Przegląd mleczarski 5/2023 Artykuły firmy Kontakt do firmy

09.05.2023

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Agnieszka Kawecka
Trendy w projektowaniu opakowań w 2023 roku

Streszczenie: Projektowanie opakowań stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw branży spożywczej, ze względu na mnogość i kompleksowość funkcji pełnionych przez opakowania. Dodatkowo zmiany rynkowe, mody i oczekiwania konsumentów stanowią dodatkowe wyzwanie i potrzebę częstej zmiany warstwy wizualnej opakowań. Determinanty wpływające na współczesne opakowania mają zróżnicowany charakter od czynników ekonomicznych i prawnych, po społeczne i środowiskowe. Część trendów widocznych na rynku ma charakter stały i rozwój w tym kierunku będzie gwarantował spełnienie wymagań prawnych, a także rosnących wymagań konsumentów. 
Słowa kluczowe: projektowanie opakowań, warstwa wizualna, personalizacja, maksymalizm, ekoprojektowanie

Trends in Packaging Design in 2023
Abstract: Packaging design is a challenge for food industry enterprises due to the multitude and complexity of functions performed by packaging. In addition, market changes, fashions and consumer expectations are an additional challenge and the need to change the visual layer of packaging frequently. Determinants affecting modern packaging vary from economic and legal to social and environmental factors. Some of the trends visible on the market are permanent and development in this direction will guarantee the fulfillment of legal requirements, as well as the growing demands of consumers.
Keywords: packaging design, visual layers, personalization, maximalism, eco-design

dr inż. Maria Baranowska, dr inż. Marika Bielecka
Rekomendacje w zakresie rozwoju żywności, żywienia i technologii na 2023 roku

Streszczenie: Świat żywności przyspiesza, a producenci muszą być czujni aby nie stracić kontaktu z klientem, którego wybory żywieniowe są bardzo osobiste. Wiedza o aktualnych zmianach w kierunkach rozwoju żywności i żywienia może być wykorzystana jako narzędzie, które pozwala przedsiębiorstwom branży mleczarskiej podejmować lepsze decyzje na przyszłość i skutecznie aplikować nowatorskie pomysły. Artykułu przedstawia kilka strategicznych rekomendacji w rozwoju żywności z uwzględnieniem produktów mleczarskich podyktowane preferencjami i potrzebami konsumentów, które pomogą wspomóc podejmowanie decyzji biznesowych dostosowanych do aktualnych i przyszłych realiów. Patrząc w przyszłość tego roku oraz mając na uwadze informacje przedstawione publikacjach z 2018 r. i 2022 r aktualnie zostaną omówione najważniejsze i nowe trendy wskazane przez analityków lub zredefiniowane już istniejące kierunki rozwoju żywności i żywienia do których należą: zdrowie i dobre samopoczucie, zrównoważony rozwój oraz znaczenie technologii informatycznych.
Słowa kluczowe: zdrowie, dobre samopoczucie, zrównoważony rozwój, Przemysł 4,0

Recommendations for Food, Nutrition and Technology Progress for 2023
Abstract: The world of food is accelerating, and producers need to be mindful that don't lose touch with customers whose nutrition choices are very personal. Knowledge of the current changes in food and nutrition trends may be used as a tool that helps dairy businesses make better decisions for the future and effectively implement innovative ideas.
The paper presents some strategy recommendations in food development with dairy products, dictated by consumer preferences and requirements, which will help support business decisions adapted to current and future realities.  Looking into the future of this year and with the information presented in 2018 and 2022 publications currently in mind, the most important and new trends identified by analysts or redefined already existing directions of food and nutrition trends will be reviewed, which include: health and well-being, sustainability and the significance of IT technology.
Keywords: health, wellness, sustainability, Industry 4.0

Marta Roguska
Unijne regulacje prawne dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych / Problematyka stosowania oświadczeń zdrowotnych w zakresie probiotyków

Streszczenie: Producenci żywności od wielu już lat konkurują między sobą, chcąc wzbudzić jak największe zainteresowanie konsumentów swoimi produktami. W tym celu, stosują różnego rodzaju formy etykietowania, prezentacji i reklamy żywności, wprowadzanej przez nich na rynek spożywczy. Producenci, chcąc pozyskać konsumenta, który jest przecież odbiorcą końcowym ich produktów, posługują się coraz bardziej złożonymi formami przekazu, za pomocą których porozumiewają się z konsumentem i przekazują mu różnego rodzaju treści informacyjne. Takim rodzajem dobrowolnego przekazu są właśnie oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, stwierdzające, sugerujące lub dające do zrozumienia, że dany produkt ma szczególne właściwości, a tym samym mogące wpływać na jego postrzeganie przez konsumentów, w tym przede wszystkim w zakresie zdrowia. Zasadniczym aktem regulującym omawianą kwestię jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Celem omawianej regulacji jest harmonizacja i ujednolicenie zasad stosowania przez podmioty obecne na rynku, oświadczeń dotyczących żywności, a tym samym zapewnienie konsumentom należytej ochrony prawnej, dostarczenie wiedzy pozwalającej na świadome podjęcie decyzji w zakresie nabywanych produktów spożywczych oraz stworzenie równych warunków konkurencji dla branży spożywczej. Rozporządzenie wprowadza bowiem ogólne zasady, odnoszące się do wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, jak również szczególne wymagania, odnoszące się do danego rodzaju oświadczenia, których jedynie łączne spełnienie czyni dopuszczalnym ich stosowanie. 

Od wielu lat aktualny pozostaje także problem etykietowania, promowania i reklamowania produktów spożywczych, poprzez wykorzystywanie w tym celu oświadczeń, dotyczących probiotyków, czyli takich, które w swej treści zawierają komunikat „probiotyk” lub „zawiera probiotyk”. Problematyka stosowania tego rodzaju przekazu wynika w głównej mierze z wytycznych zawartych w dokumencie „Wskazówki dotyczące wdrażania Rozporządzenia nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności – Wnioski Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCFCAH) z dnia 14 grudnia 2007 roku. Pomimo, iż dokument ten nie posiada żadnego formalnego statusu prawnego, to nadal jest on uważany przez Komisję Europejską za punkt odniesienia dla probiotyków. Zawarte w nim wytyczne stosowane są także przez większość państw członkowskich Unii Europejskiej. W ostatnich jednak latach sytuacja ta ulega pewnym zmianom i niektóre z państw członkowskich wydają krajowe wytyczne zezwalające na stosowanie terminu „probiotyk”.
Słowa kluczowe: oświadczenia żywieniowe, oświadczenia zdrowotne, probiotyki

Legal Regulations of the European Union on Nutrition and Health Claims. The Issue of the Use of Health Claims with Regard to Probiotics
Abstract: Food producers have been competing with each other for many years, willing to arouse the greatest possible interest of consumers in their products. For this purpose, they use various forms of labelling, presentation, and advertising of food which they introduce into the food market. Producers, in order to win over the consumer, who is after all the final recipient of their products, use increasingly complex forms of message, through which they communicate with the consumer and provide them with information content of various kind. Such types of voluntary communication are nutrition and health declarations, stating, claiming, suggesting, or implying that a given product has specific properties, thus capable of affecting its perception by consumers, primarily in the field of health. The essential act regulating the discussed issue is Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. The objective of this Regulation is to harmonise and unify the rules for the use of food claims by entities currently present on the market, and thus to provide consumers with appropriate legal protection, to provide knowledge enabling them to make an informed decision on the food products to be purchased, and to create equal conditions of competition for the food industry. The Regulation lays down general rules relating to all nutrition and health claims, as well as specific requirements relating to a particular type of claim, only cumulative fulfilment of which makes their use admissible. 

For many years, the problem of labelling, promotion, and advertising of food products has also remained valid, by using for this purpose statements regarding probiotics, i.e. those that contain the message "probiotic" or "contains probiotic" in their content. The issue of the use of this type of message arises mainly from the guidelines contained in the document “Guidance on the implementation of Regulation 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods – Conclusions of the Standing Committee on Food Chain and Animal Health (SCFCAH)” of 14 December 2007. Although this document has no formal legal status, it is still considered by the European Commission as a reference point for probiotics. The guidelines contained there are also applied by most Member States of the European Union, although this situation has somewhat changed in recent years and some of them issue national guidelines authorising the use of the term 'probiotic'.
Keywords: nutrition claims, health claims, probiotics

dr inż. Marcin Dębowski
Ewolucja jako kluczowy aspekt transformacji energetycznej w celu osiągniecia zeroemisyjności w przemyśle

Streszczenie: W gronie naukowym występuje podział pomiędzy grupą, która uważa, że człowiek swoimi działaniami powoduje pogorszenie stanu klimatu, co w efekcie będzie powodowało: susze, powodzie, smog fotochemiczny, redukcję warstwy ozonowej, zmniejszanie się powierzchni lodowców, jak również obserwowane w ostatnich latach zjawiska pogodowe. Istnieje również grupa, która uważa że wpływ ludzkości na klimat jest marginalny. Zmiany w klimacie są stałym procesem od tysięcy lat, a wyemitowane związki chemiczne przez cywilizację mają małe znaczenie w globalnym procesie. Obie grupy uznają jednak potrzebę poprawy efektywności energetycznej, a co za tym idzie potrzebę podejmowania działań mających na celu ograniczenie zużycia energii. W pracy pokazano jak przykładowe modernizacje wpływają na emisję gazów cieplarnianych, a co za tym ślad węglowy organizacji oraz produktu. 
Słowa kluczowe: ślad węglowy; limity emisji; efektywność energetyczna

Evolution as a key aspect of the energy transformation in order to achieve zero emissions in the industry
Abstract: In the scientific community, there is a division between the group that believes that man's actions cause the deterioration of the climate, which will result in droughts, floods, photochemical smog, reduction of the ozone layer, reduction of the surface of glaciers, as well as weather phenomena observed in recent years. There is also a group that believes that humanity's impact on the climate is marginal. Climate change has been a constant process for thousands of years, and the greenhouse gas emitted by civilization are of little importance in the global process. However, both groups recognize the need to improve energy efficiency, and thus take action to reduce energy consumption. The work shows how exemplary modernizations affect greenhouse gas emissions, and thus the carbon footprint of the organization and the product.
Keywords: carbon footprint; emission limits; energy efficiency

prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński, dr inż. Joanna Kazimierowicz, prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski
Charakterystyka warunków środowiskowych i parametrów technologicznych beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich w aspekcie aktywności mikroorganizmów anaerobowych i efektywności biodegradacji zanieczyszczeń

Streszczenie: Beztlenowe oczyszczanie ścieków to wciąż dynamicznie rozwijająca się technologia, pozwalająca na skuteczną degradację związków organicznych i produkcję biogazu. Popularność reaktorów fermentacyjnych wiąże się z faktem, iż w wielu aspektach mają one istotną przewagę nad metodami tlenowymi, która została udowodniona nie tylko w pracach eksperymentalnych, ale przede wszystkim obiektach pracujących w dużej skali. Mimo to wciąż istnieje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań oraz udoskonalania obecnie eksploatowanych systemów beztlenowych, czego dowodem jest liczba badań realizowanych przez ośrodki naukowe i wdrożeniowe na całym świecie. Najważniejsze kierunki poszukiwań dotyczą poprawienia stabilności pracy bioreaktorów, a także zwiększenia odporności mikroorganizmów na zmienne i niekorzystne parametry technologiczne oraz warunki środowiskowe. 
Słowa kluczowe: reaktory beztlenowe, mikroorganizmy beztlenowe, oczyszczanie ścieków, fermentacja metanowa, warunki środowiskowe, parametry technologiczne

Characteristics of Environmental Conditions and Technological Parameters of Anaerobic Treatment of Dairy Wastewater in Terms of the Activity of Anaerobic Microorganisms and the Efficiency of Biodegradation of Pollutants
Abstract: Anaerobic wastewater treatment is still a dynamically developing technology that allows for the effective degradation of organic compounds and the production of biogas. The popularity of fermentation reactors is related to the fact that in many aspects they have a significant advantage over aerobic methods, which has been proven not only in experimental work, but above all in large-scale facilities. Despite this, there is still a need to search for new solutions and to improve the currently exploited anaerobic systems, as evidenced by the amount of research carried out by scientific and implementation centers around the world. The most important directions of research relate to improving the stability of bioreactors, as well as increasing the resistance of microorganisms to changing and unfavorable technological parameters and environmental conditions.
Keywords: anaerobic reactors, anaerobic microorganisms, wastewater treatment, methane fermentation, environmental conditions, technological parameters