzanie metali, wytłaczanie mikroporujące

Active filling to improving phosphorus removal from dairy wastewater under anaerobic conditions
Abstract: A commonly indicated drawback of anaerobic dairy wastewater treatment is the low effectiveness of phosphorus removal. One possibility to eliminate this disadvantage is the implementation of active fillings that contain metals, minerals, or other elements contributing to wastewater treatment intensification. The aim of the research was to present an active filling produced via microcellular extrusion technology, and to determine its properties and performance in anaerobic dairy wastewater treatment. The influence of copper and iron admixtures on the properties of the obtained porous extrudate in terms of its functional properties was also examined. The use of the filling in anaerobic rectors promoted COD removal, intensified biogas production, and eliminated phosphorus depending on the type of anaerobic reactor and applied technological parameters.
Keywords: active fillings, anaerobic reactors, wastewater treatment, phosphorus removal, dissolution of metals, microporous extrusion

inż. Julia Piątek, inż. Elizaveta Moshnina
Tworzywa sztuczne z recyklingu jako nowe opakowania

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych. Poruszono również kwestie dotyczące środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym, liczb odnoszących się do produkcji, a także składowania tworzyw sztucznych. Ponadto omówiono technologię recyklingu oraz wymagania i zagrożenia związane z ponownym przetwórstwem plastikowych opakowań. 
Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, recykling, opakowania z tworzyw sztucznych, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady z tworzyw sztucznych

Recycled plastics as new packaging
Abstract: The article presents issues related to recycling of plastic packaging. It also addresses issues related to the environment and a closed loop economy, numbers relating to the production as well as storage of plastics. Moreover, the recycling technology as well as requirements and hazards connected with reprocessing of plastic packaging were discussed.
Keywords: plastics, recycling, plastic packaging, closed loop economy, plastic waste

mgr inż. Katarzyna Gorczyńska
Optymalizacja procesów mycia w kontekście rosnących kosztów

Streszczenie: W artykule omówiono różne możliwości zoptymalizowania technologii myjących. Wspomniano o czynnikach wpływających na skuteczność mycia i konieczności indywidualnego dopasowania rodzaju stosowanych środków myjących, jak i samej technologii mycia do mytego środowiska – jego charakterystyki, jak i możliwości zakładów. Przedstawiono propozycje dostępnego, różnego asortymentu preparatów myjących i korzyści ich zastosowania. 
Słowa kluczowe: mycie, skuteczność mycia, preparaty myjące gotowe, wodorotlenek sodu, dodatki do preparatów myjących, mycie jednofazowe

Optimization of washing processes in the context of increasing costs
Abstract: The article discusses various possibilities of optimizing washing technologies. Factors influencing the effectiveness of washing and the need to individually adjust the type of washing agents used, as well as the washing technology itself, to the environment being washed – its characteristics and plant capabilities were mentioned. Proposals of the available, various assortment of cleansing preparations and the benefits of their use were presented.
Keywords: washing, washing efficiency, ready-made washing preparations, sodium hydroxide, additives to washing preparations, single-phase washing

dr Jakub J. Pietrzak
Jak poprawić zarządzanie energią w zakładzie mleczarskim? Kilka praktycznych rozwiązań na obecne czasy

Streszczenie: Wzrost cen energii elektrycznej oraz kosztów zakupów i wytworzenia energii cieplnej prowadzi do poszukiwania sposobów zmniejszania energochłonności poszczególnych procesów w zakładach mleczarskich. Energia cieplna, która w niektórych procesach jest odpadem, może być wykorzystana po podniesieniu temperatury w pompie ciepła nawet do 120ºC. Korzyści ekonomiczne z odzysku ciepła skraplania pozwalają na szybką stopę zwrotu z inwestycji. Co więcej, dzięki świadectwom efektywności energetycznej można odzyskać istotną część kosztów modernizacji instalacji chłodniczych i ciepłowniczych w zakładzie mleczarskim. W artykule zaprezentowano trzy sprawdzone sposoby optymalizacji zarządzania energią w zakładzie: pompa ciepła pracująca z ciepłem skraplania, zmiana parametrów lub czynnika w instalacji chłodniczej oraz poprawa procesu odtajania parowników chłodniczych. 
Słowa kluczowe: freecooling, odzysk ciepła instalacji chłodniczej, pompa ciepła, parametry pracy instalacji chłodniczej, energochłonność procesów technologicznych, odszranianie parowników, optymalizacja instalacji chłodniczej

How to improve energy management in a dairy plant?  A few practical solutions for the present day
Abstract: The increase in electricity prices as well as the costs of purchasing and generating heat leads to the search for ways to reduce the energy consumption of individual processes in dairy plants. Thermal energy, which is a precipitation in some processes, can be used by increasing the temperature in the heat pump even up to 120°C. The economic benefits of condensation heat recovery allow for a quick return on investment. Moreover, thanks to energy efficiency certificates, a significant part of the costs of modernization of cooling and heating installations in a dairy plant can be recovered. The article presents three proven ways to optimize energy management in a plant: a heat pump operating with the heat of condensation, changing parameters or refrigerant in a refrigeration system, and improving the defrosting process of refrigeration evaporators.
Keywords: freecooling, heat recovery of the cooling system, heat pump, parameters of the cooling system, energy consumption of technological processes, defrosting of evaporators, optimization of the cooling system

dr inż. Waldemar Dzwolak
Kultura bezpieczeństwa żywności jako standardowy obszar systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – cz. 2 

Streszczenie: Ocena i/lub pomiar kultury bezpieczeństwa żywności stanowią racjonalną podstawę do monitorowania zachowań, nawyków i praktyk pracowniczych, determinujących poziom bezpieczeństwa wytwarzanej żywności. W artykule scharakteryzowano jakościowe i ilościowe metody pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności oraz opisano różne zestawy kryteriów oceny/pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono bardzo liczne praktyczne przykłady różnych ankiet stosowanych w ilościowej ocenie/pomiarze poziomu kultury bezpieczeństwa żywności, a także wskazano przykłady wizualizacji wyników tej oceny/pomiaru. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, kultura bezpieczeństwa żywności, pomiar kultury bezpieczeństwa żywności, kwestionariusze

Food safety culture as a standard area of food safety management systems – part 2
Abstract: The assessment and/or measurement of the food safety culture is a rational basis for monitoring employee behavior, habits and practices that determine the level of safety of the food produced. The article characterizes the qualitative and quantitative methods of measuring food safety culture and describes various sets of criteria applied for the assessment/measurement of food safety culture. In addition, the study presents numerous practical examples of various questionnaires used in the quantitative assessment/measurement of the level of food safety culture, as well as examples of visualization of the results of this assessment/measurement.
Keywords: food safety, food safety management systems, food safety culture, measurement of food safety culture, questionnaires

mgr Aldona Kucner
Rosnąca rola prosumenta 

Streszczenie: Dziś dla wielu klientów bierna konsumpcja dóbr to za mało. Chcą mieć wpływ na to, co kupują, a nawet współuczestniczyć w produkcji dóbr. Choć to wyzwanie dla firm, warto udostępnić klientom taką możliwość. Dzięki temu zyskuje się wiele nowych pomysłów, a także wielu zaangażowanych i lojalnych odbiorców.
Słowa kluczowe: sprzedaż, konsumpcja, prosumpcja, lojalność klienta

The growing role of the prosumer
Abstract: Today, for many customers, passive consumption of goods is not enough. They want to influence what they buy and even participate in the production of goods. Although it is a challenge for companies, it is worth providing customers with such an opportunity. Thanks to this, a lot of new ideas are gained, as well as a lot of committed and loyal consumers.
Keywords: sale, consumption, presumption, customer loyalty

inż. Karolina Lisińska, mgr inż. Aleksandra Purkiewicz
Czynniki wpływające na jakość mleka kobiecego

Streszczenie: Dieta karmiącej ma wpływ na jej samopoczucie, a także odpowiada, w pewnym stopniu, za kompozycję mleka ludzkiego. Składniki bioaktywne zawarte w mleku matki są ważne w rozwoju dziecka i chronią je przed chorobami i infekcjami. Skład mleka ludzkiego jest w znacznym stopniu uwarunkowany fizjologicznie, jednak dieta ma wpływ na zawartość w mleku matki, m.in. witamin z grupy B, witaminy A, D, selenu, jodu oraz kwasu DHA. Zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, podczas laktacji wskazana jest suplementacja kwasu DHA, witaminy D3, folianów, cynku oraz jodu, a czasami także wapnia. Wykazano, że składniki te należą do najbardziej deficytowych składników w diecie kobiet ciężarnych i karmiących. Niedoborom wapnia, jodu, witaminy D i witamin z grupy B zapobiegać może systematyczne spożycie mleka i przetworów mleczarskich podczas laktacji, ale także przed i w trakcie ciąży. 
Słowa kluczowe: karmienie piersią, mleko kobiece, jakość

Factors affecting the quality of human milk
Abstract: The diet of a breastfeeding mother influences her well-being and also, to some extent, influences the composition of human milk. The bioactive components in breastmilk are important in the development of the baby and protect it from diseases and infections. The composition of human milk is to a large extent physiologically determined; however, the diet has an influence on the content of B group vitamins, vitamin A, D, selenium, iodine and DHA acid, among others. According to the Recommendations of the Polish Gynecological Society during lactation it is advisable to supplement DHA acid, vitamin D3, folate, zinc and iodine and sometimes calcium. It has been shown that these components are among the most deficient in pregnant and lactating women. Deficiencies of calcium, iodine, vitamin D and B vitamins can be prevented by systematic consumption of milk and dairy products during lactation, but also before and during pregnancy. 
Keywords: breastfeeding, breast milk, quality