Przegląd mleczarski 10/2018 Artykuły firmy Kontakt do firmy

08.01.2021

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Agnieszka Kawecka
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich

Streszczenie: Opakowania stanowią istotny element ochrony, logistyki i promocji zapakowanych produktów. Jednak opakowania mogą także powodować zagrożenia natury fizycznej, biologicznej lub chemicznej, dlatego wymagania względem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawarte są w wielu aktach prawnych. Istotną kwestią w zapewnieniu bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych jest odpowiedni dobór materiału do pakowanego produktu ze względu na skład chemiczny środka spożywczego oraz warunki kontaktu takie jak czas i temperatura. Dokumentem potwierdzającym zgodność materiału opakowaniowego lub opakowania z wymaganiami ustanowionymi względem materiałów do kontaktu z żywnością jest deklaracja zgodności, która w formie pisemnej musi być dostarczana wraz z materiałem na wszystkich etapach obrotu materiałami poza handlem detalicznym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa opakowań istotne dla producentów zapakowanej żywności.
Słowa kluczowe: opakowania do żywności, tworzywa sztuczne, deklaracja zgodności, bezpieczeństwo opakowań

Safety of packaging materials and packaging from the perspective of the producer of packed dairy products
Abstract: Packaging is an important element of protection, logistics and promotion of packaged products. However, packaging can also cause physical, biological or chemical hazards, and therefore the requirements for materials intended for contact with food are included in many legal acts. An important issue in ensuring the safety of packaging materials is the appropriate selection of material for the packaged product due to the chemical composition of the food and contact conditions such as time and temperature. The document confirming the conformity of the packaging material or packaging with the requirements established for food contact materials is a declaration of conformity, which must be provided in writing together with the material at all stages of trading in materials outside the retail trade. The aim of the article is to draw attention to the issues of packaging safety that are important for producers of packaged food.
Keywords: food packaging, plastics, declaration on conformity, packaging safety

dr inż. Waldemar Dzwolak
Wymagania ISO 22000: 2018 – Cz. 1. Kontekst organizacji, przywództwo i planowanie

Streszczenie: Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego wymaganiom normy ISO 22000: 2018. W opracowaniu przedstawiono wymagania normy ISO 22000 dotyczące kontekstu organizacji, przywództwa i planowania. Przedstawiono charakterystykę wymogów w zakresie zrozumienia organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także opisano wymagania związane z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa i polityką oraz celami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponadto, opisano wymagania w zakresie planowania oraz działań odnoszących się do ryzyk i szans, z podaniem praktycznych przykładów interpretacji nowych obszarów wymagań normy ISO 22000: 2018.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, ISO 22000, polityka bezpieczeństwa żywności, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie

ISO 22000: 2018 requirements – Part 1. Context of the organization, leaderships and planning
Abstract:The article is the first part of set of publications aimed at requirements contained in ISO 22000: 2018 standard. In the paper some requirements of the ISO 22000 standard related to the context of the organization, leadership and planning are presented. Characteristics of requirements pertaining to understanding the organization and its context, the needs and expectations of interested parties and the scope of the food safety management system are described. The article likewise characterizes requirements regarding to commitment of the top management, food safety policy and objectives of the food safety mamagement system. Moreover, some requirements concerning planning and actions to address risks and opportunities  are desrcribed wich are supported with practical interpretation of the new areas of the ISO 22000: 2018 requirements.
Keywords: food safety, ISO 22000, food safety policy, context of the organization, leadership, planning

mgr Adam Fotek
Zmiany w prawie dotyczącym opakowań dla przemysłu mleczarskiego

Streszczenie: W artykule omówiono zmiany, jakie zaszły w prawie dotyczącym opakowań do produktów mleczarskich.
Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, puszki lakierowane, materiały do kontaktu z żywnością, opakowania do żywności

Changes in the law on packaging for the dairy industry
Abstract: The article discusses the changes that have taken place in the law on packaging for dairy products.
Keywords: plastics, varnished cans, materials in contact with food, food packaging

dr inż. Małgorzata Nowacka, mgr inż. Jolanta Kurowska
Opakowania w branży mleczarskiej

Streszczenie: Przemysł spożywczy jest obecnie największym odbiorcą opakowań i materiałów opakowaniowych. Większość produktów spożywczych wymaga zastosowania różnego rodzaju opakowania, co jest szczególnie istotne w przypadku wyrobów mleczarskich. Główną rolą opakowań jest ochrona oraz utrzymanie dobrej jakości zapakowanych produktów podczas produkcji, transportu oraz sprzedaży. Ponadto opakowanie jest nośnikiem informacji o produkcie i wykorzystywane jest jako element zachęcający konsumenta do zakupu. Nie bez znaczenia jest też wygoda użytkowania produktu przez konsumenta oraz jego estetyka. Opakowania do żywności są produkowane głównie z tworzywa sztucznego, papieru, kartonu, metalu oraz szkła, przy czym coraz częściej wykorzystuje się nowe rozwiązania opakowaniowe tj. opakowania aktywne i inteligentne.
Słowa kluczowe: opakowania, przemysł mleczarski, rodzaje opakowań, bezpieczeństwo opakowań

Packaging for dairy products
Abstract: The food industry is currently the largest recipient of packaging. Most of food products require different types of packaging, which are especially important for dairy products. The main role of packaging is to protect and maintain good quality of food products during production, transport and sales. Moreover, the packaging give information about the product and it is used as an element which encouraging the consumer to purchase the product. The convenience of using the product by the consumer and its aesthetics is also important. Food packaging is mainly made from plastic, paper, cardboard, metal and glass, however there is observed the increase of use new packaging solutions, i.e. active and intelligent packaging.
Keywords: packaging, dairy industry, type of packaging, packaging safety

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Opakowanie jako marketingowy bodziec współkreowany przez nabywców i oferentów

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z opakowaniem produktów konsumpcyjnych, w tym mleczarskich, jako ważnym bodźcem stymulującym postawy i zachowania nabywców. Podkreślono, że powinno być ono przygotowywane wspólnie przez oferentów i nabywców, zgodnie z założeniami podejścia prosumpcyjnego. Udział nabywców jako prosumentów w tym procesie pozwala na wykreowanie opakowania lepiej spełniającego ich oczekiwania, co jest korzystne dla nich i dla oferentów. Kluczowym zagadnieniem jest jednak fakt, czy współcześni nabywcy są gotowi do spełniania tej roli marketingowej, a tym samym, czy dysponują potencjałem prosumpcyjnym. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono ogólnopolskie badania empiryczne, których wyniki wskazują, że aż 41% respondentów chciało brać udział w tworzeniu elementów oferty marketingowej, ale tylko znikomy odsetek badanych miał w tym zakresie jakieś wcześniejsze doświadczenia. W projektowaniu opakowań brało udział zaledwie 2,9% ankietowanych. Z punktu widzenia oferentów produktów mleczarskich ważne jest także, że respondenci niezbyt dobrze oceniali oferentów ze względu na ich działania zmierzające do aktywizowania nabywców. Dlatego, oferenci produktów mleczarskich powinni dążyć do wykorzystania potencjału prosumpcyjnego zidentyfikowanego wśród respondentów, aktywnie zmieniając ich niepochlebne opinie na temat wzajemnej współpracy.
Słowa kluczowe: opakowanie, nabywca, oferent, prosument, prosumpcja, współpraca, produkt mleczarski

Packaging as the marketing incentive co-created by purchasers and offerors
Abstract: In the article chosen aspects related to a packaging of consumptive products, including dairy ones, were presented. The packaging was shown as important incentive influencing on attitudes and behaviours of purchasers. It should be prepared by offerors and buyers together according to the prosumptive approach. The participation of purchasers as prosumers in this process allows to create the packaging satisfying their expectations in the better way. It is favourable for them and for offerors. The contemporary purchasers’ readiness to play the role of prosumers and their prosumptive potential are the key matters. To identify these aspects the nationwide empirical researches were conducted. Their results showed that 41% of respondents wanted to participate in creating the elements of marketing offer but only a few percentages of them had any experiences in this scope. Only 2,9% of respondents took part in the preparing a packaging. With point of view of offerors of dairy products the negative opinions of respondents related to offerors’ activities aiming to stimulation purchasers have important meaning. That’s why offerors of dairy products should strive for using prosumptive potential identified in the case of respondents. Offerors should try to change negative opinions about the common co-operation too.
Keywords: packaging, purchaser, offeror, prosumer, prosumption, co-operation, dairy product

dr inż. Bartłomiej Kabaja, dr inż. Agnieszka Kawecka
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich

Streszczenie: Duża liczba i różnorodność produktów mleczarskich na rynku wzmaga konkurencje między producentami i markami. Opakowania traktowane są jako wyróżnik marki na półce sklepowej i producenci powinni zadbać o wyróżnienie swoich produktów spośród pozostałych. Wybór optymalnego projektu opakowania może być podyktowany obiektywnymi wynikami badań eyetrackingowych. Badania te pozwalają na ocenę projektu opakowania, etykiety czy półki sklepowej, aby w sposób optymalny skupić uwagę klientów na żądanych elementach.
Słowa kluczowe: opakowania, projekt opakowania, badania neuromarketingowe, eyetracking

Eyetracking in increasing sales of dairy products
Abstract: The large number and variety of dairy products on the market increases competition between producers and brands. The packaging is treated as a brand distinction on the store shelf and manufacturers should take care to distinguish their products from the others. The choice of the optimal packaging design can be dictated by objective results of eyetracking research. These tests allow evaluating the design of the packaging, label or shopping shelf, in order to optimally focus the attention of customers on the desired elements.
Keywords: packaging, packaging design, neuromarketing research, eyetracking

mgr Agnieszka Jeżewska
Mleko i produkty mleczne jako posiłek lub przekąska w diecie wegetarian

Streszczenie: Mleko i produkty mleczne są częstym składnikiem posiłków ludzi na całym świecie. Niekiedy mogą stanowić bardzo cenne źródło niezbędnych składników odżywczych w różnych dietach eliminacyjnych. Mleko i jego przetwory są kluczowym produktem w diecie wegetarian. Dodatkowo łatwa dostępność mleka pozwala wegetarianom spożywać zbilansowane pod kątem składników odżywczych posiłki podczas wyjazdów i podróży oraz korzystając z ogólnodostępnych stołówek i restauracji.
Słowa kluczowe: mleko i produkty mleczne, wegetarianizm, białka mleka

Milk and dairy products as a full meal or a snack in a vegetarian diet
Abstract: Milk and dairy products are common ingredients of people’s meals all over the world. Sometimes they can be a valuable source of crucial nutrients in various exclusion diets. Milk and its products are fundamental in vegetarian diet. Moreover milk is really common product so vegetarians can consume balanced meals, rich in basic nutrients during trips and travels, using almost every cafeteria and restaurant.
Keywords: milk and dairy products, vegetarianism, milk protein.