Przegląd mleczarski 3/2022 Artykuły firmy Kontakt do firmy

02.03.2022

Spis treści | Zamów u wydawcy

dr inż. Katarzyna Staniewska, dr inż. Aneta Dąbrowska, dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
Jak promować korzyści płynące ze spożycia innowacyjnych produktów mleczarskich z prozdrowotnymi właściwościami

Streszczenie: Produkty mleczarskie stanowią integralny i ważny element codziennej diety i wpisują się w tzw. „zdrowe wzory żywienia”, rekomendowane przez żywieniowe towarzystwa naukowe jako standard żywienia populacji. Ważne w tym aspekcie staje się wskazywanie tych rekomendacji w jak najlepszej formule. Obecnie, żeby pomiędzy produktami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwo bądź branżę a ostatecznym konsumentem nawiązały się długofalowe, pozytywne relacje, konieczne jest stworzenie zrozumiałej, przejrzystej, dobrze przemyślanej strategii komunikacji z konsumentem. Ważne jest również, aby przekazywane informacje były logiczne, nieskomplikowane i spójne oraz przekazane przy pomocy możliwie największej liczbie kanałów przekazu. To ostatecznie konsument decyduje o wyborze konkretnego przekazu informacji.
Słowa kluczowe: kanały informacyjne, promocja, produkty mleczarskie, właściwości prozdrowotne

How to promote the benefits of consuming innovative dairy products with pro-health properties
Abstract: Dairy products are an integral and important element of the daily diet and fit into the so-called "Healthy eating patterns" recommended by nutritional scientific societies as the standard of nutrition of the population. In this aspect, it becomes important to indicate these recommendations in the best formula. Currently, to establish long-term, positive relations between the products manufactured by an enterprise or industry and the final consumer, it is necessary to create an understandable, transparent, well-thought-out communication strategy with the consumer. It is also important that the information communicated should be logical, uncomplicated and consistent, and communicated using the largest possible number of communication channels. Ultimately, the consumer decides about the choice of a specific message.
Keywords: information channels, promotion, dairy products, health-promoting properties

mgr Aldona Kucner
Rola Content Marketingu w budowaniu marki

Streszczenie: Większość klientów wykorzystuje Internet szukając odpowiedzi na swoje pytania czy problemy. Dlatego tak ważne jest, by do swoich działań marketingowych włączyć opracowywanie wartościowych i atrakcyjnych treści internetowych.
Słowa kluczowe: content marketing, marketing, branding, budowanie marki, marketing internetowy

The role of Content Marketing in branding
Abtract: Most customers use the Internet to find answers to their questions or problems. That’s why it is so important to include the development of valuable and attractive web content in your marketing activities.
Keywords: Content marketing, marketing, branding, building a brand, Internet marketing

mgr Dorota Szymborska
MM – medialne mleko – wielość kanałów promocji produktów mlecznych

Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie wielopoziomowości możliwości promocji produktów mleczarskich. Omówiono drukowane materiały promocyjne, promocję w TV i radiu. Większą uwagę poświęcono mediom społecznościowym i roli influencerów. Artykuł jest przewodnikiem po kanałach promocji, które mogą być używane przez firmy mleczarskie.
Słowa klucze: media, promocja, reklama, influencer, PR, radio, telewizja, targi, konferencje

MM – media and milk – a multitude of promotion channels for dairy products
Abstract: The aim of the article is to show that the promotion of dairy products should take place on many levels. Printed materials, promotion on TV and radio were mentioned. Much attention was paid to social media and the role of influencers. The article is a guide to promotion channels that can be used by companies producing dairy products.
Keywords: media, promotion, advertising, influencer, PR, radio, television, fairs, conferences

dr inż. Waldemar Dzwolak
Zarządzanie alergenami pokarmowymi - Zalecenia Kodeksu praktyk CXC-80 CAC FAO/WHO – cz. 4

Streszczenie: Opracowanie stanowi ostatnią część cyklu artykułów prezentujących wytyczne do dobrych praktyk, zawarte w nowym Kodeksie CXC 80-2020 pt. Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators. W artykule opisano zalecenia, w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi, dotyczące higieny osobistej pracowników, transportu żywności, świadomości konsumenta i informacji o produkcie oraz zalecenia w zakresie szkoleń pracowników odnośnie nadzoru nad alergenami pokarmowymi. W opracowaniu scharakteryzowano ww. obszary dobrych praktyk, które powinny być ustanowione i stosowane w celu zapobiegania lub minimalizowania alergenowych zanieczyszczeń krzyżowych, które skutkują nieintencjonalnym pojawianiem się dodatkowych alergenów w produkcie gotowym. Ponadto, opisano aktualne wytyczne w zakresie wartości progowych (dawek referencyjnych RfD) dla alergenów pokarmowych, które mają stanowić racjonalną podstawę do podejmowania decyzji o umieszczeniu na etykiecie informacji ostrzegawczej o alergenach pokarmowych (PAL – precautionary allergen labelling).
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, alergeny pokarmowe, kodeks praktyk, profil alergenowy, zarządzanie alergenami pokarmowymi, środki kontroli, PAL, znakowanie ostrzegawcze o alergenach

Food allergen management – Recommendations of the Code of Practice CXC 80-2020 – part 4
Abstract: The study is the last part of a series of articles presenting good practice guidelines included in the new CXC 80-2020 code entitled Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators. This article describes recommendations for the food allergen management regarding personal hygiene of employees, food transport, consumer awareness and product information, and recommendations for training employees in the course of food allergens. The paper describes the aforementioned areas of good practices that should be established and applied to prevent or minimize allergen cross-contamination that results in the unintentional adding of allergens to the finished product. In addition, the current guidelines on threshold values (RfD, reference doses) for food allergens are described, which are intended to provide a rational basis for decisions about precautionary allergen labeling (PAL) on the label.
Keywords: allergen profile, code of practice, food safety, food allergens, management of food allergens, control measures, PAL, precautionary allergen labelling

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne a bezpieczeństwo żywności w świetle stosowania opakowań i innych wyrobów z tworzyw sztucznych

Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie kolejnych, jak się dzisiaj okazuje, potencjalnie szkodliwych związków aktualnie ważnych w problematyce higieny żywności w aspekcie chemicznym. Są to wcześniej znane organiczne pochodne amoniaku – pierwszorzędowe aminy aromatyczne (ang. primary aromatic amines – PAAs), których przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną. Omówiono możliwości występowania tych związków w materiałach opakowaniowych i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przybliżono źródła i mechanizm przemieszczania się pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności, podkreślając możliwość ich pochodzenia z rozkładu stosowanych barwników azowych. Mogą to być również produkty hydrolizy izocyjanianów zawartych w klejach wykorzystywanych do łączenia, stosowanych w mleczarstwie, wielowarstwowych folii z tworzyw sztucznych. Przedstawiono przykłady powiadomień do systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) dotyczące przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji PAAs, w tym głównie 4,4’-metylenodianiliny (MDA) w żywności. Omówiono wyniki szczegółowych badań toksykologicznych dotyczących niektórych pierwszorzędowych amin aromatycznych, które zakwalifikowane zostały do grupy 2B, przez Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on Cancer) czyli substancje potencjalnie rakotwórcze w odniesieniu do człowieka. Przybliżono metody analityczne stosowane do oznaczenia migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W podsumowaniu zwrócono uwagę na nowe kierunki w poszukiwaniu materiałów opakowaniowych szybko degradowalnych, przydatnych w przemyśle spożywczym, a szczególnie w mleczarstwie.
Słowa kluczowe: pierwszorzędowe aminy aromatyczne, materiały, kontakt, żywność, migracja, zagrożenie

Primary aromatic amines and food safety in the context of packaging and other products made of plastic
Abstract: This paper aimed to present additional (as it appears today) potentially harmful compounds of current importance in the chemical aspects of food hygiene. These are already known organic derivatives of ammonia – primary aromatic amines (PAAs), whose physico-chemical characterisation is presented in this study. The possibilities for these compounds to occur in packaging materials and food contact articles are discussed and the sources and mechanism of migration of primary aromatic amines into food are outlined, highlighting their possible origin from the degradation of the azo dyes employed. They may also include the hydrolysis products of isocyanates contained in adhesives used to bond the multilayer plastic films applied in the dairy industry. Examples of notifications to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) concerning cases of exceeding the migration limit of PAAs, mainly 4,4'-methylenedianiline (MDA), in food are presented. The paper also discusses the results of detailed toxicity tests on certain primary aromatic amines that have been classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as group 2B – substances possibly carcinogenic to humans. It also introduces analytical methods applied to determine the migration of primary aromatic amines from materials and products intended to come into contact with food. The conclusion points to new directions in the search for rapidly degradable packaging materials useful in the food industry, particularly in dairy.
Keywords: primary aromatic amines, materials, contact, food, migration, hazard

dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM; dr inż. Adriana Łobacz
Perspektywy i wyzwania w kształceniu kadr dla mleczarstwa

Streszczenie: Przemysł mleczarski jest jednym z najważniejszych elementów światowego systemu żywnościowego i stale się rozwija pod wpływem zmian zachodzących w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu przetworów mlecznych, innowacji technologicznych w przetwórstwie mleka, szybko zmieniających się trendów konsumenckich oraz restrukturyzacją strategii przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych. Z drugiej strony, istnieją luki między profilami zawodowymi absolwentów technologii żywności (i pokrewnych zawodów) a potrzebami rynku pracy, które muszą być identyfikowane przez uczelnie wyższe w celu przygotowania przyszłych specjalistów w dziedzinie mleczarstwa. W artykule przedstawiono 6 głównych obszarów wymagań, w których niezbędne jest podjęcie działań w celu dopasowania kompetencji absolwentów do wymagań przemysłu, jak również cyfrową platformę InnoDairyEdu jako innowacyjne narzędzie do nauczania technologii mleczarskiej.
Słowa kluczowe: edukacja, mleczarstwo

Perspectives and challenges in staff education for the dairy industry
Abstract: The dairy industry is one of the most important components of the global food system and is constantly evolving under the influence of changes taking place in the production and marketing of dairy products, technological innovations in milk processing, rapidly changing consumer trends and restructuring strategies of national and international companies. On the other hand, there are gaps between the professional profiles of food technology graduates (and related professions) and the needs of the labor market, which must be identified by universities in order to prepare future dairy professionals. This article presents 6 main requirement areas where action is needed to match the competences of graduates with industry requirements, as well as the digital platform InnoDairyEdu as an innovative tool for teaching dairy technology.
Keywords: education, dairy science

mgr Justyna Szczerba
Wpływ produktów mlecznych na zdrowie jamy ustnej

Streszczenie: Wybór produktów i częstotliwość ich spożywania wpływa na przebieg procesów mineralizacji zębów. Odpowiada również za utrzymanie właściwej kondycji tkanek, ale może też prowadzić do niekorzystnych procesów próchnicotwórczych. Pożywienie powinno więc dostarczać organizmowi wszystkich składników odżywczych niezbędnych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej oraz zapobiegać rozwojowi próchnicy.
Słowa kluczowe: mleko i produkty mleczne, zdrowie jamy ustnej, produkty przeciwpróchnicze

The influence of dairy products on oral health
Abstract: The choice of products and the frequency of eating affect the teeth mineralization processes. It is responsible for maintaining the proper condition of the tissues but may also lead to unfavorable cariogenic processes. Therefore, food should provide the body with all the nutrients necessary to maintain good oral health and prevent the development of tooth decay.
Keywords: milk, dairy products, oral health, anticariogenic products

mgr inż. Aleksandra Kalińska-Łukasiewicz, dr hab. Marcin Gołębiewski ,prof. SGGW
Sztuczne czy naturalne? – znaczenie cyklu świetlnego dla rozrodu i zdrowotności bydła

Streszczenie: Cykl świetlny w budynkach inwentarskich ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, rozrodu i dobrostanu zwierząt. Pozytywny wpływ na organizm zwierzęcia ma zarówno światło naturalne jak i sztuczne. Dobrze oświetlone pomieszczenia inwentarskie ułatwiają także obserwację czy usprawniają obsługę zwierząt i poprawiają bezpieczeństwo pracowników. Niestety, wiele budynków jest nadal zbyt słabo lub zbyt krótko oświetlona. Przekłada się to bezpośrednio na niższą opłacalność produkcji, związaną z pogorszeniem wskaźników rozrodu. Z tego powodu nawet niewielka inwestycja w proste urządzenia do oświetlenia obory może znacząco przyczynić się do poprawy dobrostanu w stadzie krów.
Słowa kluczowe: światło, cykl świetlny, mikroklimat obory, dobrostan, rozród bydła

Artificial or natural? - the importance of the light cycle for the reproduction and health in cattle
Abstract: The light cycle in livestock buildings is critical to the health, reproduction and welfare of animals. Both natural and artificial light have a positive effect on the animal's organism. Well-lit livestock rooms also facilitate observation or improve the handling of animals and improve the safety of employees. Unfortunately, many buildings are still insufficiently lit or too briefly lit. This translates directly into lower profitability of production, related to the decreased reproductive traits. For this reason, even a small investment in simple barn lighting equipment can make a significant contribution to improving the welfare of a cows’ herd.
Keywords: lighting, light cycle, barn microclimate, welfare, cattle breeding