Przegląd mleczarski 8/2022 Artykuły firmy Kontakt do firmy

05.08.2022

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Waldemar Dzwolak
ISO/TS 22002-4: 2013 – programy warunków wstępnych (PRP) w produkcji opakowań do żywności 

Streszczenie: Specyfikacja techniczna ISO/TS 22002-4: 2013 stanowi uzupełnienie normy ISO 22000 w firmach, które wdrażają normę ISO 22000 w produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych do żywności. W artykule zaprezentowano opis struktury oraz scharakteryzowano zawartość ISO/TS 22002-4 jako elementy składowe programów warunków wstępnych PRP, będących rozwinięciem rozdziału 8.2 normy ISO 22000: 2018, a koniecznych do wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z wymaganiami normy ISO 22000. 
Słowa kluczowe: programy wstępne, PRP, ISO 22000, ISO/TS 22002-4, bezpieczeństwo żywności, opakowania do żywności, materiały opakowaniowe

ISO/TS 22002-4: 2013 – prerequisite programmes (PRP) in the manufacturing of food packaging
Abstract: The technical specification ISO/TS 22002-4: 2013 complements the ISO 22000 standard in companies that implement the ISO 22000 standard in the production of food packaging and packaging materials. The article presents a description of the structure and characterizes the content of ISO/TS 22002-4 specification as components of prerequisite programmes (PRP), which are an extension of chapter 8.2 of ISO 22000: 2018, which are necessary for the implementation of food safety management systems compliant with the requirements of ISO 22000.
Keywords: prerequisite programmes, PRP, ISO 22000, ISO/TS 22002-4, food safety, food packaging, packaging materials

mgr Aldona Kucner
Design Thinking – narzędzie dobre dla każdego

Streszczenie: Projektowanie nowości w odniesieniu do autentycznych potrzeb klientów oraz szybkie i tanie testowanie nowych konceptów to największe zalety design thinking.
Słowa kluczowe: projektowanie, design thinking, innowacje, nowości, rozwój produktu

Design Thinking – a useful tool for everyone
Abstract: Designing new products or services in close relation to the real needs of customers and quick and cheap testing of new concepts are the greatest advantages of design thinking.
Keywords: design, design thinking, innovations, news, product development

dr inż. Bogdan Dec
Zrównoważone opakowania cyrkularne do żywności wyrazem troski o środowisko 

Streszczenie: Przemysł opakowaniowy jest eksponowany w kierunku licznych trendów niosących zarówno szanse, jak i zagrożenia. Komisja Europejska uznała opakowania jako jeden z ważniejszych strumieni odpadów, który powinien być ograniczany i w większym zakresie ponownie wykorzystywany. System prawny Unii Europejskiej nakłada ograniczenia zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wdrożenie unijnych przepisów oznacza szereg nowych obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Strategia dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym oparta na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców umożliwi w dłuższej perspektywie rozwój przedsiębiorstw i maksymalizację zysków przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów. Wzrost wymagań konsumenckich w stosunku do opakowań do żywności coraz częściej dotyczy ograniczania ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Przed branżą opakowaniową stoi obecnie sporo wyzwań związanych z wdrażaniem unijnej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, ale też i szans na zwiększenie swojej konkurencyjności. 
Słowa kluczowe: opakowania do żywności, ochrona środowiska, regulacje prawne, rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka o obiegu zamkniętym, preferencje konsumentów, edukacja ekologiczna

Sustainable circular food packaging is an expression of concern for the environment
Abstract: The packaging industry is exposed to numerous trends with both opportunities and threats. The European Commission has identified packaging as one of the most important waste streams that should be reduced and reused to a greater extent. The legal system of the European Union imposes restrictions aimed at limiting the negative impact of plastic waste on the environment. The implementation of EU regulations means a number of new obligations for entrepreneurs in the field of waste management. A circular economy strategy based on recycling and re-use of raw materials will enable businesses to grow and profit maximized in the long term, while optimizing resource consumption. Increasing consumer requirements in relation to food packaging more and more often concerns reducing their negative impact on the natural environment. The packaging industry is currently facing many challenges related to the implementation of the EU concept of the Circular Economy, but also opportunities to increase its competitiveness.
Keywords: food packaging, environmental protection, legal regulations, extended producer responsibility, circular economy, consumer preferences, environmental education

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Mleko krowie i jego przetwory a bezpieczeństwo żywnościowe ludności świata w świetle wpływu ich produkcji na środowisko i zmiany klimatyczne 

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia roli mleka krowiego i przetworów mlecznych w światowym bezpieczeństwie żywnościowym (ang. food security), ze szczególnym uwzględnieniem walki z głodem w świetle wpływu produkcji mleka na środowisko i potencjalne zmiany klimatyczne. Omówiono światową produkcję mleka krowiego oraz mleka innych ssaków w ostatnich latach, w wybranych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zwrócono uwagę na dostępne na rynku żywności zróżnicowanie asortymentowe produktów mleczarskich oraz szczególne zainteresowania konsumentów wraz z czynnikami decydującymi o podejmowanych decyzjach zakupowych. Przedstawiono szacowane zapotrzebowanie na mleko w najbliższych latach w skali naszego kraju oraz globalnej, uwzględniając potencjalny przyrost ludności. Zwrócono uwagę na warunki aktualnie prowadzonej produkcji mleka, na postęp w zakresie hodowli krów mlecznych, stosowanych systemów utrzymywania stada, sposobu ich żywienia i metod pozyskiwania mleka. Przybliżono coraz bardziej podnoszony problem wytwarzania gazów cieplarnianych związanych z hodowlą bydła mlecznego oraz jego wpływ na zmiany klimatyczne. Zwrócono uwagę na podejmowane działania zmierzające do ograniczania
procesów związanych z tworzeniem się szkodliwych gazów. W podsumowaniu przedstawiono podstawowe dane dotyczące jakości sensorycznej i wartości odżywczej dostępnych na rynku produktów mleczarskich, najbardziej popularnych napojów i innowacyjnych wyrobów mleczarskich zaliczanych wcześniej do tzw. galanterii mleczarskiej [1].
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe świata, mleko zwierzęce, dostępność, produkcja, klimat, środowisko, gazy
cieplarniane

Cow’s milk and dairy products vs food security of the world population in view of the impact of dairy production on the environment and climate change
Abstract: This paper presents the role of cow’s milk and dairy products in global food security, with a particular focus on combating hunger in the light of the impact of animal milk production on the environment and possible climate change. It discusses the global production of cow’s and other mammals’ milk in recent years in selected countries, with particular emphasis on Poland. It also highlights the diversity of the dairy product range available on the food market, and consumers’ specific interests along with the factors that determine the purchasing decisions they take. The paper presents the estimated demand, both national and global, for milk in the coming years, while taking into account the possible population growth. The focus is also placed on the conditions of current milk production, the progres in dairy cow breeding, the herd maintenance systems used, the feeding methods and the milk collection methods. The paper brings to light the increasingly addressed issue of the generation of greenhouse gases associated with dairy cattle breeding and its impact on climate change. Attention is directed to the measures being taken to reduce the processes associated with the generation of harmful gases. The summary presents the basic data on the sensory quality and nutritional value of the most popular beverages and innovative dairy products available on the dairy market, previously classified as the so--called dairy products [1]. In conclusion, available data are presented on the development, access, sensory quality and nutritional value of successive innovative dairy products, such as popular yoghurt, kefir, and famous cottage cheese and a wide range of marketable dairy products.
Keywords: world food security, animal milk, availability, production, climate, environment, greenhouse gases

Klaudia Wiaterek, dr inż. Maria Baranowska 
Wykorzystanie białkowych frakcji mleka i maślanki w produkcji jogurtów 

Streszczenie: W pracy oceniano jakości jogurtów produkowanych z dodatkiem wysokobiałkowych preparatów otrzymywanych z frakcji białek izolowanych z mleka i maślanki, z wykorzystaniem technik membranowych. Określano wpływ połączonego oddziaływania koncentratów białek mleka i maślanki oraz bakterii probiotycznych na wybrane cechy fizykochemiczne jogurtów. Jogurt był produkowany metodą termostatową, wg standardowej technologii, z dodatkiem wysokobiałkowych koncentratów mleka, które umożliwiły ok. dwukrotne zwiększenie zawartości białka. Jakość jogurtów doświadczalnych oceniano po 3 i 21 dniach na podstawie oznaczenia: składu, wartości pH, synerezy oraz twardości. W oparciu o wyniki badań stwierdzono, iż wzbogacenie mleka, przeznaczonego do produkcji jogurtów, w preparaty białek mleka i maślanki oraz czas przechowywania, miały wpływ na skład, synerezę skrzepu jogurtów oraz ich twardość.
Słowa kluczowe: jogurt, frakcje białek mleka, synereza, twardość żelu

Application of milk and buttermilk proteins fractions in yoghurt production
Abstract: The study investigated the quality of yoghurts produced with high-protein preparations obtained from the protein fraction isolated from milk and buttermilk using membrane techniques. The combined effect of milk and buttermilk protein concentrates and probiotic bacteria on selected physicochemical properties of yoghurts was determined. 
The yoghurt was produced with the thermostat method, according to standard technology, with the addition of high-protein milk concentrates, which allowed for an approx. 2-fold increase in the protein content. The quality of the experimental yoghurts was assessed after 3 and 21 days on the basis of the following determination: composition, pH value, syneresis and gel hardness. Based on the research results, it was found that enriching the milk for yoghurt production with milk and buttermilk protein preparations and the storage time influenced the composition, syneresis of the yoghurt gel and their hardness.
Keywords: yogurt, milk protein fractions, syneresis, gel hardness

dr inż. Aleksandra Kalińska-Łukasiewicz, dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
Stres cieplny – jak pomóc krowom w okresie letnim?

Streszczenie: Zmiany klimatu wymuszają na hodowcach bydła w Polsce zmiany w zarządzaniu stadem w okresie wiosenno-letnim. Z tego powodu coraz większą uwagę poświęca się czynnikom związanym ze stresem cieplnym u zwierząt oraz redukcji jego negatywnego wpływu na ich zdrowotność i wskaźniki produkcyjne. Działania mające na celu ograniczenie stresu cieplnego dotyczą zarówno działań wpływających na mikroklimat obory (np. wentylatory, zraszacze, czujniki mikroklimatu), sposób i czas zadawania pasz czy uzupełnienie dawki żywieniowej o witaminę E, drożdże, selen. Problem ten dotyczy zarówno zwierząt dorosłych jak i cieląt, ponieważ komfort termiczny bydła mieści się w przedziale ok. 8-20°C. Zmieniający się klimat sprawia, że wyższe wartości obserwujemy obecnie często już od kwietnia nawet do października. 
Słowa kluczowe: stres cieplny, mikroklimat obory, dobrostan bydła, systemy wentylacyjne, zraszacze

Heat stress - how to help your cows during the summer ?
Abstract: Climate changes force Polish cattle breeders to change the management of the herd in the spring and summer period. For this reason, more and more attention is focused on factors related to heat stress in animals and the reduction of its negative impact on their health and production rates. Activities aimed at reducing heat stress relate to activities influencing the microclimate of the barn (e.g. fans, sprinklers, microclimate sensors), the manner and time of feeding fodder or supplementing the nutritional dose with vitamin E, yeast, and selenium. This problem concerns both adult animals and calves, because the thermal comfort of cattle is in the range of approx. 8-20 ° C. Due to the changing climate, we often observe higher temperatures from April to October.
Keywords: heat stress, barn microclimate, cattle welfare, ventilation systems, sprinklers

mgr inż. Milena Wilga
Mleko wielbłądzie i szubat

Streszczenie: Mleko wielbłądzie w przyszłości może stać się alternatywą dla mleka krowiego. Mleko wielbłądzie wyróżnia duża zawartość witaminy C, nawet do 256mg/l. Mleko nie wykazuje właściwości alergizujących, m.in. dlatego że w jego składzie nie ma β-laktoglobuliny. Mleko wielbłądzie może wywierać korzystny wpływ na chorych na autyzm i cukrzycę. W procesie fermentacji mleka wielbłądziego otrzymywany jest szubat. Produkt korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Zawiera całą gamę witamin i składników mineralnych. Szubatu ze względu na tendencje do kwaśnienia nie eksportuje się. 
Słowa kluczowe: mleko wielbłądzie, szubat, produkty fermentowane, właściwości prozdrowotne

Camel milk and shubat
Abstract: Camel milk perhaps become an alternative to cow's milk in the future. Camel milk is feature by a high content of vitamin C, even up to 256 mg / l. Milk has no allergenic properties, incl. because it does not contain β-lactoglobulin. Camel milk perhaps have a beneficial effect in people with autism and diabetes. Shubate is get in the fermentation process of camel's milk,. The product has a positive effect on the digestive system. It contains a wide range of vitamins and minerals. Due to its sour tendency, shubat is not exported.
Keywords: camel milk, shubat, fermented foods, health properties