Przegląd mleczarski 3/2023 Artykuły firmy Kontakt do firmy

13.03.2023

Spis treści | Zamów u wydawcy

Marta Roguska
Aspekty prawne reklamy w świetle regulacji unijnych i krajowych

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce znakowania i reklamy produktów spożywczych, wśród których swoje miejsce mają również produkty mleczarskie. Europejski rynek artykułów spożywczych, w ramach działań harmonizacyjnych, zmierzających do jego ujednolicenia, doczekał się stworzenia szeroko rozumianego prawa żywnościowego, którego jednym z elementów jest znakowanie i reklama żywności. Tak, jak w przypadku innych towarów i usług, również na tym obszarze stworzone zostały, na poziomie unijnym, odpowiednie regulacje mające tworzyć spójny system prawny wspierany przez ustawodawstwo krajowe. Jego jednym z nadrzędnych celów jest ochrona praw konsumenta, jako najczęstszego adresata reklamy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że na rynku żywności od wielu już lat toczy się walka pomiędzy jej producentami, a jednym z jej przejawów jest intensyfikacja działań marketingowych, zorientowanych na odbiorcę końcowego, czyli konsumenta. Skutkuje to koniecznością sięgania do coraz to nowych metod reklamowych, posługiwania się coraz bardziej złożonymi formami przekazu, w które coraz częściej wtłaczane są różnego rodzaju treści informacyjne. Coraz łatwiej w swoich działaniach przekroczyć, bardzo często, niewidoczną granicę, na której kończą się dozwolone przez prawo działania promocyjne. Przekroczenie tej granicy łączy się najczęściej z naruszeniem usprawiedliwionych i podlegających ochronie praw konsumentów. Prawodawstwo unijne od dawien już bowiem przywiązuje dużą wagę do dbania o interesy tych ostatnich, wśród których poczesne miejsce zajmują prawo do rzetelnej i zrozumiałej informacji o produktach spożywczych, właściwego ich znakowania oraz tworzenia warunków do podejmowania racjonalnych decyzji. Wymogom tym muszą sprostać dzisiejsze działania promocyjne, które winny być oparte o prawdziwą i pełną informację o oferowanym produkcie, jego składzie i właściwościach, źródle pochodzenia itp. Ustawodawca unijny prawa konsumenta stawia na pierwszym miejscu, aczkolwiek określając ich zakres i poziom ochrony, odwołuje się do jednoczesnej potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku unijnego. Powinno to oznaczać konieczność szukania wspólnej drogi dla interesów konsumentów i producentów żywności. 
Słowa kluczowe: reklama, rzetelna informacja, prawa konsumentów, ochrona konsumentów, nieuczciwe praktyki, prezentacja żywności, zakaz wprowadzania w błąd

Legal aspects of Advertising in the Light of EU and National Regulations
Abstract: The article deals with the issue of labelling and advertising of food products, among which dairy products have their place. The European food market, as part of harmonisation efforts aimed at its unification, has seen the creation of a broadly defined food law, one element of which is food labelling and advertising. As in the case of other goods and services, appropriate regulations have been created at EU level in this area too, to create a coherent legal system supported by national legislation. One of its overarching aims is to protect the rights of the consumer, as the most common addressee of advertising. For there is no doubt that there has been a battle between food producers on the food market for many years now, and one of its manifestations is the intensification of marketing activities, oriented towards the end user, i.e. the consumer. This has resulted in the need to resort to ever new advertising methods, using ever more complex forms of communication into which various types of information content are increasingly forced. It is becoming increasingly easy in one's actions to cross the very often invisible boundary where the actions permitted by law end. Crossing this boundary is most often associated with an infringement of legitimate and protectable consumer rights. EU legislation has long since attached great importance to the interests of the latter, among which are the right to reliable and comprehensible information on food products, proper labelling and the creation of conditions for rational decision-making. These requirements must be met by today's promotional activities, which must be based on truthful and complete information about the product on offer, its ingredients and properties, source of origin, etc. The EU legislator places consumer rights at the forefront, albeit by defining their scope and level of protection, while referring to the simultaneous need to ensure the smooth functioning of the EU market. This should imply the need to seek a common ground for the interests of consumers and food producers.
Keywords: advertising, reliable information, consumer rights, consumer protection, unfair practices, food presentation, prohibition of misleading

mgr Aldona Kucner
Konferencje i spotkania branżowe – jak dobrze je wykorzystać? 

Streszczenie: Spotkania branży mogą być doskonałym miejscem do budowania marki firmy i wzmacniania jej pozycji sprzedażowej.
Słowa kluczowe: konferencje, spotkania, PR, marketing, sprzedaż

Conferences and Industry Meetings - How to Use Them Well?
Abstract:Industry meetings can be a great possibility to build a company's brand and strengthen its sales position.
Keywords: conferences, meetings, PR, marketing, sales

inż. Katarzyna Złotkowska, mgr inż. Aleksandra Purkiewicz
Innowacyjne opakowania w przemyśle mleczarskim

Streszczenie: Opakowania stanowią bardzo ważny element marketingowy w produkcji mleczarskiej. Powinny być one funkcjonalne, atrakcyjne dla konsumenta, a przede wszystkim zapewniające wysoką jakość produktu. Na przestrzeni lat znacząco poszerzył się asortyment produktów mleczarskich, a w konsekwencji – ewaluował także rynek opakowań. Dobre opakowanie musi chronić składniki odżywcze w produkcie, hamować reakcje fizykochemiczne i biochemiczne związane z obecnością enzymów, procesem oksydacji i hydrolizy, a także chronić produkt narażony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nowoczesne sposoby pakowania mleka i jego przetworów stanowią opakowania aktywne i inteligentne, pakowanie próżniowe i w modyfikowanej atmosferze, a także pakowanie z zastosowaniem nanotechnologii. W trosce o aspekt środowiskowy wdrażane są opakowania ekologiczne – ze źródeł odnawialnych, biodegradowalne, a także jadalne. Bez względu na rodzaj opakowania i zastosowaną technologię, opakowania muszą spełniać szereg norm jakościowych i zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu.
Słowa kluczowe: mleko, opakowania, innowacje w opakowalnictwie 

Innovative Packaging in the Dairy Industry
Abstract: Packaging is a very important marketing element in dairy production. They should be functional, attractive to the consumer and, above all, ensure high quality of the product. Over the years, the range of dairy products has significantly expanded, and as a consequence, the packaging market has also evolved. Good packaging must protect the nutrients in the product, inhibit physicochemical and biochemical reactions related to the presence of enzymes, oxidation and hydrolysis, and protect the exposed product from mechanical damage. Modern methods of packaging milk and its products are active and intelligent packaging, vacuum packaging and packaging in a modified atmosphere, as well as packaging with the use of nanotechnology. Out of concern for the environmental aspect, ecological packaging is implemented - from renewable sources, biodegradable and also edible. Regardless of the type of packaging and the technology used, packaging must meet a number of quality standards and ensure high quality and safety of the product.
Keywords: milk, packaging, innovations in packaging

dr inż. Bielecka Marika
Pojemność antyoksydacyjna mleka

Streszczenie: Mleko jest bogatym źródłem biologicznie aktywnych związków, które mogą wpływać na szereg funkcji fizjologicznych. W badaniach wykazano, że wiele składników mleka zapewnia jednocześnie ochronę immunologiczną oraz homeostazę pro- i antyoksydacyjną nowonarodzonym ssakom. Większość składników mleka: białka, peptydy, aminokwasy, witaminy, enzymy, skoniugowany kwas linolowy, koenzym Q10, wykazuje wysoką aktywność antyoksydacyjną. Przy czym, całkowita pojemność antyoksydacyjna mleka, w tym zawartość antyoksydantów lipofilnych, w największym stopniu zależne są od technologii żywienia krów mlecznych. Niezależnie od tego, potencjał antyoksydacyjny mleka w dużym stopniu zależny jest od stanu zdrowia zwierząt oraz stadium laktacji. Wiedza dotycząca wpływu czynników genetycznych i fizjologicznych na aktywność antyoksydacyjną mleka jest wciąż niewielka, a metody jej oceny niewystandaryzowane. Niniejszy przegląd stanowi próbę prezentacji najnowszych informacji z tego zakresu.
Słowa kluczowe: mleko surowe, antyoksydanty hydro- i lipofilne, potencjał antyoksydacyjny

Total Antioxidant Capacity of Milk
Abstract: Milk is a rich source of biologically active compounds that can affect a of physiological functions. Studies have shown that many milk components simultaneously provide immune protection and pro- and antioxidant homeostasis in newborn mammals. Milk components: proteins, peptides, amino acids, vitamins, enzymes, conjugated linoleic acid, coenzyme Q10, show high antioxidant activity. The total antioxidant capacity of milk, including the content of lipophilic antioxidants, depends to the greatest extent on the technology of feeding dairy cows. Regardless of this, the antioxidant potential of milk is largely dependent on the animal's health and stage of lactation. Knowledge about the influence of genetic and physiological factors on the antioxidant activity of milk is still limited, and the methods of its assessment are not standardized. This review is an attempt to present the latest information in this field.
Keywords: raw milk, hydrophilic antioxidant, lipophilic antioxidant, total antioxidant capacity 

dr inż. Waldemar Dzwolak
Dobre praktyki higieniczne w pozyskiwaniu mleka surowego

Streszczenie: Stosowanie dobrych praktyk higienicznych GHP w produkcji i pozyskiwaniu mleka surowego ma kluczowy wpływ bezpieczeństwo mleka oraz jego przetworów. W artykule przedstawiono źródła wytycznych do GHP w pozyskiwaniu mleka surowego związane z kodeksami praktyk CAC FAO/WHO, przepisami prawa żywnościowego UE i standardem GLOBALG.A.P. Opracowanie zawiera opis niektórych obszarów GHP dotyczących podstawowych elementów infrastruktury gospodarstwa oraz pracowników, w kontekście potencjalnych zanieczyszczeń krzyżowych mleka surowego. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, GHP, dobre praktyki, mleko surowe, produkcja podstawowa, higiena udoju

Good Hygiene Practices in Raw Milk Purchasing
Abstract: The application of good hygienic practices GHP in the production and purchasing of raw milk has a key impact on the safety of milk and milk products. The article presents the sources of guidelines for GHP in purchasing of raw milk related to the CAC FAO/WHO codes of practices, EU food law and the GLOBALG.A.P standard. The paper contains a description of some GHP areas related to the basic elements of the farm infrastructure and employees, in the context of potential cross-contamination of raw milk.
Keywords: food safety, GHP, good practices, raw milk, primary production, milking hygiene

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Szkodliwe zanieczyszczenia mleka krowiego i jego przetworów w świetle aktualnych informacji o zezwoleniu na spalanie węgla brunatnego i innych materiałów w paleniskach domowych 

Streszczenie: Celem opracowania jest omówienie zanieczyszczeń mleka i przetworów mlecznych – spowodowane zmianami składu chemicznego powietrza atmosferycznego oraz odczynu pH wody w naturalnym środowisku. Zmiany mogą następować pod wpływem zmian prawa pozwalającego na spalanie najgorszej jakości węgla kamiennego oraz węgla brunatnego w paleniskach domowych. Równolegle zezwolono na spalanie różnych odpadów oraz zużytych mebli i innych gabarytów. Należy podkreślić, że nadal następuje nielegalne rozprzestrzenianie w środowisku takich substancji jak: zużyte oleje, smary, ropa naftowa, benzyna, nawozy, detergenty, silne kwasy, zasady, fenole, krezole, sole metali ciężkich oraz wiele innych szkodliwie działających, chemicznych związków na otoczenie i samego człowieka. Przedstawiono szczegółowo węgiel brunatny jako paliwo mniej wartościowe i historycznie młodsze w porównaniu do węgla kamiennego. Przybliżono skutki spalania węgla brunatnego w postaci wielu szkodliwych związków chemicznych o silnym działaniu chorobotwórczym na organizmy żywe. Omówiono relacje między chemicznym zagrożeniem zanieczyszczenia elementów środowiska, głównie atmosfery i potencjalnym zanieczyszczeniem żywności, w tym mleka krowiego i jego przetworów. Zwrócono uwagę na przepisy prawa żywnościowego obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, które uwzględniają konieczne ograniczenia w proponowanych sposobach spalania  niestosowanych dotąd paliw kopalnianych. W podsumowaniu opisano skutki gospodarcze i społeczne wieloletniego spalania węgla brunatnego w gospodarstwach domowych w Polsce.
Słowa kluczowe: węgiel, paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, zagrożenie, atmosfera, zanieczyszczenie, choroby

Harmful Contamination of Cow’s Milk and Dairy Products in View of the Current Authorisation of the Burning of Brown Coal and Other Materials in Households
Abstract: This paper discusses the contamination of milk and dairy products caused by changes in the chemical composition of atmospheric air and the pH of water in the natural environment. These changes may be influenced by adjustments in the law allowing the worst quality hard and brown coal to be burnt in households. At the same time, the burning of various types of waste and used furniture and other bulky items has been permitted. It should be emphasised that there is still an illegal proliferation of substances such as used oils, lubricants, petroleum, benzine, fertilisers, detergents, strong acids, bases, phenols, cresols, heavy metal salts and many other harmful chemical compounds in the environment affecting humans. Brown coal was presented in detail as a less valuable and historically younger fuel compared to hard coal. The effects of brown coal combustion in the form of a number of harmful chemical compounds with strong pathogenic effects on living organisms are presented. The relationship between the chemical threat of contamination of environmental elements, mainly the atmosphere, and the potential contamination of food, including cow’s milk and dairy products, was also discussed. Attention is drawn to the provisions of food law in force in Poland and the European Union, which take into account the necessary restrictions in the proposed methods of combustion of fossil fuels unused to date. The conclusion identifies the economic and social consequences of the long- -term combustion of brown coal in Polish households.
Keywords: coal, fuel, brown coal, hazard, atmosphere, contamination, diseases